Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Dodávky - 138612-2017

13/04/2017    S73

Luxembursko-Luxemburg: Zlepšenie prístupu na parkovisko pre zamestnancov Súdneho dvora

2017/S 073-138612

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: plateau de Kirchberg
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Michel Folschweiller
E-mail: michel.folschweiller@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
Fax: +352 43033637
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://curia.europa.eu/jcms
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://curia.europa.eu/jcms
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zlepšenie prístupu na parkovisko pre zamestnancov Súdneho dvora.

Referenčné číslo: COJ-PROC-17/005.
II.1.2)Hlavný kód CPV
45300000 Stavebno-inštalačné práce
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Zlepšenie prístupu na parkovisko pre zamestnancov Súdneho dvora – montáž turniketov a posuvných sklených dverí.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis obstarávania:

Zlepšenie prístupu na parkovisko pre zamestnancov Súdneho dvora – montáž turniketov a posuvných sklených dverí.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Žiadne.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri súťažné podklady.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Pozri súťažné podklady.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Pozri súťažné podklady.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 17/05/2017
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 24/05/2017
Miestny čas: 14:00
Miesto:

Súdny dvor – Luxemburg – veža A – 24. poschodie: zasadacia miestnosť č. 2.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: áno.

Len 1 zástupca za jedného uchádzača.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo, ak to nie je možné, od dátumu, keď túto skutočnosť zistila.

Predloženie sťažnosti európskemu ombudsmanovi nepreruší tento konečný termín, ani nestanoví novú lehotu na predloženie odvolaní.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
03/04/2017