Tjenesteydelser - 139307-2014

Vis forkortet udgave

24/04/2014    S80

Belgien-Bruxelles: Vedligeholdelse og reparation af alt reproduktionsudstyr ved Europa-Kommissionen i Bruxelles

2014/S 080-139307

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen
Postadresse: CSM 1 05/43
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Kontoret for Infrastruktur og Logistik — Bruxelles
Att: OIB.DR.2 Økonomi og offentlige indkøb
Mailadresse: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu

Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=484

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Vedligeholdelse og reparation af alt reproduktionsudstyr ved Europa-Kommissionen i Bruxelles.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 1: Vedligeholdelse og reparation
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Bruxelles — hovedstadsregionen.

NUTS-kode BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i måneder: 48

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 220 000 og 240 000 EUR
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Vedligeholdelse og reparation af alt reproduktionsudstyr. De forventede tjenester omfatter på den ene side vedligeholdelse og reparation af alt reproduktionsudstyr og på den anden side levering af reservedele og dele til udskiftning på grund af normalt slid af udstyret.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

50530000 Reparation og vedligeholdelse af maskiner, 30123400 Foldemaskiner, 34913000 Diverse reservedele, 42991100 Maskiner og apparater til bogbinding, 42991110 Maskiner til hæftning af bøger, 42991200 Trykkemaskiner, 42991210 Offsettrykkemaskiner

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 220 000 og 240 000 EUR
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 48 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Betaling efter 30 dage som fastsat i bestemmelserne i kontraktudkastet vedlagt udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Hvert enkelt gruppemedlem skal opfylde ikke-udelukkelseskriterierne. Sammenslutningen skal som helhed opfylde udvælgelseskriterierne (se punkt III.2.2 og III.2.3), og de forskellige gruppemedlemmer vil hæfte solidarisk for udførelsen af kontrakten.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tilbudsgiveren skal vedlægge dokumentation med navn på det land, hvor vedkommende er etableret eller har sit hovedkontor som påkrævet af lovgivningen i det land, hvor vedkommende er etableret.

Tilbudsgiveren skal vedlægge en højtidelig erklæring, der er behørigt underskrevet og dateret, om, at vedkommende ikke befinder sig i nogen af de situationer, som ville kunne diskvalificere denne fra at deltage i den af Den Europæiske Union tildelte kontrakt. Den højtidelige erklæring skal have form som nedenstående skabelon i sin helhed: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

NB: Den valgte tilbudsgiver skal, idet der ellers er risiko for udelukkelse, vedlægge følgende dokumentation til støtte for erklæringen på tro og love inden underskrivelse af kontrakten:
— en straffeattest af nyere dato eller i mangel heraf et tilsvarende dokument af nyere dato udstedt af et kompetent retligt eller administrativt organ i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, hvoraf det fremgår, at tilbudsgiveren ikke er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, har indstillet sin erhvervsvirksomhed, ikke er genstand for procedurer af denne art eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i nationale love og reguleringer
— en straffeattest af nyere dato eller i mangel heraf et tilsvarende dokument af nyere dato udstedt af et kompetent retligt eller administrativt organ i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, hvoraf det fremgår, at tilbudsgiveren ikke er straffet for en lovovertrædelse vedrørende vedkommendes faglige hæderlighed ved en retskraftig dom og ikke har været genstand for en retskraftig dom for bedrageri, korruption, involvering i en kriminel organisation eller for en hvilken som helst anden ulovlig aktivitet, som er skadelig for Den Europæiske Unions økonomiske interesser
— certifikat af nyere dato udstedt af en relevant myndighed i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, der erklærer, at vedkommende har levet op til sine forpligtelser i forhold til betaling af bidrag til social sikkerhed
— certifikat af nyere dato udstedt af en relevant myndighed i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, hvoraf det fremgår, at vedkommende har levet op til sine forpligtelser i forhold til betaling af skat (direkte beskatning og moms) i overensstemmelse med juridiske bestemmelser i det pågældende land.
Hvis der i det pågældende land ikke udstedes sådanne dokumenter eller certifikater, kan de erstattes af en tro og love-erklæring eller, i mangel heraf, en højtidelig erklæring afgivet af tilbudsgiveren over for et retligt eller administrativt organ, en notar eller et kompetent fagligt organ i det pågældende land.
NB: Sammenslutninger skal for hvert individuelt medlem vedlægge den fornødne erklæring på tro og love og støttende dokumenter og oplysninger i tilfælde af, at de tildeles kontrakten.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: — Tilbudsgiveren skal fremlægge en kopi af balancer og driftsregnskaber for de seneste 3 regnskabsår, hvor det årlige overskud før skat fremgår. Hvis tilbudsgiveren med gyldig grund ikke kan fremlægge disse, skal vedkommende vedlægge en erklæring om det årlige overskud før skat for de seneste 3 år. Hvis driftsregnskabet eller erklæringen viser et gennemsnitligt tab over de 3 seneste år, skal tilbudsgiveren vedlægge anden dokumentation som bevis for sin finansielle og økonomiske kapacitet, såsom behørig garanti fra tredjepart (f.eks. moderselskabet), erklæringer fra revisorer el.lign.
— Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring vedrørende samlet årlig omsætning i de seneste 3 regnskabsår.
— Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om årlig omsætning hidrørende fra området, der er genstand for denne udbudsbekendtgørelse, udført i de seneste 3 regnskabsår.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Den samlede årlige omsætning skal de seneste 3 år være på gennemsnitligt 150 000 EUR.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
— Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over de vigtigste tjenesteydelser udført i de seneste 3 år på det pågældende område med en kort beskrivelse af omfanget af leverede tjenesteydelser samt detaljer vedrørende beløb, datoer og oplysninger om involverede offentlige og private modtagere.
— Tilbudsgiveren skal for den ordregivende myndighed stille 2 teknikere til rådighed med mindst 3 års erfaring inden for vedligeholdelse af trykke- og efterbehandlingsudstyr. Der skal vedlægges cv'er for disse 2 teknikere for dokumentation af denne erfaring.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
OIB.DR.2/PO/2014/033/610.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
6.6.2014 - 17:30
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 13.6.2014 - 10:00

