Leveringen - 13926-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Toner voor laserprinters/faxapparaten

2019/S 008-013926

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Česká republika-Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem
60162694
náměstí Svobody 471/4
Praha 6
160 01
Tsjechië
Contactpersoon: Marcela Klemová
Telefoon: +420 973229861
E-mail: onmm@army.cz
NUTS-code: CZ01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.army.cz

Adres van het kopersprofiel: http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMO

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů + související části - Alternativy

Referentienummer: 1443/2015-1350
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30125110
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky alternativních tonerů, náplní a pásek do tiskáren a kopírovacích strojů + souvisejících částí. Jedná se o průběžné dodávky alternativních tonerů, náplní a pásek do tiskáren a kopírovacích strojů + souvisejících částí v rozsahu specifikovaném zadavatelem v jednotlivých výzvách k poskytnutí plnění (objednávkách). Jde o nákup tonerů, náplní a pásek + souvisejících částí (dále jen „výrobky") do tiskáren a kopírovacích strojů po ukončení záruční doby a nevyžadujících originální čip v toneru. Pojmem „alternativní výrobky" má dojít k odlišení od pojmu výrobků určených do tiskáren a kopírovacích strojů v záruční době (pro něž bylo vyhlášeno samostatné zadávací řízení) s tím, že alternativními výrobky jsou myšleny vedle nových nepoužitých nerenovovaných nerepasovaných neoriginálních výrobků z prvovýroby i repasované výrobky či nové nepoužité nerenovované nerepasované originální výrobky.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 041 537.17 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30125110
30125120
30192320
30192113
30125100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ0
Voornaamste plaats van uitvoering:

Česká republika

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky alternativních tonerů, náplní a pásek do tiskáren a kopírovacích strojů + souvisejících částí. Jedná se o průběžné dodávky alternativních tonerů, náplní a pásek do tiskáren a kopírovacích strojů + souvisejících částí v rozsahu specifikovaném zadavatelem v jednotlivých výzvách k poskytnutí plnění (objednávkách). Jde o nákup tonerů, náplní a pásek + souvisejících částí (dále jen „výrobky") do tiskáren a kopírovacích strojů po ukončení záruční doby a nevyžadujících originální čip v toneru. Pojmem „alternativní výrobky" má dojít k odlišení od pojmu výrobků určených do tiskáren a kopírovacích strojů v záruční době (pro něž bylo vyhlášeno samostatné zadávací řízení) s tím, že alternativními výrobky jsou myšleny vedle nových nepoužitých nerenovovaných nerepasovaných neoriginálních výrobků z prvovýroby i repasované výrobky či nové nepoužité nerenovované nerepasované originální výrobky.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
COMP' S, spol. s.r.o.
46709576
Husova 539
Smržovka
468 51
Tsjechië
NUTS-code: CZ051
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 000 000.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 041 537.17 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Jedná se o souhrnné oznámení o zadání zakázek na základě uzavřené rámcové smlouvy. Uvedená konečná hodnota veřejné zakázky v čl. II.1.7) a v čl. V.2.4) je hodnotou plnění za 4. čtvrtletí 2018.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: http://www.uohs.cz

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 54216711
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: http://www.uohs.cz

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019