W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 138364-2021

19/03/2021    S55

Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych

2021/S 055-138364

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Podkarpackie – Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
Adres pocztowy: ul. Lubelska 4
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 35-241
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Janiga, Wojciech Rejman
E-mail: wodgik@wodgik.rzeszow.pl
Tel.: +48 177433293/+48 177433096
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wodgik.rzeszow.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie wybranych map i baz danych tematycznych dla województwa podkarpackiego cz. II

Numer referencyjny: DZ.261.02.02.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72320000 Usługi bazy danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje przetworzenie wybranych danych przestrzennych pochodzących z Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (DRGiGM) do struktury bazy danych, stworzenie aplikacji do prowadzenia tych baz oraz opracowanie map tematycznych dla obszaru województwa podkarpackiego.

Zakres tematyczny:

a) mapa produktów tradycyjnych wpisanych na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – zamówienie podstawowe;

b) mapa obwodów łowieckich wraz z obszarami wyłączonymi z obwodów łowieckich – zamówienie podstawowe;

c) mapa obrębów ochronnych wód – zamówienie podstawowe;

d) mapy szkód łowieckich (przedstawiające informacje o miejscu i obszarze szkody łowieckiej, gatunku zwierzyny, która wyrządziła szkodę, rodzaju zniszczonej uprawy) – opcja;

e) mapa dróg rolniczych (przedstawiającą wybudowane lub zmodernizowane drogi rolnicze z udziałem środków województwa) – opcja.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 196 750.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72320000 Usługi bazy danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
71354000 Usługi sporządzania map
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Woj. podkarpackie

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujące prace:

1. mapa produktów tradycyjnych (zamówienie podstawowe):

a) zgromadzenie i dokonanie analizy ilościowo-jakościowej danych otrzymanych z DRGiGM;

b) opracowanie struktury bazy danych produktów tradycyjnych (bdpt);

c) przygotowanie dedykowanej aplikacji do prowadzenia bazy danych produktów tradycyjnych (BDPT);

d) przeniesienie do nowo opracowanej struktury bazy, danych opisowych otrzymanych z DRGiGM, weryfikacja danych, uzupełnienie i zmodyfikowanie;

e) przygotowanie wizualizacji kartograficznej w różnych skalach wraz z biblioteką symboli dla potrzeb publikacji zbioru danych w PSIP (podkarpacki system informacji przestrzennej);

f) opracowanie mapy produktów tradycyjnych oraz:

— zapisanie mapy cyfrowo,

— wykonanie 20 wydruków ploterowych mapy, zafoliowanie i oprawienie;

2. mapa obwodów łowieckich (zamówienie podstawowe):

a) zgromadzenie i dokonanie analizy ilościowo-jakościowej danych otrzymanych z DRGiGM;

b) opracowanie struktury bazy danych obwodów łowieckich i wyłaczeń (BDOL);

c) przygotowanie dedykowanej aplikacji do prowadzenia bazy danych obwodów łowieckich i wyłączeń (BDOL);

d) przeniesienie do nowo opracowanej struktury bazy, danych geometrycznych i opisowych otrzymanych z DRGiGM, weryfikacja danych uzupełnienie i zmodyfikowanie;

e) przygotowanie wizualizacji kartograficznej w różnych skalach wraz z biblioteką symboli dla potrzeb publikacji zbioru danych w PSIP;

f) opracowanie Mapy obwodów łowieckich oraz:

— zapisanie mapy cyfrowo,

— wykonanie 10 wydruków ploterowych mapy, zafoliowanie i oprawienie;

3. mapa obrębów ochronnych wód (zamówienie podstawowe):

a) zgromadzenie i dokonanie analizy ilościowo-jakościowej danych otrzymanych z DRGiGM;

b) opracowanie struktury bazy danych obrębów ochronnych (BDOOCH);

c) przygotowanie dedykowanej aplikacji do prowadzenia bazy danych obrębów ochronnych wód (BDOOCH);

d) przeniesienie do nowo opracowanej struktury bazy, danych opisowych otrzymanych z DRGiGM, weryfikacja danych, uzupełnienie i zmodyfikowanie;

e) przygotowanie wizualizacji kartograficznej w różnych skalach wraz z biblioteką symboli dla potrzeb publikacji zbioru danych w PSIP;

f) opracowanie Mapy obrębów ochronnych oraz:

— zapisanie mapy cyfrowo,

— wykonanie 2 wydruków ploterowych mapy;

