Leveringen - 13843-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Printers en plotters

2019/S 008-013843

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
AK04357
Szabolcs utca 37–43.
Budapest
1135
Hongarije
Contactpersoon: Marschall József
Telefoon: +36 17955232
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950432
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kozbeszerzes.gov.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Központosított Közbeszerzés

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30232100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Keretmegállapodások kötése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére Nyomat előállító eszközök és hozzá tartozó eredeti (OEM) kiegészítők szállítása és a közbeszerzési dokumentációban meghatározott kapcsolódó szolgáltatások teljesítése, valamint újra- és utángyártott kellékanyagok szállítása tárgyban az alábbiak szerint:

1. rész: Homogén Multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok

2. rész: Általános Multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok

3. rész: Nyomtatók, Tintasugaras multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok

4. rész: Kellékanyag (kizárólag után gyártott és újra gyártott kellékanyagok)

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 25 000 000 000.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Homogén Multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30121100
30125000
50313100
50313200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU1
NUTS-code: HU2
NUTS-code: HU3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Az 1. részre vonatkozó információk:

1. Az ajánlatot a műszaki leírásban előírtak és a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező xlsx fájl szerint kell benyújtani. A közbeszerzési dokumentációban meghatározott valamennyi sorra kötelező az ajánlattétel.

2. Az érvényes ajánlattételhez az ajánlatba be kell csatolni a megajánlott gyártmány gyártójának, vagy a gyártó magyarországi képviseletétől származó ún. gyártói támogatói nyilatkozatot.

3. Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy a dokumentációban meghatározott termékekre egy azonos gyártótól származó (homogén) termékekkel, tegyenek ajánlatot.

4. A kapcsolódó szolgáltatások csak és kizárólag az ajánlattevő által a jelen eljárás keretében megajánlott gyártmányhoz kapcsolódóan ajánlhatók meg.

5. Az árnak tartalmaznia kell a kiszállás, kiszállítás, a beállítás és az üzembe helyezés költségét is.

6. Az ajánlatban nyilatkozni kell, hogy a megajánlott termékek a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges összes engedély követelményének megfelelnek.

7. A rész keretszáma: 12

8. A műszaki leírásban előírt megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére figyelemmel a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés.

9. A Kbt. 81.§ (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. A Kbt. 81.§ (5) bekezdés alapján ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében végzi el a bírálatot.

10. Ajánlatkérő a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatíva rendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írt elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határoz meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bek. alapján megadja, hogy az eljárás 1. részében nem alkalmazza a 75. § (2) bek. e) pontját.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatott eljárások esetében az intézmény köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat.

II.2.14)Nadere inlichtingen

A KM eljárás 2. részében a beszerzések intézményi igénytől függően az EU Alapokból is megvalósulhatnak figyelemmel a Kbt. 53.§ (6) bek-ben előírtakra. A Kbt. 135. § (5) bek-ének megfelelően a KM alapján megkötendő egyedi szerződések esetén felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, ha a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Általános Multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30121100
30125000
50313100
50313200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU1
NUTS-code: HU2
NUTS-code: HU3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A 2. részre vonatkozó információk:

1. Az ajánlatot a műszaki leírásban előírtak és a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező xlsx fájl szerint kell benyújtani. A közbeszerzési dokumentációban meghatározott valamennyi sorra kötelező az ajánlattétel.

2. A kapcsolódó szolgáltatások csak és kizárólag az ajánlattevő által a jelen eljárás keretében megajánlott gyártmányhoz kapcsolódóan ajánlhatók meg.

3. Az árnak tartalmaznia kell a kiszállás, kiszállítás, a beállítás és az üzembe helyezés költségét is.

4. Az ajánlatban nyilatkozni kell, hogy a megajánlott termékek a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges összes engedély követelményének megfelelnek.

5. A rész keretszáma: 14

6. A műszaki leírásban előírt megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére figyelemmel a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés.

7. A Kbt. 81.§ (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. A Kbt. 81.§ (5) bekezdés alapján ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében végzi el a bírálatot.

