Leveringen - 13952-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Topoľčany: Apparatuur en instrumentarium voor OK

2019/S 008-013952

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
46458581
Pavlovova 17
Topoľčany
955 20
Slovakije
Contactpersoon: Poverená osoba verejného obstarávateľa
Telefoon: +421 918600969
E-mail: vo2@svetzdravia.com
NUTS-code: SK023

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.procare.sk/nemocnica/svet-zdravia-nemocnica-topolcany-s/

Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/19650

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Osoba podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vybavenie operačných sál

Referentienummer: SZ_TO_VOS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33162000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zariadení potrebných pre vybavenie operačných sál pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 4 časti:

— časť č. 1: Elektrochirurgická jednotka

— časť č. 2: Sterilizátory

— časť č. 3: Operačné stoly s príslušenstvom

— časť č. 4: Operačné lampy

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Elektrochirurgická jednotka

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33161000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK023
Voornaamste plaats van uitvoering:

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie nového nerepasovaného medicínskeho vybavenia operačných sál a to elektrochirurgickej jednotky s príslušenstvom. Dodanie zahŕňa 6 ks elektrochirurgickej jednotky ako základného medicínskeho zariadenia potrebného na rezanie a zastavenie krvácania pri operačných výkonoch. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC213- 2017-25

II.2.14)Nadere inlichtingen

IROP, Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sterilizátory

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33191100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK023
Voornaamste plaats van uitvoering:

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom tejto časti predmetu zákazky dodanie nových nerepasovaných špeciálnych medicínskych sterilizátorov potrebných pre zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na príslušných oddeleniach operačných sál. Dodanie zahŕňa 2 ks sterilizátorov parných prekladových a 1 ks jednodverového parného sterilizátora, určených na sterilizáciu zdravotníckych prostriedkov, spĺňajúcich príslušné smernice a normy pre triedu zdravotníckych prostriedkov - sterilizácia balených a nebalených nástrojov, pevných, poréznych, plastových, gumových materiálov a skla. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-25

II.2.14)Nadere inlichtingen

IROP, Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Operačné stoly s príslušenstvom

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192230
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK023
Voornaamste plaats van uitvoering:

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie nového nerepasovaného medicínskeho vybavenia operačných sál pozostávajúcich zo špeciálnych operačných stolov. Dodanie zahŕňa 2 ks operačného stola mobilného OUCH, 1 ks operačného stola mobilného bez vymeniteľnej dosky na chirurgickú operačnú sálu a 2 ks operačných stolov gynekologických. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-25

II.2.14)Nadere inlichtingen

IROP, Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Operačné lampy

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33167000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK023
Voornaamste plaats van uitvoering:

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie nového nerepasovaného medicínskeho vybavenia operačných sál pozostávajúcich zo špeciálnych operačných lámp. Dodanie zahŕňa 6 ks stropnej operačnej lampy pre účely výkonu operačného zákroku s vysokým výkonom a meniteľnou farebnou teplotou, zloženého z hlavného a satelitného svietidla s kamerou v hlavnom svietidle. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-25

II.2.14)Nadere inlichtingen

IROP, Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 197-444935
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

V súlade s §57 ods. 2 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO) Vás informujeme o zrušení použitého postupu zadávania zákazky pre všetky časti uvedenej zákazky.

Odôvodnenie:

Vzhľadom k tomu, že počas priebehu súťaže verejný obstarávateľ identifikoval nepresnosti v poskytnutých technických špecifikáciách, ktoré by mohli mať za následok nenaplnenie základných požiadaviek na požadované prístroje rozhodol sa verejný obstarávateľ predmetnú zákazku pre všetky časti zrušiť.

Verejný obstarávateľ po prepracovaní technických špecifikácií vyhlási nové verejné obstarávanie formou verejnej súťaže.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019