Leveringen - 13884-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Pszczyna: Elektriciteit

2019/S 008-013884

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Pszczyna
ul. Rynek 2
Pszczyna
43-200
Polen
Contactpersoon: Józef Bałuch
Telefoon: +48 324493956
E-mail: pszczyna@pszczyna.pl
Fax: +48 324493955
NUTS-code: PL22A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pszczyna.pl

I.1)Naam en adressen
Gmina Pawłowice
ul. Zjednoczenia 60
Pawłowice
43-250
Polen
Contactpersoon: j.w.
E-mail: gmina@pawlowice.pl
NUTS-code: PL22A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pawlowice.pl

I.1)Naam en adressen
Gmina Goczałkowice-Zdrój
ul. Szkolna 13
Goczałkowice-Zdrój
43-230
Polen
Contactpersoon: j.w
E-mail: gmina@goczalkowicezdroj.pl
NUTS-code: PL22A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.goczalkowicezdroj.pl

I.1)Naam en adressen
Gmina Miedźna
ul. Wiejska 131
Miedźna
43-227
Polen
Contactpersoon: j.w.
E-mail: urzad@miedzna.pl
NUTS-code: PL22A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.miedzna.pl

I.1)Naam en adressen
Powiat Pszczyński
ul. 3 Maja 10
Pszczyna
43-200
Polen
Contactpersoon: j.w,
E-mail: powiat@powiat.pszczyna.pl
NUTS-code: PL22A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.powiat.pszczyna.pl

I.1)Naam en adressen
Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Jana Kilińskiego 5a
Pszczyna
43-200
Polen
Contactpersoon: j.w.
E-mail: sekretariat@ptbspszczyna.pl
NUTS-code: PL22A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ptbspszczyna.pl

I.1)Naam en adressen
Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 9
Pszczyna
43-200
Polen
Contactpersoon: j.w
E-mail: arip@pszczyna.info.pl
NUTS-code: PL22A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pszczyna.info.pl

I.1)Naam en adressen
Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 4
Pszczyna
43-200
Polen
Contactpersoon: j.w.
E-mail: poczta@pik-pszczyna.pl
NUTS-code: PL22A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pik-pszczyna.pl

I.1)Naam en adressen
Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju
ul. Szkolna 13
Goczałkowice-Zdrój
43-230
Polen
Contactpersoon: j.w.
E-mail: gok@goczalkowicezdroj.pl
NUTS-code: PL22A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gok.goczalkowicezdroj.pl

I.1)Naam en adressen
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Józefa Lompy 19
Miedźna
43-227
Polen
Contactpersoon: j.w.
E-mail: kontakt@gzgk-miedzna.pl
NUTS-code: PL22A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gzgk-miedzna.pl

I.1)Naam en adressen
Miejsko Powiatowo Biblioteka Publiczna
ul. Piastowska 1
Pszczyna
43-200
Polen
Contactpersoon: j.w.
E-mail: mbp@pszczyna.pl
NUTS-code: PL22A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.biblioteka-pszczyna.home.pl

I.1)Naam en adressen
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. dr. Witolda Antesa 1
Pszczyna
43-200
Polen
Contactpersoon: j.w.
E-mail: biuro@port-pszczyna.pl
NUTS-code: PL22A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.pszczyna.pl

I.1)Naam en adressen
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
ul. Dworcowa 23
Pszczyna
43-200
Polen
Contactpersoon: j.w.
E-mail: pup@pup-pszczyna.pl
NUTS-code: PL22A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pszczyna.praca.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów w granicach administracyjnych Gminy Pszczyna, Gminy Pawłowice, Gminy Goczałkowice-Zdrój, Gminy Miedźna, Powiatu Pszczy...

Referentienummer: IZP.271.1.0069.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (dalej: PE) przez Zamawiającego do jego budynków oraz jego infrastruktury (zgodnie z posiadanymi umocowaniami) lub do infrastruktury, w której Zamawiający jest stroną umowy dystrybucyjnej. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Parametry jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.Zamówienie obejmuje sprzedaż energii w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2020 r.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A
Voornaamste plaats van uitvoering:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Pszczyna, Gmina Pawłowice, Gmina Goczałkowice-Zdrój, Gmina Miedźna, Powiat Pszczyński

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (dalej: PE) przez Zamawiającego do jego budynków oraz jego infrastruktury (zgodnie z posiadanymi umocowaniami) lub do infrastruktury, w której Zamawiający jest stroną umowy dystrybucyjnej. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Parametry jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Zamawiający informuje, że:

— W okresie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia Zamawiający będzie realizował zamówienie w zależności od potrzeb Zamawiającego, których dokładne określenie nie jest możliwe. Tym samym Zamawiający nie gwarantuje wykorzystania 100 % wolumenu określonego w załącznikach nr nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, 1k, 1L, 1Ł do SIWZ. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe lub prawne. W stosunku do podmiotów wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający gwarantuje, iż zrealizuje zamówienie na poziomie nie niższym, niż 60 % wolumenu określonego w załącznikach nr nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, 1k, 1L, 1Ł do SIWZ.

— W wyniku zawierania nowych umów na usługę dystrybucji lub w sytuacjach uzasadnionych ekonomicznie dla Zamawiającego niektóre z parametrów wymienionych w załącznikach nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, 1k, 1L, 1Ł, mogą ulec zmianie. Sytuacja taka może dotyczyć mocy umownej lub taryfy (przyczyny techniczne), przy czym zmiana może zostać dokonana jedynie w ramach grup taryfowych znajdujących się w przedmiocie zamówienia.

— Szacowane zużycie energii elektrycznej z załącznikach nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, 1k, 1L, 1Ł zostało wykonane z należytą starannością, jednakże ma charakter orientacyjny.

— Dla punktów przyłączeniowych wymienionych w załącznikach nr nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, 1k, 1L, 1Ł rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD) pełni przedsiębiorstwo: Tauron Dystrybucja,

— rolę sprzedawcy energii elektrycznej dla punktów przyłączeniowych wymienionych w załącznikach nr nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, 1k, 1L, 1Ł, pełni firma obrotu energią elektryczną: PGE Skarżysko-Kamienna.

Wykonawca musi mieć zawartą oraz obowiązującą umowę, tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną, z lokalnym OSD, na podstawie, której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w załącznikach nr nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, 1k, 1L, 1Ł do SIWZ.

Szczegółowy wykaz, jakie punkty obsługiwane są przez jakiego OSD i firmę obrotu energią Zamawiający przekaże Wykonawcy niniejszego postępowania po podpisaniu umów sprzedażowych zgodnych z wzorem załączników nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k, 2L, 2Ł.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 160-366490
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z poźn zm.),tj. „Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono jedną ofertę. Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ cena złożonej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponadto Zamawiający informuje, iż nie ma możliwości zwiększenia kwoty na sfinansowanie zamówienia

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019