Leveringen - 13862-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Końskie: Aardgas

2019/S 008-013862

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Zespół Opieki Zdrowotnej
00000002426
ul. Gimnazjalna 41B
Końskie
26-200
Polen
Contactpersoon: Jacek Kruk
Telefoon: +48 413902314
E-mail: jkruk@zoz.konskie.pl
Fax: +48 413902319
NUTS-code: PL72

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zoz.konskie.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kompleksowa dostawa – obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji – gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E.

Referentienummer: DSUiZP 252/JK/31/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa - obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji - gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E w okresie 12 miesięcy, o łącznym prognozowanym wolumenie 10 590 000 kWh do 1 punktu poboru nr PL0031933999 przy ciśnieniu nie niższym niż 160 kPa o mocy maksymalnej 300 m3/h ciśnienie maksymalne 0,4 MPa moc umowna 3 292 kWh/h minimalny pobór paliwa gazowego niezbędny do utrzymania ruchu technologicznego urządzeń gazowych 850kWh/h. Stacja redukcyjna – pomiarowa gazu typ ALSI 800/0,4P (gazomierz turbinowy DN150 G400PN 16 plus system telemetryczny), podłączony do sieci dystrybucyjnej.

Zmiana Sprzedawcy kolejna obecnie posiadana umowa kompleksowa z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa w grupie taryfowej W-6A

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 562 493.68 PLN / Hoogste offerte: 1 591 382.78 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL721
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa - obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji - gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E w okresie 12 miesięcy., o łącznym prognozowanym wolumenie 10 590 000 kWh do 1 punktu poboru nr PL0031933999 przy ciśnieniu nie niższym niż 160 kPa o mocy maksymalnej 300 m3/h ciśnienie maksymalne 0,4 MPa moc umowna 3 292 kWh/h minimalny pobór paliwa gazowego niezbędny do utrzymania ruchu technologicznego urządzeń gazowych 850 kWh/h. Stacja redukcyjna – pomiarowa gazu typ ALSI 800/0,4P (gazomierz turbinowy DN150 G400PN 16 plus system telemetryczny), podłączony do sieci dystrybucyjnej.

Zmiana Sprzedawcy kolejna obecnie posiadana umowa kompleksowa z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa w grupie taryfowej W-6A

Szacowany pobór paliwa gazowego rozbity na miesiące w okresie trwania umowy [kWh]

Styczeń – 1460000

Luty – 1250000

Marzec – 1200000

Kwiecień – 800000

Maj – 550000

Czerwiec – 450000

Lipiec – 450000

Sierpień – 450000

Wrzesień – 500000

Październik – 930000

Listopad – 1200000

Grudzień – 1350000

2.2 Wskazane powyżej prognozowane zużycie gazu ziemnego ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości gazu. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości gazu nie pociąga dla zamawiającego (odbiorców gazu) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość gazu oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą Taryfą Operatora.

2.3. Standardy jakościowe

Przedmiotem zamówienia są dostawy gazu ziemnego wysokometanowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Kielcach o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych wraz z usługą przesyłu. Dostawy i usługi dystrybucyjne świadczone na podstawie umowy kompleksowej będą wykonywane na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne oraz przepisami wykonawczymi do ustawy oraz zgodnie z zapisami Taryfy OSD.

Parametry jakościowe paliw gazowych regulują przepisy ustawy Prawo energetyczne, akty wykonawcze (w szczególności Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2.7.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego) oraz Polskie Normy.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 188-424428
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Kompleksowa dostawa - obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji - gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3
Warszawa
01-248
Polen
E-mail: przetargiod@pgnig.pl
NUTS-code: PL91

Internetadres: www.pgnig.pl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 640 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 921 867.23 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 04587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 04587800

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 04587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 04587800

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019