Leveringen - 13948-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Italië-Rome: Kledingstukken

2019/S 008-013948

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministero dell'Interno — Dipartimento della pubblica sicurezza — Direzione centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale — Ufficio attività contrattuali per il vestiario l'equipaggiamento e l'armamento della polizia di stato
FL 382
Via del Castro Pretorio 5
Roma
00185
Italië
Contactpersoon: Dr.ssa Catia Colautti
Telefoon: +39 0646572420/72569/72365/72559
E-mail: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it
NUTS-code: ITI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.interno.gov.it

Adres van het kopersprofiel: http://www.poliziadistato.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedura aperta campionata, con aggiudicazione all' offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di materiale di vestiario per le esigenze della polizia di stato.

Referentienummer: FL 382
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18300000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Procedura aperta campionata, con aggiudicazione all' offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di materiale di vestiario per le esigenze della polizia di stato — FL 382 — anno 2018.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 7 265 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

N. 8.000 GIACCONI INVERNALI PER DIVISA OPERATIVA

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18221000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI
Voornaamste plaats van uitvoering:

CONSEGNA FRANCO SPESE PRESSO ENTI E REPARTI DELLA POLIZIA DI STATO SU TERRITORIO NAZIONALE

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

N. 8.000 GIACCONI INVERNALI PER DIVISA OPERATIVA

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: OFFERTA TECNICA / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: OFFERTA ECONOMICA / Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

N. 80.000 MAGLIE POLO PER DIVISA OPERATIVA

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18333000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI
Voornaamste plaats van uitvoering:

CONSEGNA FRANCO SPESE PRESSO ENTI E REPARTI DELLA POLIZIA DI STATO SU TERRITORIO NAZIONALE

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

N. 80.000 MAGLIE POLO PER DIVISA OPERATIVA

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: OFFERTA TECNICA / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: OFFERTA ECONOMICA / Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

N. 30.000 MAGLIE POLO A MANICA LUNGA PER DIVISA OPERATIVA (DI BASE)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18333000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT
Voornaamste plaats van uitvoering:

CONSEGNA FRANCO SPESE PRESSO ENTI E REPARTI DELLA POLIZIA DI STATO SU TERRITORIO NAZIONALE

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

N. 30.000 MAGLIE POLO A MANICA LUNGA PER DIVISA OPERATIVA (DI BASE)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: OFFERTA TECNICA / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: OFFERTA ECONOMICA / Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

N. 500 GIUBBETTI DA VOLO

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18132000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT
Voornaamste plaats van uitvoering:

CONSEGNA FRANCO SPESE PRESSO ENTI E REPARTI DELLA POLIZIA DI STATO SU TERRITORIO NAZIONALE

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

N. 500 GIUBBETTI DA VOLO

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: OFFERTA TECNICA / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: OFFERTA ECONOMICA / Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

N.4.500 DIVISE ESTIVE PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35113400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT
Voornaamste plaats van uitvoering:

CONSEGNA FRANCO SPESE PRESSO ENTI E REPARTI DELLA POLIZIA DI STATO SU TERRITORIO NAZIONALE

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

N.4.500 DIVISE ESTIVE PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: OFFERTA TECNICA / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: OFFERTA ECONOMICA / Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

N. N.4.500 DIVISE INVERNALI PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35113400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT
Voornaamste plaats van uitvoering:

CONSEGNA FRANCO SPESE PRESSO ENTI E REPARTI DELLA POLIZIA DI STATO SU TERRITORIO NAZIONALE

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

N. N.4.500 DIVISE INVERNALI PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: OFFERTA TECNICA / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: OFFERTA ECONOMICA / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 086-193025
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

N. 8 000 giacconi invernali per divisa operativa.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Alfredo Grassi S.p.A. (aus. Trotustex S.A. — Grassi Albania Shp.K. — Molteni Palmira)
Via Vittorio Veneto
Lonate Pozzolo
Italië
NUTS-code: IT
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 991 760.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

N. 80 000 Maglie polo per divisa operativa.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
La Griffe S.r.l. (aus. Confex Matex S.A.)
Force
Italië
NUTS-code: IT
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 400 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 212 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

N. 30 000 maglie polo a manica lunga per divisa operativa (di base).

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
La Griffe S.r.l. (aus. Confex Matex S.A.)
Force
Italië
NUTS-code: IT
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 050 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 949 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

N. 500 giubbetti da volo.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Catapano S.r.l. (aus. Ultra Safety Sh.P.K. — Danzo S.r.l.)
Tito
Italië
NUTS-code: IT
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 205 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

N. 4 500 divise estive per servizi di ordine pubblico.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Catapano S.r.l. (aus. Ultra Safety Sh.P.K. — Danzo S.r.l.)
Tito
Italië
NUTS-code: IT
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 035 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 999 990.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

N. 4 500 divise invernali per servizi di ordine pubblico.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Alfredo Grassi S.p.A. (aus. Trotustex S.A. — Grassi Albania Shp.K.)
Lonate Pozzolo
Italië
NUTS-code: IT
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 575 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 384 650.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Il lotto n. 4 è stato revocato da questa amministrazione per sopravvenute esigenze di carattere economico.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italië
Telefoon: +39 06328721
Fax: +39 0632872310

Internetadres: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Ministero dell'Interno — Dipartimento della pubblica sicurezza — Direzione centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale — Ufficio attività contrattuali per il vestiario, l'equipaggiamento e l'armamento della polizia di stato
Via del Castro Pretorio 5
Roma
00185
Italië
Telefoon: +39 0646572420/72569/72559/72365
E-mail: dirarea5.dcstlgp@interno.it

Internetadres: http://www.interno.gov.it

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019