Leveringen - 13859-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Bulgarije-Sofia: Aardgas

2019/S 008-013859

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Tehnicheski universitet — Sofiya
831917834
bul. Sv. Kl. Ohridski No. 8
Sofiya
1000
Bulgarije
Contactpersoon: Ginka Petrova — yuriskonsult, otdel „Obshtestveni porachki“
Telefoon: +359 9652076
E-mail: zop@tu-sofia.bg
Fax: +359 8683215
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.tu-sofia.bg

Adres van het kopersprofiel: https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/183

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на природен газ за нуждите на НПГ по КТС — гр. Правец“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на поръчката е доставка на природен газ за нуждите на НПГ по КТС — гр. Правец.

Средното потребление на природен газ за 60 месеца в куб. м: 1 000 000.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 756 333.33 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG412
Voornaamste plaats van uitvoering:

НПГ по КТС — гр. Правец

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на поръчката е доставка на природен газ за нуждите на НПГ по КТС — гр. Правец.

Средното потребление на природен газ за 60 месеца в куб. м: 1 000 000.

Прогнозна стойност за 60 месеца в лева без ДДС: 758 333,33.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten
Verklaring:

Изборът на процедура на договаряне без предварително обявление съгласно чл. 79, ал. 1, т. 3 се определя от изискванията на действащото в Р БЪЛГАРИЯ законодателство. На основание чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП в случаите, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права, включително права на интелектуална собственост, придобити по силата на закон или на административен акт, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление. Изборът на процедура на договаряне без предварително обявление съгласно чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет „Доставка на природен газ за нуждите на НПГ по КТС — гр. Правец“ се определя от изискванията на чл. 173, ал. 1, чл. 181, ал. 1, чл. 183а, ал. 1 от Закона за енергетиката и от следните факти:

Обществената поръчка не би могла да бъде възложена на друг изпълнител, тъй като с решение № Л-197-08/24.1.2006 г. ДКЕВР е издала на „Правецгаз 1“ АД, гр. Правец лицензия № Л-197-08/24.1.2006 г. за „разпределение на природен газ“ на обособената територия на община Правец за срок от 15 (петнадесет) години и лицензия № Л-197-12/27.4.2009 г. за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на обособената територия на община Правец за срок до 24.1.2021 г. НПГ по КТС гр. Правец попада в територията на обособената територия на община Правец. Предвид това обществената поръчка не би могла да бъде възложена на друг изпълнител, защото „Правецгаз 1“ АД е единственото дружество, което притежава горепосочените изключителни права, което е основание за провеждане на процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: З-112
Benaming:

„Доставка на природен газ за нуждите на НПГ по КТС — гр. Правец“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Правецгаз 1“ АД
131534523
пл. „Тодор Живков“ № 6
Правец
2161
Bulgarije
Telefoon: +359 71333052
E-mail: pravecgas@abv.bg
Fax: +359 71333052
NUTS-code: BG412

Internetadres: http://www.pravecgas1.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 756 333.33 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 756 333.33 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно част 6, глава 27, раздел I от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

1. изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;

2. получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

Жалбата по чл. 196, ал. 5 от ЗОП се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019