Leveringen - 13927-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Nowy Dwór Mazowiecki: Staal

2019/S 008-013927

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
AMW Sinevia Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki
05-100
Polen
Contactpersoon: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 6
Telefoon: +48 221012100/01/02/03
E-mail: miroslaw.jasiulewicz@amwsinevia.pl
Fax: +48 227753889
NUTS-code: PL912

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.amwsinevia.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SVA/K/4620-83/2018: Zakup i dostawa blachy dla potrzeb Ślusarni KZB Krotoszyn dla wykonania kontenerów.

Referentienummer: SVA/K/4620-83/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
14622000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą blach dla potrzeb wykonania siłami własnymi (przez warsztat ślusarski KZB Krotoszyn) kontenerów: panel na rąbek, blacha trapezowa, blacha ocynk, blacha powlekana.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Krotoszyn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą blach dla potrzeb wykonania siłami własnymi (przez warsztat ślusarski KZB Krotoszyn) kontenerów: panel na rąbek, blacha trapezowa, blacha ocynk, blacha powlekana. Towar musi odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Odpowiednie dokumenty dotyczące Towaru w języku polskim (atesty, deklaracje zgodności)Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury oraz przekazać Zamawiającemu przy dostawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wypełniony formularz cenowy należy złożyć wraz z ofertą. Miejsce dostawy: KZB Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 12, POLSKA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tj.: prawo niezrealizowania do 30 % zakresu przedmiotu umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy lub możliwość zwiększenia do 30 %zakresu przedmiotu umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Realizacja zamówienia z udziałem materiałów stanowiących przedmiot zamówienia powinna być zakończona do końca bieżącego roku, co wynika z ustaleń zawartych z przedstawicielami Inwestora. Wyrób, do wykonania którego będą użyte materiały uzyskane po przeprowadzeniu przetargowego postępowania, objęty jest zamówieniem realizowanym na rzecz jednostek organizacyjnych MON. Wykonanie wyrobu odbywa się w następujących po sobie etapach, dla którego nie było możliwości określenia pełnego zakresu materiałów niezbędnych do zakupu. Stąd po uzyskaniu stosownej informacji, niezwłocznie przystąpiono do wszczęcia postępowania przetargowego. Z przywołanych powyżej powodów konieczne jest zastosowanie procedury przyspieszonej.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 221-505190
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
xxx
x
Polen

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019