Leveringen - 13929-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gorzów Wielkopolski: Gaasafrastering

2019/S 008-013929

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Skarb Państwa, Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Ośrodek Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp.
ul. Szpitalna 2
Gorzów Wielkopolski
66-400
Polen
Contactpersoon: Komarowski Sebastian, Justyna Nowacka, Leszek Zduniak
Telefoon: +48 957323788
E-mail: otlgorzow@szczecin.lasy.gov.pl
Fax: +48 957320992
NUTS-code: PL431

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.otlgorzow.szczecin.lasy.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej PGL LP reprezentująca Skarb Państwa
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Towarowy transport drogowy

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa siatek, gwoździ i skobli do grodzenia upraw leśnych dla Ośrodka Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp. w 2019 r.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44313100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa siatek, gwoździ i skobli do grodzenia upraw leśnych dla Ośrodka Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp. w 2019 r.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 5 339 965.60 PLN / Hoogste offerte: 5 410 973.50 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44192200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa siatek, gwoździ budowlanych czarnych i ocynkowanych oraz skobli ocynkowanych do grodzenia upraw leśnych dla Ośrodka Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp. w 2019 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają „Warunki Techniczne Przedmiotu Zamówienia”, stanowiące Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramów dostaw przedmiotu zamówienia (miejsca, ilości oraz terminy dostaw) zawiera Załącznik nr 3a (siatki) i 3b (gwoździe i skoble) do SIWZ.

Szacunkowa wielkość Przedmiotu zamówienia:

A/ siatki

Lp. Rodzaj; Typ siatki; Szacunkowa wielkość przedmiotu zamówienia [mb]

1 AS; 200/17/30 M; 107 650

2 AS; 200/17/15 M; 812 000

3 AS; 200/22/30 M; 15 000

4 AS; 160/20/15 M; 38 400

5 AS; 150/13/15 L; 3 750

6 AS; 200/17/15 S; 160 750

7 AS; 160/15/15 M; 2 000

8 AS; 200/22/15 M; 180 150

9 AS; 160/20/15 L; 2 000

10 AS; 200/25/15 M; 23 000

11 AS; 180/24/15L; 2 000

12 SL; 200/25/15 M; 2 000

13 SL; 200/17/30 M; 2 000

14 SL; 200/17/15 M; 2 000

15 SL; 160/15/30 M; 2 000

RAZEM 1 354 700

B/ gwoździe i skoble

Lp. Asortyment; Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia

[kg]

1. Skoble ocynkowane 3,8x38 mm; 1 400

2. Skoble ocynkowane 3,5x35 mm; 4 375

3. Skoble ocynkowane 3,0x30 mm; 2 065

4. Gwoździe budowlane ocynkowane 3,0x80 mm; 20

5. Gwoździe budowlane ocynkowane 4,5x125 mm; 400

6. Gwoździe budowlane ocynkowane 6,0x175 mm; 40

7. Gwoździe budowlane ocynkowane 5,0x150 mm; 1 965

8. Gwoździe budowlane czarne 6,0x175 mm; 75

9. Gwoździe budowlane czarne 5,0x150 mm; 750

10. Gwoździe budowlane czarne 4,5x125 mm; 1 865

11. Gwoździe budowlane czarne 3,0x80 mm; 140

Razem 13 095 [kg]

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60 %
Kostencriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dostawę dodatkowej ilości przedmiotu zamówienia o analogicznych parametrach jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 30 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 3 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 196-442859
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: TTZ.270.1.7.2018
Benaming:

Dostawa siatek, gwoździ i skobli do grodzenia upraw leśnych dla Ośrodka Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp. w 2019 r.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Tex-1” Adam Cichowlaz
Kamionka 28
Kwidzyn
82-500
Polen
Telefoon: +48 552792947
E-mail: biuro@tex-1.com.pl
NUTS-code: PL63
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 5 339 965.60 PLN / Hoogste offerte: 5 410 973.50 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587777
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp może skorzystać ze środków ochrony prawnej określonych w dziale VI Pzp tj. odwołanie i skarga do sądu.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 Pzp.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587777
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019