Suministros - 138565-2019

26/03/2019    S60    Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Otwock: Equipos de imaginería para uso médico, odontológico y veterinario

2019/S 060-138565

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP
Número de identificación fiscal: nr postępowania DZP.26.121/2018
Dirección postal: ul. Konarskiego 13
Localidad: Otwock
Código NUTS: PL
Código postal: 05-400
País: Polonia
Persona de contacto: Olimpia Jobda
Correo electrónico: dzp@spskgruca.pl
Teléfono: +48 227794031-217
Fax: +48 227794031-477

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spskgruca.pl

Dirección del perfil de comprador: https://portal.smartpzp.pl/spskgruca/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa cyfrowego śródoperacyjnego aparatu rentgenowskiego typu C-arm na potrzeby bloku operacyjnego SPSK w Otwocku

Número de referencia: DZP.26.121/2018
II.1.2)Código CPV principal
33110000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa cyfrowego śródoperacyjnego aparatu rentgenowskiego typu C-arm na potrzeby bloku operacyjnego SPSK w Otwocku

2. Zamawiający informuje, że zaoferowany aparat RTG powinien stanowić wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211).

3. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1A, 6,7 do SIWZ tj. formularzu cenowym, tabeli parametrów technicznych, tabeli wymagań ogólnych

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 529 588.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL912
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP w otwocku przy ul. Konarskiego 13

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa cyfrowego śródoperacyjnego aparatu rentgenowskiego typu C-arm na potrzeby bloku operacyjnego SPSK w Otwocku

2. Zamawiający informuje, że zaoferowany aparat RTG powinien stanowić wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211).

3. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1A, 6,7 do SIWZ tj. formularzu cenowym, tabeli parametrów technicznych, tabeli wymagań ogólnych

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów - 42 dni od daty zawarcia umowy (parametr oceniany) ostateczny termin realizacji zostanie podany w złożonych ofertach (kryterium oceny ofert - termin realizacji zamówienia).

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 225-514340
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Dostawa cyfrowego śródoperacyjnego aparatu rentgenowskiego typu C-arm na potrzeby bloku operacyjnego SPSK w Otwocku

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
05/03/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Siemens Healthcare Sp. z o. o.
Dirección postal: Żupnicza 11
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL912
Código postal: 03-821
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 571 955.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości: 10 611,00 PLN (dziesięć tysięcy sześćset jedenaście złotych)

2. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie nr rachunku 29 1130 1017 0020 1470 1520 0004, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu – DZP.26.121/2018„.

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

5. Zamawiający informuje, że wadium wniesione w formie niepieniężnej powinno być wystawione w oryginale w postaci elektronicznej i podpisane przez osoby upoważnione do wystawienia dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie, nie później niż w dniu podpisania umowy.

Wytyczne dotyczące sposobu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały opisane w pkt XVI SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/03/2019