Leveringen - 13833-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: KNO-implantaten

2019/S 008-013833

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională O.R.L. „Prof. Dr. Dorin Hociotă"
Romania
Str. Mihail Cioranu nr. 21, sector 5
Bucureşti
050751
Roemenië
Contactpersoon: Biroul Achiziții
Telefoon: +40 214100869
E-mail: achizitii1@ifacforl.ro
Fax: +40 214100278
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ifacforl.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spital
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizarea de „Implanturi cohleare, proteze auditive cu ancoraj osos și procesoare de sunet"

Referentienummer: 4316210/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33185300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizarea de „Implanturi cohleare, proteze auditive cu ancoraj osos și procesoare de sunet".

Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art.161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 3
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2 — Proteză auditivă cu ancoraj osos

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33185300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională O.R.L. „Prof. Dr. Dorin Hociotă", Str. Mihail Cioranu nr. 21, sector 5, Bucureşti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: frecventa contractelor subsecvente este trimestrial, in functie de necesitatile autoritatii contractante si in functie de fondurile alocate.

Estimarea cantitatilor acordului-cadru pentru lotul 2 sunt:

Cantitate minima/maxima acord-cadru: 1 bucata/50 bucati. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru lotul 2 este de 444 000,00 RON. Documentul unde puteti identifica cantitatile minime si maxime pentru un singur contract subsecvent se numeste „Cantitati contracte subsecvente 2019".

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1 — Implant tip 2

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33185300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională O.R.L. „Prof. Dr. Dorin Hociotă", Str. Mihail Cioranu nr. 21, sector 5, Bucureşti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: frecventa contractelor subsecvente este trimestrial, in functie de necesitatile autoritatii contractante si in functie de fondurile alocate.

Estimarea cantitatilor acordului-cadru pentru lotul 1 sunt:

Cantitate minima/maxima acord-cadru: 1 bucata/50 bucati. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru lotul 1 este de 609 000,00 RON. Documentul unde puteti identifica cantitatile minime si maxime pentru un singur contract subsecvent se numeste „Cantitati contracte subsecvente 2019".

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3 — Procesor de sunet tip 2

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33185300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională O.R.L. „Prof. Dr. Dorin Hociotă", Str. Mihail Cioranu nr. 21, sector 5, Bucureşti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: frecventa contractelor subsecvente este trimestrial, in functie de necesitatile autoritatii contractante si in functie de fondurile alocate.

Estimarea cantitatilor acordului-cadru pentru lotul 3 sunt:

Cantitate minima/maxima acord-cadru: 1 bucata/50 bucati. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru lotul 3 este de 580 000,00 RON. Documentul unde puteti identifica cantitatile minime si maxime pentru un singur contract subsecvent se numeste „Cantitati contracte subsecvente 2019".

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

(a) Solicitam neincadrarea ofertantilor, tertilor sustinatori si subcontractantilor in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016.;

(b) Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Manager — Doctor Marinescu Andreea Natalia,

— Director Financiar-Contabil — Economist Scurtu Elena,

— Director Medical — Doctor Hainarosie Razvan.

Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti operatorii economici participanti la procedura.

Declaratia se va prezenta atât de catre ofertant/asociat/subcontractant, cât si de tertul sustinator. In cazul unei oferte comune toti asociatii au obligatia depunerii acestei declaratii.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate, prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune, dupa caz si de catre tertul sustinator.

Documentele solicitate pentru demonstrarea informatiilor din DUAE:

(a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii,

(b) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

(d) Alte documente edificatoare, dupa caz.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd (instructiuni privind completarea DUAE sunt dispo [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/02/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 21/05/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/02/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

In baza deciziei numirii comisiei de evaluare.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, având obligatia sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea, numai în cazul în care oferta comuna va fi declarata câstigatoare. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

In cazul in care se va constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, se va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Preturile noi ofertate nu pot depasi valoarea ofertata initial. Pentru ofertantii care nu vor prezenta o noua oferta de pret, se va lua in considerare valoarea din oferta initiala.

Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, conform art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Autoritatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a acestuia si in urmatoarele situatii enuntate in art. 223 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 98/2016.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Persoana vătămată poate sesiza C.N.S.C., conform art. 8, art. 9 și art. 10 din Legea nr. 101/2016 cu modificările și completările ulterioare prin Ordonanța de Urgență nr. 45/2018.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională O.R.L. „Prof. Dr. Dorin Hociotă"
Str. Mihail Cioranu nr. 21, sector 5
București
050751
Roemenië
Telefoon: +40 214102079
E-mail: achizitii1@ifacforl.ro
Fax: +40 214100278

Internetadres: www.ifacforl.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019