8. Ajánlatkérő a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatíva rendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írt elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határoz meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bek. alapján megadja, hogy az eljárás 2. részében nem alkalmazza a 75. § (2) bek. e) pontját.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatott eljárások esetében az intézmény köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat.

II.2.14)Nadere inlichtingen

A Kbt. 135. § (5) bek-ének megfelelően a KM alapján megkötendő egyedi szerződések esetén felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, ha a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nyomtatók, Tintasugaras multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232100
50310000
30125100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU1
NUTS-code: HU2
NUTS-code: HU3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A 3. részre vonatkozó információk:

1. Az ajánlatot a műszaki leírásban előírtak és a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező xlsx fájl szerint kell benyújtani. A közbeszerzési dokumentációban meghatározott valamennyi sorra kötelező az ajánlattétel.

2. A nyomat előállító rendszerekhez kapcsolódó szolgáltatások csak és kizárólag az ajánlattevő által a jelen eljárás keretében megajánlott gyártmány(ok)hoz kapcsolódóan ajánlhatók meg.

3. A rész keretszáma: 14

4. Az árnak tartalmaznia kell a kiszállás, kiszállítás, a beállítás és az üzembe helyezés költségét is.

5. Az ajánlatban nyilatkozni kell, hogy a megajánlott termékek a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges összes engedély követelményének megfelelnek.

6. A műszaki leírásban előírt megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére figyelemmel a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.

7. A Kbt. 81.§ (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. A Kbt. 81.§ (5) bekezdés alapján ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében végzi el a bírálatot.

8. Ajánlatkérő a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatíva rendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írt elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határoz meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bek. alapján megadja, hogy az eljárás 3. részében nem alkalmazza a 75. § (2) bek. e) pontját.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatott eljárások esetében az intézmény köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat.

II.2.14)Nadere inlichtingen

A KM eljárás 2. részében a beszerzések intézményi igénytől függően az EU Alapokból is megvalósulhatnak figyelemmel a Kbt. 53.§ (6) bek-ben előírtakra. A Kbt. 135. § (5) bek-ének megfelelően a KM alapján megkötendő egyedi szerződések esetén felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, ha a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kellékanyag (kizárólag után gyártott és újra gyártott kellékanyagok)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30125100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU1
NUTS-code: HU2
NUTS-code: HU3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A 4. részre vonatkozó információk:

1. Az ajánlatot a műszaki leírásban előírtak és a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező xlsx fájl szerint kell benyújtani. A közbeszerzési dokumentációban meghatározott valamennyi sorra kötelező az ajánlattétel.

2. A tonerek esetén az újragyártás időpontjától számított, a csomagoláson feltüntetett 2 év jótállást, a tintapatronok esetén az újragyártás időpontjától számított, a csomagoláson feltüntetett 1 év jótállást kötelező biztosítani, továbbá a csomagoláson a típusszámot is fel kell tüntetni.

3. A nyertes ajánlattevőknek a kiürült nyomtató tonerekre és festékpatronokra (eredeti és után/újra gyártottra is) visszavásárlási és a gyártóhoz történő visszajuttatási kötelezettséget kell vállalni.

4. Az ellátás biztonsága érdekében, vevői igény esetén a vevő által megadott helyen, a tervezett beszerzés (egyedi szerződés) értékének 10-20 %-ban konszignációs raktár létrehozását vállalni kell.

5. Az árnak tartalmaznia kell a kiszállás, kiszállítás, a beállítás és az üzembe helyezés költségét is.

6. Az ajánlatban nyilatkozni kell, hogy a megajánlott termékek a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges összes engedély követelményének megfelelnek.

7. A rész keretszáma: 8

8. A műszaki leírásban előírt megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére figyelemmel a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés.

9. A Kbt. 81.§ (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. A Kbt. 81.§ (5) bekezdés alapján ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében végzi el a bírálatot.

10. Ajánlatkérő a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatíva rendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írt elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határoz meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bek. alapján megadja, hogy az eljárás 4. részében nem alkalmazza a 75. § (2) bek. e) pontját.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatott eljárások esetében az intézmény köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat.