Sted:

Kontoret for Infrastruktur og Logistik — Bruxelles (OIB), CSM 1-bygningen, cours Saint-Michel 23 (indgang via rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BELGIEN.

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja
Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Ved budåbningen kan der deltage 1 behørigt bemyndiget repræsentant pr. tilbudsgiver (pas eller id-kort skal forevises). Tilbudsgivere, der ønsker at deltage, skal sende en fax eller e-mail (se nummeret og adressen i punkt I.1) til enhed OIB DR.2 Økonomi og offentlige indkøb mindst 2 arbejdsdage før åbningen af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidspunkt for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser: 36 måneder efter tildeling.
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger

1) Udbudsmaterialet og yderligere dokumenter (herunder spørgsmål og svar) kan downloades fra følgende internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=484

Interesserede parter bedes registrere sig via webstedet. De vil derpå blive underrettet af det offentlige indkøbssystem online om eventuelle tilgængelige opdateringer vedrørende denne opfordring til afgivelse af bud. Parter, som ikke er registrerede på webstedet, anmodes om at holde øje med det jævnligt. Kommissionen kan ikke gøres ansvarlig for tilbudsgivernes manglende opmærksomhed på de yderligere oplysninger om udbuddet på denne internetadresse.
Yderligere oplysninger om kontraktvilkår, kontraktforlængelser, betingelser for deltagelse, minimumskrav til kapacitetsniveau, samlet anslået omfang af kontraktværdi osv., kan findes i udbudsmaterialet, som er tilgængeligt på det førnævnte websted. Der vil ikke blive udsendt en trykt udgave. Som »EMAS«-certificeret siden 2005 har OIB en miljøvenlig adfærd. EMAS er ordningen for miljøledelse og miljørevision, der er EU's frivillige ordning og bruges af organisationer til forbedring af deres miljøresultater.
2) I løbet af de 3 år efter indgåelse af kontrakten kan den ordregivende myndighed uden forudgående offentliggørelse af en kontraktmeddelelse gøre brug af forhandlingsproceduren i forhold til nye ydelser, som indebærer gentagelse af lignende ydelser, der i forvejen er pålagt den part, som har fået tildelt kontrakten af den ordregivende myndighed.

3) For yderligere oplysninger om deltagelse i udbud og om rækkefølgen af procedurer omkring offentlige indkøb ved OIB, se venligst »Vejledning for tilbudsgivere« og pjecen »Europa-Kommissionen som forretningspartner« tilgængelig via følgende link: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dato, sagen er taget til efterretning. En klage indgivet til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14.4.2014