Roba - 138319-2019

26/03/2019    S60    Roba - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Gospić: Električna energija

2019/S 060-138319

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Gospić
Nacionalni registracijski broj: 22538763965
Poštanska adresa: Budačka 55
Mjesto: Gospić
NUTS kod: HR032 Ličko-senjska županija
Poštanski broj: 53000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Tomislava Milinković (za pojašnjenja Dokumentacije o nabavi), Hrvoje Stilinović (za pojašnjenja Tehničke specifikacije)
E-pošta: tomislava.milinkovic@gospic.hr
Telefon: +385 53572025
Telefaks: +385 53574177

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.gospic.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0010615
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Opskrba električnom energijom

Referentni broj: JNVV- 01/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
09310000 Električna energija
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Otvoreni postupak javne nabave se provodi radi nabave opskrbe električnom energijom za potrebe Naručitelja za razdoblje nabave od 24 (dvadeset četiri) mjeseca. U skladu s ciljevima Strategije Europa 2020 i Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu, Naručitelj provodi postupak zelene javne nabave i traži da najmanje 50 % ukupne električne energije koju će isporučiti odabrani ponuditelj mora biti proizvedeno iz obnovljivih izvora energije (tzv. „zelena energija").

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 328 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09310000 Električna energija
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR032 Ličko-senjska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja ugovora je područje grada Gospića, odnosno mjerna mjesta navedena u Prilogu IV. Dokumentacije o nabavi.

II.2.4)Opis nabave:

Otvoreni postupak javne nabave se provodi radi nabave opskrbe električnom energijom za potrebe Naručitelja za razdoblje nabave od 24 (dvadeset četiri) mjeseca. U skladu s ciljevima strateških dokumenata (Strategija Europa 2020, Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine. Naručitelj provodi ovaj postupak zelene javne nabave i traži da najmanje 50 % ukupne električne energije koju će isporučiti odabrani ponuditelj mora biti proizvedeno iz obnovljivih izvora energije (tzv. „zelena energija").

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Električna energija iz obnovljivih izvora (E) / Ponder: 20 bodova (20 %)
Cijena - Ponder: 80 bodova (80 %)
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 328 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Naručitelj je u ovoj Dokumentaciji o nabavi odredio uvjete za obavljanje profesionalne djelatnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekti imaju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti potrebnu za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Sukladno odredbi članka 257. st. 1. ZJN-a 2016 Naručitelj zahtijeva da gospodarski subjekt dokaže upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 23/04/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 23/04/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Grad Gospić, Budačka 55, HR-53000 Gospić, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
21/03/2019