Leveringen - 13943-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Santiago de Compostela: Schrijfpapier

2019/S 008-013943

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Servicio Gallego de Salud
San Lázaro, s/n
Santiago de Compostela
15703
Spanje
Telefoon: +34 881542787
E-mail: contratacion@sergas.es
Fax: +34 881542762
NUTS-code: ES11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sergas.es

Adres van het kopersprofiel: www.sergas.es

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro sucesivo de papel DIN A-4 blanco para su uso en fotocopiadoras, impresoras, equipos de fax de papel no térmico y equipos multifuncionales

Referentienummer: SI-SER1-18-036
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30197620
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro sucesivo de papel DIN A-4 blanco para su uso en fotocopiadoras, impresoras, equipos de fax de papel no térmico y equipos multifuncionales.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 482 650.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro sucesivo de papel DIN A-4 blanco para su uso en fotocopiadoras, impresoras, equipos de fax de papel no térmico y equipos multifuncionales.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Medioambientales / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Logística / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 184-415557
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SI-SER1-18-036
Benaming:

Suministro sucesivo de papel DIN A-4 blanco para su uso en fotocopiadoras, impresoras, equipos de fax de papel no térmico y equipos multifuncionales

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Paipel-Or, S. L.
B32164873
Ourense
Spanje
NUTS-code: ES113
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 158 360.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 457 040.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la comunidad autónoma de Galicia
Santiago de Compostela
Spanje

Internetadres: https://tacgal.xunta.gal/procedementos.html

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Consellería de Sanidad, Servicio Gallego de Salud
Santiago de Compostela
Spanje

Internetadres: www.sergas.es

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019