4. mapy szkód łowieckich (opcja):

a) zgromadzenie i dokonanie analizy ilościowo-jakościowej danych otrzymanych z DRGiGM;

b) opracowanie struktury bazy danych szkód łowieckich (BDSZ);

c) przygotowanie dedykowanej aplikacji do prowadzenia bazy danych szkód łowieckich (BDSZ);

d) przeniesienie do nowo opracowanej struktury bazy, danych opisowych otrzymanych z DRGiGM, weryfikacja danych, uzupełnienie i zmodyfikowanie;

e) przygotowanie wizualizacji kartograficznych w różnych skalach wraz z biblioteką symboli dla potrzeb publikacji zbioru danych w PSIP;

f) opracowanie serii Map szkód łowieckich dotyczących roku 2019, 2020, 2021(część) oraz:

— zapisanie map cyfrowo,

— wykonanie po 2 wydruki ploterowe z każdej przygotowanej mapy obejmującej całe województwo;

5. mapa dróg rolniczych (opcja):

a) zgromadzenie i dokonanie analizy ilościowo-jakościowej danych otrzymanych z DRGiGM;

b) opracowanie struktury bazy danych dróg rolniczych (BDDR);

c) przygotowanie dedykowanej aplikacji do prowadzenia bazy danych dróg rolniczych (BDDR);

d) przeniesienie do nowo opracowanej struktury bazy, danych opisowych otrzymanych z DRGiGM, weryfikacja danych, uzupełnienie i zmodyfikowanie;

e) przygotowanie wizualizacji kartograficznej w w różnych skalach wraz z biblioteką symboli dla potrzeb publikacji zbioru danych w PSIP;

f) opracowanie Mapy dróg rolniczych oraz

— zapisanie mapy cyfrowo,

— wykonanie 2 wydruków ploterowych mapy.

W ramach zamówienia podstawowego należy wykonać prace określone w pkt 1–3, w ramach zamówienia objętego prawem opcji należy wykonać prace określone w pkt 4–5.

Szczegółowy zakres prac opisany jest w tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady i usterki / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób realizujących zamówienie / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia podstawowego, rozumianego jako minimalny poziom zamówienia, oraz udzielenie zamówienia w ramach prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp).

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy.

W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest przekazanie Wykonawcy oświadczenia woli Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, tj. o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji.

Oświadczenie woli o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie, nie później niż po upływie 21 dni kalendarzowych od podpisania umowy. W przypadku przekazania Wykonawcy oświadczenia woli w terminie późniejszym skorzystanie z prawa opcji jest możliwe po uprzedniej, pisemnej zgodzie Wykonawcy.

Termin na złożenie oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej w ostatnim dniu terminu Zamawiający nada przesyłkę zawierającą pisemne oświadczenie woli o skorzystaniu z prawa opcji w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1041) albo złoży pisemne oświadczenie woli o skorzystaniu z prawa opcji w siedzibie Wykonawcy.

Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy ani nie wymaga podpisania dodatkowej umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji.

Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji będą takie same jak te które obowiązują przy realizacji przedmiotu umowy w ramach zamówienia podstawowego.

Zamówienie objęte prawem opcji obejmuje opracowanie Map szkód łowieckich i May dróg rolniczych wraz z bazami danych i aplikacjami do prowadzenia tych baz.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr II „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014–2020 (RPPK.02.01.00-18-0037/16) – Podkarpacki system informacji przestrzennej (PSIP), budżetu państwa i budżetu województwa podkarpackiego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium-przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany był wnieść wadium zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ.

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów i sposobu oceny znajduje się w SIWZ.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia podstawowego, rozumianego jako minimalny poziom zamówienia oraz udzielenie zamówienia w ramach opcji.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 247-613094
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Opracowanie wybranych map i baz danych tematycznych dla województwa podkarpackiego cz. II

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
11/03/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: GIAP Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5213709819
Adres pocztowy: ul. Pasaż Ursynowski 1/126
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-784
Państwo: Polska
E-mail: giap@giap.pl
Tel.: +48 506969178
Adres internetowy: www.giap.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 250 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 196 750.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Dostarczona w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokumentacja powinna być przez Wykonawcę odpowiednio oznakowana, zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014–2020.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że klauzula informacyjna w zakresie RODO znajduje się w SIWZ.

Wykonawca może przesłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne (u.f.z.) za pośrednictwem Platformy elektronicznego fakturowania (dostęp: www.efaktura.gov.pl) na nr konta Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Waraszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Waraszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Waraszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/03/2021