Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 138382-2018

29/03/2018    S62

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych

2018/S 062-138382

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 4
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jakub Łodziński
E-mail: przetargi@zwp.jsw.pl
Tel.: +48 327564943
Faks: +48 327564943
Adresy internetowe:
Główny adres: www.jsw.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług w zakresie remontu górniczych silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej dla potrzeb ruchowych zakładów JSW S.A.

Numer referencyjny: 42/ZZ/17
II.1.2)Główny kod CPV
50532100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usług w zakresie remontu górniczych silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej dla potrzeb ruchowych zakładów JSW S.A. (4 zadania):

Zadanie 1: Remont silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji DAMEL S.A.

Zadanie 2: Remont silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji CELMA S.A.

Zadanie 3: Remont silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji TAMEL S.A.

Zadanie 4: Remont silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji EMIT S.A.

Termin wykonania 36 m-cy od daty zawarcia umowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 25 425 804.70 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 1: Remont silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji DAMEL S.A.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50532100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakłady JSW S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 1: Remont silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji DAMEL S.A.

Termin wykonania: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na wykonane remonty / Waga: 8 %
Cena - Waga: 92 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 2: Remont silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji CELMA S.A.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50532100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakłady JSW S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 2: Remont silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji CELMA S.A.

Termin realizacji: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na wykonane remonty / Waga: 8 %
Cena - Waga: 92 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 3: Remont silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji TAMEL S.A.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50532100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakłady JSW S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 3: Remont silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji TAMEL S.A.

Termin realizacji: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na wykonane remonty / Waga: 8 %
Cena - Waga: 92 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 4: Remont silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji EMIT S.A.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50532100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakłady JSW S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 4: Remont silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji EMIT S.A.

Termin realizacji: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na wykonane remonty / Waga: 8 %
Cena - Waga: 92 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 190-389998
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Zadanie 1: Remont silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji DAMEL S.A.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/03/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych "DAMEL" S.A.
Adres pocztowy: ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 2
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-300
Państwo: Polska
E-mail: office@damel.com.pl
Tel.: +48 322623231
Faks: +48 322643426
Adres internetowy: http://www.damel.com.pl/
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 12 332 701.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 11 995 833.38 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Zadanie 2: Remont silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji CELMA S.A.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/03/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: "MARKO" Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Sulisławice 10b
Miejscowość: Świdnica
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 58-100
Państwo: Polska
E-mail: marko-sulislawice@wp.pl
Tel.: +48 748539072
Faks: +48 748539079
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 570 223.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 777 561.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Zadanie 3: Remont silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji TAMEL S.A.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/03/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Remontowy Urządzeń Elektromechanicznych "ZRUE"
Adres pocztowy: ul. Poli Gojawiczyńskiej 3
Miejscowość: Mysłowice
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-400
Państwo: Polska
E-mail: zrue@eskrzynka.pl
Tel.: +48 322259136
Faks: +48 322259136
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 465 547.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 166 405.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Zadanie 4: Remont silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji EMIT S.A.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/03/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Maszyn Elektrycznych "EMIT" S.A.
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 72
Miejscowość: Żychlin
Kod NUTS: PL712 Not specified
Kod pocztowy: 99-320
Państwo: Polska
E-mail: emit@cantonigroup.com
Tel.: +48 242851014
Faks: +48 242852005
Adres internetowy: http://www.emit-motor.com.pl/
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 841 649.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 486 005.32 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony określone w Dziale VI PZP.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/03/2018