Diensten - 139307-2014

Beknopt weergeven

24/04/2014    S80

België-Brussel: Onderhouds- en hersteldiensten voor alle reproductie-uitrusting van de Europese Commissie in Brussel

2014/S 080-139307

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europese Commissie
Postadres: CSM 1 05/43
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Bureau infrastructuur en logistiek — Brussel
Ter attentie van: OIB.DR.2 Financiën en overheidsopdrachten
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefoon: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://ec.europa.eu

Adres van het kopersprofiel: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=484

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Onderhouds- en hersteldiensten voor alle reproductie-uitrusting van de Europese Commissie in Brussel.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 1: Onderhouds- en reparatiediensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

NUTS-code BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming

Looptijd van de raamovereenkomst

Periode in maanden: 48

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst

Geraamde waarde zonder btw:
Tussen 220 000 en 240 000 EUR
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Onderhouds- en hersteldiensten voor alle reproductie-uitrusting. Tot de gevraagde diensten behoren enerzijds het onderhoud en herstel van alle reproductie-uitrusting en anderzijds de levering van slijtage- en reserveonderdelen voor deze uitrusting.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

50530000 Reparatie en onderhoud van machines, 30123400 Vouwmachines, 34913000 Diverse onderdelen, 42991100 Machines voor het inbinden van boeken, 42991110 Machines voor het innaaien van boeken, 42991200 Drukmachines, 42991210 Offsetdrukmachines

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Geraamde waarde zonder btw:
Tussen 220 000 en 240 000 EUR
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Betaling binnen 30 dagen, in overeenstemming met de bepalingen van de ontwerpovereenkomst, gevoegd bij het bestek.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Elk lid van de combinatie moet afzonderlijk voldoen aan de uitsluitingscriteria. De combinatie moet in zijn geheel voldoen aan de selectiecriteria (zie III.2.2 en III.2.3) en de verschillende leden van de combinatie zijn gezamenlijk en hoofdelijk verantwoordelijk bij de uitvoering van de opdracht.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: de inschrijver moet een krachtens de wetgeving van het land van vestiging vereist bewijsstuk ter zake bijvoegen, met vermelding van het land waar de gegadigde of de hoofdzetel van de gegadigde is gevestigd.

De inschrijver moet een naar behoren gedagtekende en ondertekende verklaring op erewoord bijvoegen waarin wordt vermeld dat hij zich niet in een van de gevallen bevindt die hem uitsluiten van deelneming aan een opdracht die door de Europese Unie wordt uitgeschreven. De verklaring op erewoord moet het model dat op de volgende site is gepubliceerd, in zijn geheel overnemen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Opgelet: De inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, moet, op straffe van uitsluiting, en vóór ondertekening van het contract, de bewijzen van zijn verklaring op erewoord overleggen, met name:
— de overlegging van een recent uittreksel uit het strafregister of, bij ontbreken daarvan, een recent gelijkwaardig document, afgegeven door een bevoegde gerechtelijke of overheidsinstantie van het land waar de inschrijver is gevestigd, waaruit blijkt dat hij niet in staat van faillissement, vereffening, akkoord of surseance van betaling verkeert of zijn faillissement niet is aangevraagd of tegen wie geen procedure van vereffening, akkoord of surseance van betaling loopt, noch zijn werkzaamheden heeft gestaakt of in een overeenkomstige toestand verkeert als gevolg van een soortgelijke procedure krachtens de nationale wet- en regelgeving;
— de overlegging van een recent uittreksel uit het strafregister of, bij ontbreken daarvan, een recent gelijkwaardig document, afgegeven door de bevoegde gerechtelijke of overheidsinstantie van het land waar de gegadigde is gevestigd, waaruit blijkt dat de gegadigde niet bij een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde veroordeeld is geweest voor een delict dat zijn beroepsmoraliteit in het gedrang brengt en niet bij een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde veroordeeld is geweest voor fraude, corruptie, deelname aan een criminele organisatie of enige andere illegale activiteit die de financiële belangen van de Unie schaadt;
— de overlegging van een recent getuigschrift, afgegeven door de bevoegde instantie van het land waar de gegadigde is gevestigd, waaruit blijkt dat de gegadigde heeft voldaan aan zijn verplichtingen inzake de betaling van zijn socialezekerheidsbijdragen;
— de overlegging van een recent getuigschrift, afgegeven door de bevoegde instantie van het land waar de gegadigde is gevestigd, waaruit blijkt dat de gegadigde heeft voldaan aan zijn verplichtingen inzake de betaling van zijn directe belastingen en de btw volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd.
Indien geen zodanige documenten of getuigschriften door het betrokken land worden afgegeven, kunnen ze worden vervangen door een verklaring onder ede of, bij ontbreken daarvan, een plechtige verklaring die door de inschrijver is afgelegd ten overstaan van een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land waar de inschrijver is gevestigd.
Opgelet: In geval van een combinatie moeten de verklaring op erewoord en (indien men de opdracht gegund krijgt) de bewijsstukken voor ieder lid van de combinatie afzonderlijk worden overgelegd.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: — De inschrijver moet een kopie van de balansen en resultatenrekeningen van de laatste 3 boekjaren overleggen waaruit het jaarresultaat vóór aftrek van de belastingen blijkt. Indien de inschrijver om een gegronde reden niet in staat is deze over te leggen, moet hij een verklaring overleggen over het jaarresultaat vóór aftrek van de belastingen tijdens de laatste 3 jaar. Indien de resultatenrekeningen of de verklaring over de laatste 3 jaar negatief is, moet de inschrijver elk ander document overleggen waaruit zijn financiële en economische draagkracht blijkt, zoals een passende garantie van een derde (bijvoorbeeld het moederbedrijf) of verklaringen van de financiële commissaris of gelijkwaardig.
— De inschrijver moet een verklaring overleggen over de algemene jaaromzet die de laatste 3 boekjaren is verwezenlijkt.
— De inschrijver moet een verklaring overleggen betreffende de specifieke jaaromzet op het gebied waarop onderhavige aankondiging van opdracht betrekking heeft, verwezenlijkt tijdens de laatste 3 boekjaren.
Eventuele minimumeisen: de gemiddelde totale jaaromzet moet voor de laatste 3 boekjaren 150 000 EUR bedragen.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
— De inschrijver moet een lijst overleggen van de voornaamste diensten die de laatste 3 jaar zijn verleend op het desbetreffende gebied met een beknopte beschrijving van de omvang van de verleende diensten en met vermelding van de bedragen, data en gegevens van de publiek- of privaatrechtelijke begunstigden.
— De inschrijver moet 2 technici ter beschikking stellen van de aanbestedende dienst die minstens 3 jaar ervaring hebben met het onderhoud van druk- en afwerkingsmachines. De cv's van deze 2 technici moeten worden overgelegd om hun ervaring te staven.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Laagste prijs
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
OIB.DR.2/PO/2014/033/610.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
6.6.2014 - 17:30
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Elke officiële EU-taal
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Periode in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13.6.2014 - 10:00

