Leveringen - 13857-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Spanje-Vitoria-Gasteiz: Medische apparatuur

2019/S 008-013857

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Osakidetza
S5100023J
C/ Álava 45
Vitoria-Gasteiz
01006
Spanje
Telefoon: +34 945006317
E-mail: contrata@osakidetza.eus
Fax: +34 945006345
NUTS-code: ES21

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.osakidetza.euskadi.eus

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ente público de derecho privado
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro y mantenimiento de 3 sistemas robóticos así como de material fungible e instrumental para diversos hospitales

Referentienummer: G/130/11/4/1509/OSC1/0000/102018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro y mantenimiento de 3 sistemas robóticos así como de material fungible e instrumental para diversos hospitales.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 19 344 427.71 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

3 sistemas robóticos Da Vinci

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES21
Voornaamste plaats van uitvoering:

OSI Araba, OSI Bilbao-Basurto, OSI Donostialdea.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

3 sistemas robóticos Da Vinci.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mantenimiento

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES21
Voornaamste plaats van uitvoering:

OSI Araba, OSI Bilbao-Basurto, OSI Donostialdea.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mantenimiento.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fungible e instrumental

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES21
Voornaamste plaats van uitvoering:

OSI Araba, OSI Bilbao-Basurto, OSI Donostialdea, OSI Ezkerraldea-Enkarterri.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fungible e instrumental.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reposiciones de endoscopias

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES21
Voornaamste plaats van uitvoering:

OSI Araba, OSI Bilbao-Basurto, OSI Donostialdea.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reposiciones de endoscopias.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1,2,3 y 4
Benaming:

Suministro y mantenimiento de 3 sistemas robóticos, así como de material fungible e instrumental para diversos hospitales

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Abex Excelencia Robótica, S. L.
Madrid
Spanje
NUTS-code: ES3
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 344 427.71 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 344 427.71 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

El importe de la adjudicación corresponde a los Lotes 1, 2, 3 y 4.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Órgano de Contratación de Osakidetza
C/ Álava, 45
Vitoria-Gasteiz
01006
Spanje
Telefoon: +34 945006152
E-mail: contrata@osakidetza.eus
Fax: +34 945006345

Internetadres: www.contratacion.euskadi.eus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Dirección General — Subdirección de Compras, Obras y Servicios Estratégicos
C/ Álava, 45
Vitoria-Gasteiz
01006
Spanje
Telefoon: +34 945006152
E-mail: contrata@osakidetza.eus
Fax: +34 945006345

Internetadres: www.contratacion.euskadi.eus

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019