Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Fournitures - 139587-2022

17/03/2022    S54

België-Zwevegem: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2022/S 054-139587

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: OCMW Zwevegem
Postadres: Blokkestraat 29 bus 2
Plaats: Zwevegem
NUTS-code: BE254 Arr. Kortrijk
Postcode: 8550
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Renate Vandenbulcke
E-mail: aankoop@zwevegem.be
Telefoon: +32 56765514
Fax: +32 56758155
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zwevegem.be/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Autonoom Gemeentebedrijf
Nationaal identificatienummer: 0832.665.321
Postadres: Blokkestraat 29 bus 1
Plaats: Zwevegem
NUTS-code: BE254 Arr. Kortrijk
Postcode: 8550
Land: België
E-mail: sander.debo@zwevegem.be
Telefoon: +32 56765567
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.zwevegem.be/autonoom-gemeentebedrijf-zwevegem
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Zwevegem
Nationaal identificatienummer: BE 0207.484.582
Postadres: Blokkestraat 29 bus 1
Plaats: Zwevegem
NUTS-code: BE254 Arr. Kortrijk
Postcode: 8550
Land: België
E-mail: gemeentebestuur@zwevegem.be
Telefoon: +32 56765567
Fax: +32 56765568
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zwevegem.be
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst levering dranken 2022-2026 voor het Lokaal Bestuur Zwevegem

Referentienummer: ANK2021022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Voorwerp van deze leveringen: Raamovereenkomst levering dranken 2022-2026 voor het Lokaal Bestuur Zwevegem .

Toelichting: Raamcontract voor levering van dranken en toebehoren voor het Lokaal Bestuur Zwevegem aan o.a. het Gemeentepunt, het woonzorgcentrum Sint-Amand en erfgoedsite Transfo voor de periode van 2022-2026.

Het Lokaal Bestuur Zwevegem wenst kwalitatieve zowel alcoholische als niet-alcoholische dranken aan te kopen. De bestellingen gebeuren op afroep.

In de prijsopgave zijn de courant bestelde artikelen tijdens de periode 2017-2019 vermeld. Deze lijst is niet limitatief.

De bestellingen worden afgeroepen aan de hand van de inventarislijst.

Er kunnen tevens artikelen besteld worden uit de catalogus van de leverancier. Op de catalogusprijzen kan de leverancier één globaal kortingspercentage geven of meerdere kortingspercentage(s) naar gelang het (soort) product geven.

Koffie, waterfonteinen en wijne...(zie opdrachtdocumenten)

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 336 577.86 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1 : Levering dranken Lokaal Bestuur Zwevegem

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
15900000 Dranken, tabak en aanverwante producten
15980000 Niet-alcoholische dranken
15982000 Frisdranken
55400000 Verstrekken van dranken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE254 Arr. Kortrijk
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeentepunt, Blokkestraat 29 te 8550 Zwevegem / OCMW - WZC Sint Amand : keuken, dienst animatie, cafetaria, hellend vlak t.o.v. Sint-Amandstraat 4 te 8550 Zwevegem /...(zie opdrachtdocumenten)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Terbeschikkingstelling materialen voor dagelijks gebruik en voor activiteiten en evenementen / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2 : Levering dranken Erfgoedsite Transfo

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
15900000 Dranken, tabak en aanverwante producten
15982000 Frisdranken
55400000 Verstrekken van dranken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE254 Arr. Kortrijk
Voornaamste plaats van uitvoering:

Site Transfo, Transfostraat te 8550 Zwevegem

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Service / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit specifiek wijnen / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 232-610679
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ANK2021022
Perceel nr.: 1
Benaming:

Perceel 1 : Levering dranken Lokaal Bestuur Zwevegem

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/03/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Wijnen Christophe Demeyer
Postadres: Moenhaege 21
Plaats: Moen
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 8552
Land: België
E-mail: info@wijnendemeyer.be
Telefoon: +32 56710863
Internetadres: www.huischristophedemeyer.be
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 177 552.64 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ANK2021022
Perceel nr.: 2
Benaming:

Perceel 2 : Levering dranken Erfgoedsite Transfo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/03/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Wijnen Christophe Demeyer
Postadres: Moenhaege 21
Plaats: Moen
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 8552
Land: België
E-mail: info@wijnendemeyer.be
Telefoon: +32 56710863
Internetadres: www.huischristophedemeyer.be
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 159 025.22 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: www.raadvanstate.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2022