Plaats:

Bureau infrastructuur en logistiek — Brussel (OIB), gebouw CSM 1, cours Saint-Michel 23 (ingang via rue Père de Deken), 1040 Brussel, BELGIË.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja
Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: 1 gevolmachtigd vertegenwoordiger per inschrijver mag de opening van de inschrijvingen bijwonen (op verplicht vertoon van een paspoort of een identiteitskaart). Inschrijvers die de opening wensen bij te wonen, moeten de eenheid OIB DR.2 „Financiën en overheidsopdrachten” uiterlijk 2 werkdagen vóór de opening van de inschrijvingen per fax of per e-mail (zie in I.1 vermeld nummer en adres) op de hoogte brengen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 36 maanden na de gunning.
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen

1) Het bestek en de aanvullende documenten (met inbegrip van vragen en antwoorden) zullen beschikbaar worden gesteld op de volgende website: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=484

Geïnteresseerde partijen wordt verzocht zich in te schrijven via de website. Op deze manier worden zij door het onlinesysteem voor gunning van overheidsopdrachten op de hoogte gebracht van eventuele updates voor onderhavige aanbesteding. Partijen die zich niet inschrijven via de website wordt verzocht deze regelmatig te raadplegen. Indien inschrijvers op deze website geen kennis nemen van aanvullende informatie in verband met onderhavige aanbesteding, kan de Commissie hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.
De aanvullende inlichtingen inzake de contractuele voorwaarden, verlengingen van de opdracht, de voorwaarden voor deelneming, de minimumniveaus voor de vereiste bekwaamheden, de geraamde totale omvang van de opdracht enz. worden vermeld in het bestek dat beschikbaar is op bovengenoemde website. Er wordt geen papieren versie uitgegeven. Het OIB heeft in 2005 een EMAS-certificaat ontvangen en kiest voor een milieubewuste aanpak. EMAS, het milieubeheer- en milieuauditsysteem, is het vrijwillige instrument van de EU dat wordt gebruikt door organisaties om hun milieuprestatie te verbeteren.
2) Gedurende een periode van 3 jaar na de inwerkingtreding van de initiële opdracht kan de aanbestedende dienst gebruikmaken van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie van een aankondiging voor nieuwe diensten, bestaande uit een herhaling van soortgelijke diensten die door de aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de contractant van onderhavige opdracht.

3) Voor meer informatie over de deelname aan de aanbesteding en over het verloop van de procedures voor overheidsopdrachten bij het OIB, wordt u uitgenodigd om de „Handleiding voor inschrijvers” en de brochure „Zaken doen met de Europese Commissie” te raadplegen. Deze zijn beschikbaar via de volgende link: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het hem bekend werd. De indiening van een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14.4.2014