Leveringen - 13872-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Speciale voertuigen

2019/S 008-013872

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Komenda Główna Policji
Puławska 148/150
Warszawa
02-624
Polen
Contactpersoon: Tomasz Jedynak
Telefoon: +48 226012220
E-mail: tomasz.jedynak@policja.gov.pl
Fax: +48 226011857
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.policja.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa 4 sztuk samochodów do przewozu ładunków wybuchowych wyposażonych w gazoszczelny pojemnik

Referentienummer: 286/Ctr/18/TJ
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34114000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk samochodów do przewozu ładunków wybuchowych wyposażonych w gazoszczelny pojemnik.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 9 620 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk samochodów do przewozu ładunków wybuchowych wyposażonych w gazoszczelny pojemnik. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Współczynnik masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Amortyzatory tylnej osi hydrauliczne / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: Możliwość rozłączenia przedniej osi napędowej / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: Pneumatyczne zawieszenie tylnej osi / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: Pojemność zbiornika paliwa (co najmniej 120 litrów) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Moc netto pojazdu bazowego / Weging: 7
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 200 000 PLN, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp. Wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy to 5 % wartości umowy brutto.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Skrócenie terminu otwarcia ofert do 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp, wynika z pilnej potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego i udzielenia zamówienia. Przedmiot zamówienia jest tożsamy z postępowaniem nr 22/Ctr/17/TJ/PMP, zaś informacja nt. wskazanego postępowania była upubliczniona na stronie Zamawiającego, jak również w Dzienniku Urzędowym UE w pełnym 40-dniowym terminie. Wszyscy zainteresowani wykonawcy mogli zapoznać się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 202-458657
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Dostawa 4 sztuk samochodów do przewozu ładunków wybuchowych wyposażonych w gazoszczelny pojemnik

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Wawrzaszek ISS Sp. z o.o. Spółka komandytowa
ul. Leszczyńska 22
Bielsko-Biała
43-300
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Jakusz Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 40
Kościerzyna
83-400
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 620 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp.

Warunki udziału i wymagane dokumenty określa Rozdział VI i VII SIWZ.

W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w Rozdz. VI ust. 1 SIWZ oraz braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

Zamawiający wymaga wypełnienia JEDZ w zakresie odpowiadającym wszelkim wymaganiom określonym w SIWZ.

W celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego Wykonawca składa wraz z ofertą:

2.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla pojazdu bazowego, określonych w pkt. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 Załącznika nr 3 do SIWZ wraz z zaznaczeniem poszczególnych danych w oficjalnych katalogach (w języku polskim) producenta / importera pojazdu, zawierających dane techniczne oraz wyposażenie pojazdu bazowego;

2.1 Kopię dokumentu dopuszczonego prawem, poświadczającego spełnienie wymogu w zakresie pojazdu bazowego, określonego w pkt. 1.1 Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ), tj.:

„1.1 Dla pojazdu bazowego musi być wydany jeden z poniższych dokumentów:

— świadectwo homologacji typu pojazdu,

— świadectwo homologacji typu WE pojazdu,

— świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,

— dopuszczenie jednostkowe pojazdu,

— decyzję administracyjną właściwego organu, uznającą świadectwo homologacji typu, wydane na dany typ pojazdu przez właściwy organ innego, niż Rzeczpospolita Polska, państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

— decyzję administracyjną właściwego organu, uznającą dopuszczenie jednostkowe pojazdu, udzielone na dany pojazd przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zgodnie z procedurą”.

2.2 Wykaz i lokalizacja (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obsługi dla pojazdu bazowego. Zamawiający wymaga wskazania co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów w Warszawie lub powiatach ościennych oraz co najmniej po jednej autoryzowanej stacji obsługi w województwach: śląskim, wielkopolskim i pomorskim.

2.3 Dokument potwierdzający spełnienie przez oferowany pojemnik przeciwwybuchowy wymogu w zakresie pełnej wytrzymałości pojemnika z zachowaniem gazoszczelności na co najmniej dziesięciokrotną kolejną wewnętrzną detonację materiału wybuchowego o sile (ekwiwalencie) min. 5 kg TNT (trotylu). Spełnienie wymogu musi być potwierdzone pozytywnym wynikiem badań weryfikacyjnych pojemnika, przeprowadzonych z wykorzystaniem ładunków wybuchowych na co najmniej dziesięciokrotną kolejną detonację materiału wybuchowego o sile (ekwiwalencie) 5 kg TNT (trotylu). Zamawiający dopuszcza przedstawienie wyników badań zakładowych lub badań przeprowadzonych przez akredytowaną jednostkę badawczą.

Dodatkowo Wykonawca musi złożyć wypełniony Formularz ofertowy (o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do SIWZ).

Ponadto, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (proponowany wzór dokumentu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019