Leveringen - 138446-2019

26/03/2019    S60    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Reagentia voor bloedanalyse

2019/S 060-138446

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon”
4203881
Șoseaua Pantelimon nr. 340–342, sector 2
Bucureşti
021659
Roemenië
Contactpersoon: Iuliana Ghiță
Telefoon: +40 2554090
E-mail: achizitii_sfpantelimon@yahoo.com
Fax: +40 212554025
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.urgentapantelimon.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare reactivi

Referentienummer: 6827
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Furnizare reactivi pentru analizor portabil

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Furnizare reactivi pentru determinări rapide hematologie

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Furnizare reactivi pentru determinări gaze în sânge, electroliți și co-oximetrie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/03/2019