Usługi - 138824-2018

30/03/2018    S63

Belgia-Bruxelles: UCA 17/071 — Monitorowanie mediów, analiza mediów i usługi powiązane

2018/S 063-138824

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Rada Unii Europejskiej, Secrétariat général
Adres pocztowy: Rue de la Loi 175
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1048
Państwo: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 2-281-8062
Faks: +32 2-280-0262
Adresy internetowe:
Główny adres: https://tendering.consilium.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3412
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3412
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

UCA 17/071 — Monitorowanie mediów, analiza mediów i usługi powiązane

Numer referencyjny: UCA 17/071
II.1.2)Główny kod CPV
92400000 Usługi świadczone przez agencje informacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszej umowy ramowej jest uzupełnienie wyników pracy zespołu ds. monitorowania mediów Sekretariatu Generalnego Rady oraz pomoc zespołowi w jego pracy związanej ze wspomaganiem procesu decyzyjnego poprzez dostarczanie użytkownikom i zainteresowanym stronom w odpowiednim czasie i w odpowiedniej formie odpowiednich wiadomości i usług z zakresu monitorowania mediów, analizy mediów i innych powiązanych usług. Wymaga to ścisłej współpracy między wykonawcą a Sekretariatem, w ramach której wykonawca powinien odpowiadać na wymagania i nieustannie dostosowywać swoją pracę do konkretnych i zmieniających się potrzeb Sekretariatu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
92312211 Usługi świadczone przez agencje literackie
72221000 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
79300000 Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Opis zamówienia:

Monitorowanie i analiza mediów to szybko rozwijający się obszar aktywności Sekretariatu, który jest obecnie postrzegany jako istotne narzędzie wspierania procesu tworzenia polityki. Usługi powiązane Sekretariatu polegają na stałym monitoringu i analizie przekazów medialnych dotyczących UE oraz działań związanych z UE. Usługi zamawia się w celu pozyskania szeregu różnego rodzaju przeglądów prasowych, powiadomień i analiz medialnych, które są rozpowszechniane wśród kluczowych zainteresowanych stron, takich jak Przewodniczący Rady Europejskiej i Sekretarz Generalny Rady, a także rozpowszechniane dalej, w obrębie całego Sekretariatu Generalnego Rady oraz wśród delegacji państw członkowskich. Praca sektora w coraz większym stopniu obejmuje formy cyfrowe, a zasoby źródłowe to zarówno media społecznościowe, jak i środki masowego przekazu. Sektor stale dąży także do poszerzania zakresu językowego. Ze względu na te rosnące wymagania, które często muszą być realizowane w krótkim czasie, Sekretariat Generalny Rady poszukuje rzetelnego wykonawcy, który regularnie będzie wspierał Sekretariat w działaniach monitorujących.

Standardowe elementy, które mogą być wymagane na podstawie umowy ramowej:

1. doraźne raporty na temat oddźwięku medialnego: krótkie i ukierunkowane noty informacyjne zawierające streszczenie oraz zazwyczaj streszczenie/analizę kluczowych punktów przekazów medialnych na temat zagadnienia lub wydarzenia, w szczególności pojawiających się w mediach społecznościowych i cyfrowych, dostarczane zazwyczaj w ciągu 2 godzin po zakończeniu wydarzenia (1-3 strony);

2. raporty z wywiadu medialnego: raporty analityczne zawierające streszczenia oraz zazwyczaj streszczenie/analizę przekazów medialnych dotyczących zagadnienia lub wydarzenia, (2-6 stron + możliwe załączniki);

3. raporty zawierające pogłębioną analizę mediów: pogłębione raporty analityczne zawierające streszczenia i analizy przekazów medialnych dotyczących zagadnienia lub wydarzenia, (5-15 stron + możliwe załączniki).

W ramach usługi przewiduje się przynajmniej 10 doraźnych raportów na temat oddźwięku medialnego, 10 raportów z wywiadu medialnego oraz 4 raporty zawierające pogłębioną analizę mediów rocznie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekretariat Generalny Rady nie publikuje szacunkowej wartości pieniężnej swoich zamówień. Szacunkowy wymiar usług/dostaw podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. sekcja III.1 dokumentu „Instrukcje dotyczące udziału w postępowaniu przetargowym”.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/04/2018
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Przez okres 3 lat od zawarcia umowy początkowej Sekretariat może skorzystać z procedury negocjacyjnej z udziałem oferenta, któremu udzielone zostanie niniejsze zamówienie, bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu na nowe usługi o charakterze zbliżonym do świadczonych, pod warunkiem jednak, że usługi są podobne do objętych podstawowym projektem i opisanych w pkt II.1.4.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

odwołanie można wnieść do Sądu w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia uzyskania tej wiadomości przez stronę skarżącą. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

Terminy procesowe zostały przedłużone o ustalony 10-dniowy termin uwzględniający odległość, bez względu na miejsce siedziby lub zamieszkania zainteresowanej strony.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Rada Unii Europejskiej, Secrétariat général
Adres pocztowy: Wetstraat/Rue de la Loi 175
Miejscowość: Bruxelles
Kod pocztowy: 1048
Państwo: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 2-2818062
Faks: +32 2-2800262
Adres internetowy: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/03/2018