Leveringen - 13942-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Pamplona: Microscopen

2019/S 008-013942

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
Q3150004D
Avenida Ejército, 2
Pamplona
31002
Spanje
Contactpersoon: Unidad de Oficina Técnica del Complejo Hospitalario de Navarra
Telefoon: +34 848422105
E-mail: secretaria.oficina.tecnica@navarra.es
Fax: +34 848428440
NUTS-code: ES220

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.contrataciones.navarra.es

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CHNOT7/2018

Referentienummer: 2018-67910
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38510000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de 3 microscopios quirúrgicos para los Servicios de Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y Oftalmología del Complejo Hospitalario de Navarra.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 346 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Microscopios quirúrgicos (2 unidades)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Microscopios quirúrgicos, 1 para Cirugía Maxilofacial y 1 para Cirugía Plástica del Complejo Hospitalario de Navarra.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Microscopio quirúrgico

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Microscopio quirúrgico para Servicio de Oftalmología del Complejo Hospitalario de Navarra.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 089-200855
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Carl Zeiss Meditec Iberia, S. A. U.
A28058337
Tres Cantos (Madrid)
Spanje
NUTS-code: ES30
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 190 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Microscopio quirúrgico

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Carl Zeiss Meditec Iberia, S. A. U.
A28058337
Tres Cantos (Madrid)
Spanje
NUTS-code: ES30
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 156 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra
Pamplona
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019