II.2.14)Nadere inlichtingen

A KM eljárás 2. részében a beszerzések intézményi igénytől függően az EU Alapokból is megvalósulhatnak figyelemmel a Kbt. 53.§ (6) bek-ben előírtakra. A Kbt. 135. § (5) bek-ének megfelelően a KM alapján megkötendő egyedi szerződések esetén felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, ha a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 027-058342
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: KM0101-12FMNY18
Perceel nr.: 1
Benaming:

Homogén Multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 12
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 12
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 12
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Colorspectrum Kft.-Euro-Profil Kft.-Rufusz Computer Informatikai Zrt
Dolmány u. 26.
Budapest
1131
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Global Union Kft.-Bravocopy Kft.
Újvilág u. 50–52
Budapest
1145
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Konica Minolta Magyarország Kft. - Manual Hungary Kft
Galvani u. 4.
Budapest
1117
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
CSP Service Kft.-Center Computer Kft.-Rendesweb Kft.
Dolmány u. 26.
Budapest
1131
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Delta Services Kft.-Bravonet Kft.
Róbert Károly körút 70–74.
Budapest
1134
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Canon Hungária Kft-Kézer Irodatechnika Kft-Interelektronik ITS Kft-H-Copex Kft-Szervízpark Kft-Exicom Informatika Kereskedház Kft-New Line Kft
Záhony u. 7.
Budapest
1031
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sharp Electronics (Europe) GmbH Magyarországi Fióktelepe-CTS Informatika Kft-R+R Periféria Kft-Selectrade Digital Kft
Infopark sétány 1.
Budapest
1117
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bravogroup Rendszerház kft-Alba Kontakt Plusz Kft-Aloha Informatika Kft-Delta Informatika Kft-MFP Application Kft-M&M computer Kft-PC Trade Kft-Pegasus Kft-Reworks Kft
Újvilág u. 50–52.
Budapest
1145
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Danka Irodatechnikai Kft.
Róna u. 120–122.
Budapest
1149
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ricoh Hungary Kft-Nádor Rendszerház Kft-NTT2000 Kft-Revosmart Kft-Slimlogic Kft-Infocopy Kft-IC Rendszerház Kft-Poli Computer Kft
Puskés Tivadar út 14/c.
Budaörs
2040
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
IMG Solution Kft-Delta System Kft-CSP Rendszerház Kft-MPS expert kft.
Hermin út 17.
Budapest
1146
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Xerox Magyarország Kft-CTS Kft-DOCKLAND SERVICES Kft-Dokucentrum Kft-Macrotel Kft-Printerház Kft-Quality Intelligence Kft-Wallitrade Kft-Xcopy Kft
Madarász Viktor u. 47–49.
Budapest
1146
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 500 000 000.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 500 000 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: KM0201-14FMNY18
Perceel nr.: 2
Benaming:

Általános Multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 35
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 29
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 35
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bravocopy Kft.
Újvilág u. 50–52.
Budapest
1145
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Printerház Kft.
Róna u. 120–122.
Budapest
1149
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bravogroup Rendszerház Kft.
Újvilág u. 50–52.
Budapest
1145
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Danka Irodatechnikai Kft-Ricoh Hunagary Irodarendszerek Kft.
Róna u. 120–122.
Budapest
1149
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Colorspectrum Kft-Konica Minolta Magyarország Kft-Manual Hungary Kft-Rufusz Computer Informatikai Zrt.
Dolmány u. 26.
Budapest
1131
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Szervizpark Kft.
Róna u. 120–122.
Budapest
1149
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Euro-Profil Rendszerház Kft-Profil Copy Kft
Határhalom u. 4.
Budapest
1173
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bravonet Kft.
Újvilág u. 50–52.
Budapest
1145
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Selectrade Digital Kft-Sharp Electronics (Europe) GmbH Magyarországi Fióktelepe
Szugló u. 52.
Budapest
1145
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Delta Services Kft.
Róbert Károly körút 70–74.
Budapest
1134
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Xerox Magyarország Kft-C+F Professional Kft-CSP Services Kft-DOCKLAND SERVICES Kft-MPS expert Kft
Madarász Viktor u. 47–49.
Budapest
1138
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dokucentrum Kft-AP-OFFICE Kft-ÍRISZ Holding Kft
Veres Péter u. 51
Budapest
1163
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
TT Capital and Trade Kft.
Szent István körút 8. A. ép. II. em. 6B
Budapest
1137
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Xcopy Kft-M&S Informatiai Zrt-Invitech Megoldások Zrt.
Gyömröi út 86.
Budapest
1103
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 000 000 000.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: KM0301-14FMNY18
Perceel nr.: 3
Benaming:

Nyomtatók, Tintasugaras multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 32
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 28
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 32
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Euro Profil Rendszerház Kft-Profil Copy Kft.
Határhalom u. 4.
Budapest
1173
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Exicom Informatika Kereskedőház Kft-Nadcom Informatikai Kft
Városház u. 16.
Budapest
1052
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Selectrade Digital Kft.
Szugló u. 52
Budapest
1145
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dokucentrum Kft-AP-OFFICE Kft-ÍRISZ Holding Kft
Veres Péter út 51.
Budapest
1163
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Déli Part Kft-Debreceni Irodarendszerek Kft-APIS Logistic Kft-Unicomp Informatikai Kft
Gyömrői út 86.
Budapest
1103
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
NTT2000 Kft-Nádor Rendszerház Kft.
Gyömrői út 86.
Budapest
1103
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Danka Irodatechnikai Kft-Ricoh Hungary Magyarország Kft
Róna u. 120-122.
Budapest
1149
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bravocopy Kft.
Újvilág u. 50-52.
Budapest
1145
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Xcopy Kft-M&S Informatikai Zrt-Invitech Megoldások Zrt.
Gyömrői út 86.
Budapest
1103
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Revomsart Kft-Ecoffice Technology Kft-CTS Kft-Tonext Kft.
Fehérvári út 182-190. A. ép. IV. em. 411
Budapest
1116
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bravogroup Rendszerház Kft-Euro One Zrt.
Újvilág u. 50-52
Budapest
1145
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Szervizpark Kft.
Róna u. 120-122.
Budapest
1149
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Atlantis Rendszerház Kft-Interelektronik ITS Kft-I-COM Irodaellátás Kft.
Munkácsy u. 26
Hernádnémeti
3564
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Quality Intelligence Kft-Profil Copy 2002 Kft-Saldo Kft.
Szüret u. 5.
Solymár
2083
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 000 000 000.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Exicom Informatika Kereskedőház Kft. - NADCOM Informatikai Kft. közös ajánlattevők

— Termékekhez kapcsolódó szolgáltatások - szállítás, üzembe helyezés,

— TÜSZ-höz kapcsolódó szolgáltatások

NTT-2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - Nádor Rendszerház Kft. közös ajánlattevők

— termékekhez és TÜSZ-höz kapcsolódó szolgáltatások

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: KM0401-08FMNY18
Perceel nr.: 4
Benaming:

Kellékanyag (kizárólag utángyártott és újragyártott kellékanyagok)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 19
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 19
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 19
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Profil Copy 2002 Kft.
Kiss Ernő u. 15-2
Miskolc
3531
Hongarije
NUTS-code: HU3
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ManOpen Irodatechnikai Kft-Xcopy Kft.
Pattantyús Ábrahám krt. 3
Gödöllő
2100
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Slimlogic Kft.
Róna u. 120-122.
Budapest
1149
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Kvint-R Irodatechnikai és 3D Nyomtatatási Kft.
Delej u. 41.
Budapest
1089
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
I-COM IRODAELLÁTÁS Kft.
Ezred u. 2.
Budapest
1044
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Print Sisters Kft.
Korponai u. 1/a
Budapest
1101
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Atlantis Rendszerház Kft.
Munkácsy u. 26.
Hernádnémeti
3564
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AP-OFFICE Kft-Euro Profil Rendszerház Kft.
Család u. 37.
Budapest
1039
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 500 000 000.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 500 000 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A karakter korlát miatt az ajánlattevők neve, címe, adószáma a www.kozbeszerzes.gov.hu (közbeszerzési portál) web oldalon a „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyú eljárás „Eljárás adatlapján” a „Dokumentumok” alatt közzétett Összegezés az ajánlatok elbírálásáról szóló dokumentumban megtekinthető.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019