Servicii - 138824-2018

30/03/2018    S63

Belgia-Bruxelles: UCA 17/071 — Servicii de monitorizare și de analiză a mass-mediei și servicii conexe

2018/S 063-138824

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Consiliul Uniunii europene, Secrétariat Général
Adresă: Rue de la Loi 175
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1048
Țară: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-281-8062
Fax: +32 2-280-0262
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://tendering.consilium.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3412
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3412
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

UCA 17/071 — Servicii de monitorizare și de analiză a mass-mediei și servicii conexe

Număr de referinţă: UCA 17/071
II.1.2)Cod CPV principal
92400000 Servicii de agenţii de presă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul acestui contract-cadru este de a completa rezultatele echipei de monitorizare mass-media a Secretarului general al Consiliului și de a sprijini eforturile sale de susținere a procesului de luare a deciziilor prin furnizarea de informații relevante, monitorizare mass-media, analiza mass-media și alte servicii conexe utilizatorilor săi și părților interesate în timp util și într-un format adecvat. O strânsă colaborare între Contractant și SGC va fi necesară, prin care Contractantul își personalizează și își adaptează în mod continuu activitatea la nevoile specifice și evolutive ale SGC.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
92312211 Servicii de agenţii redacţionale
72221000 Servicii de consultanţă privind analiza economică
79300000 Studii de piaţă şi cercetare economică; sondaje şi statistici
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Monitorizarea și analiza mass-media reprezintă un domeniu de activitate în creștere rapidă în cadrul SGC și este acum considerat un instrument vital pentru a sprijini procesul de elaborare a politicilor. Serviciile relevante din cadrul SGC sunt responsabile de monitorizarea și analiza constantă pentru acoperirea știrilor privind activitățile UE și cele legate de UE. Serviciile pe care trebuie să le furnizeze includ o serie de rezumate de presă, alerte și analize mass-media de diferite tipuri, care sunt transmise principalelor părți interesate, cum ar fi președintele Consiliului European și Secretariatului general al Consiliului, precum și pe scară mai largă în cadrul SGC și delegaților statelor membre. Sectorul lucrează din ce în ce mai mult în formate digitale, iar acoperirea sursei include atât mass-media socială, cât și mijloacele de radiodifuziune. De asemenea, intenționează în mod constant să extindă acoperirea lingvistică. Aceste cerințe crescânde, care trebuie furnizate adesea pe termene foarte scurte, necesită ca SGC să caute un contractant fiabil pentru a sprijini periodic operațiunile de monitorizare mass-media ale SGC.

Livrabilele standard care pot fi solicitate în cadrul contractului-cadru sunt:

1. raportul impactului ad-hoc mass-media: o scurtă și concisă notă informativă cu rezumat executiv și, în mod tipic, un rezumat/analiză a punctelor-cheie ale acoperirii mass-media, în special mass-media socială și digitală, a problemei sau evenimentului, în mod normal, care urmează a fi livrate în maxim 2 ore după eveniment (1 — 3 pagini);

2. rapoarte cu informații mass-media: raport analitic cu rezumat executiv și un rezumat/analiză a acoperirii mass-media relevante a problemei sau evenimentului (2 — 6 pagini + eventuale anexe);

3. rapoarte detaliate de analiză mass-media: un raport analitic detaliat cu rezumat executiv și un analize a acoperirii mass-media relevante a problemei sau evenimentului (5 — 15 pagini + eventuale anexe).

Serviciul prevede cel puțin 10 rapoarte ad-hoc privind impactul mass-media, 10 rapoarte cu informații mass-media și 4 analize detaliate mass-media pe an.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secretariatul General al Consiliului nu publică valoarea monetară estimată a contractelor sale. Volumul estimat al serviciilor/bunurilor este stabilit în caietul de sarcini al licitației.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea Punctele III.1. a documentului "Instrucțiuni privind solicitarea de participare la licitație".

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură restrânsă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 23/04/2018
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:

Pe o perioadă de 3 ani după încheierea contractului inițial, Secretariatul poate utiliza o procedură de negociere cu operatorul economic căruia i-a fost atribuit acest contract, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru servicii noi care constau în repetarea de servicii similare, cu condiția ca respectivele servicii să fie conforme cu proiectul de bază descris în secțiunea II.1.4.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

O plângere la Tribunal poate fi depusă în termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care persoana în cauză a luat cunoștință de informațiile relevante. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.

Termenele sunt prelungite din cauza distanței cu o perioadă fixă de 10 zile, indiferent de locul de domiciliu sau de reședință obișnuit al persoanei vizate.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Consiliul Uniunii europene, Secrétariat Général
Adresă: Wetstraat/Rue de la Loi 175
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1048
Țară: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-2818062
Fax: +32 2-2800262
Adresă internet: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
21/03/2018