Usługi - 138884-2020

23/03/2020    S58

Polska-Kraków: Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka

2020/S 058-138884

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski
Adres pocztowy: ul. Basztowa 22
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 31-156
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bożena Cyz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.pl
Tel.: +48 126303222
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.malopolska.pl/umwm/
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, Zespół Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Racławicka 56
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 30-017
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bożena Cyz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, Zespół Zamówień Publicznych
E-mail: przetargi@umwm.pl
Tel.: +48 126303222
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.malopolska.pl/umwm/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Oferta dla małopolskich seniorów – czas wolny, aktywność informacja

II.1.2)Główny kod CPV
79300000 Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Głównym celem badania jest wsparcie kształtowania polityki publicznej w obszarze „srebrnej gospodarki” prowadzonej przez samorząd województwa małopolskiego oraz jego jednostkę organizacyjną, jaką jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w tym przede wszystkim ukierunkowanie działań w tym obszarze w kontekście: poprawy jakości życia Małopolan powyżej 60. roku życia i wykorzystanie gospodarczo i społecznie wyzwań, jakie niesie ze sobą zjawisko „starzenia się” społeczeństwa.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79311200 Usługi przeprowadzania badań ankietowych
79311000 Usługi w zakresie ankiet
79315000 Usługi badań społecznych
72316000 Usługi analizy danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Głównym celem badania jest wsparcie kształtowania polityki publicznej w obszarze „srebrnej gospodarki” prowadzonej przez samorząd województwa małopolskiego oraz jego jednostkę organizacyjną, jaką jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w tym przede wszystkim ukierunkowanie działań w tym obszarze w kontekście: poprawy jakości życia Małopolan powyżej 60. roku życia i wykorzystanie gospodarczo i społecznie wyzwań, jakie niesie ze sobą zjawisko „starzenia się” społeczeństwa.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 140 260.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach pomocy technicznej Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/04/2020

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/03/2020