Leveringen - 13961-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Duitsland-Fulda: Medische-informatiesystemen

2019/S 008-013961

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Klinikum Fulda gAG
Pacelliallee 4
Fulda
36043
Duitsland
Contactpersoon: Herr Markus Fischer
Telefoon: +49 661845090
E-mail: Markus.Fischer@klinikum-fulda.de
NUTS-code: DE732

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.klinikum-fulda.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

IT-Anwendungssysteme für das Klinikum Fulda gAG

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48814000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung, Installation, Schulung und Inbetriebnahme von 4 IT-Anwendungssystemen für folgende Kliniken:

Los 1: Radiologie, Neuroradiologie, Nuklearmedizin (RIS)

Los 2: Kardiologie (CIS)

Los 3: Gastroenterologie, Pneumologie

Los 4: Dosismanagementsystem gemäß StrSchG für das Klinikum Fulda

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 706 898.32 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Informationssystem für die Kliniken Radiologie, Neuroradiologie und Nuklearmedizin (RIS)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48814000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE732
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fulda

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung, Installation, Schulung und Inbetriebnahme eines mandantenfähigen Informations- und Workflow-Systems (RIS) für die 3 Kliniken für Radiologie, Neuroradiologie und Nuklearmedizin.

Die Migration der Altdaten und die Anbindung an das vorhandene KIS, PACS, Diktiersystem mit Spracherkennung sowie die Anbindung aller bilderzeugenden Geräte ist zwingend erforderlich. Vertragsgrundlage ist ein EVB-IT Systemvertrag (Werkvertrag).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Leistungsverzeichnis / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Bewertung Referenzen / Weging: 25
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Einzelne Software-Funktionne, welche in den Ausschreibungsunterlagen beschrieben sind.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Informationssystem für die Medizinische Klinik I – Kardiologie, Angiologie, Intensivmedizin (CIS)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48814000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE732
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fulda

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung, Installation, Schulung und Inbetriebnahme eines zentralen Informations-, Workflow- und Bilddatenmanagementsystems für die Medizinische Klinik I – Kardiologie, Angiologie, Intensivmedizin (CIS). Die Anbindung des vorhandenen KIS (medico) über einen vorhandenen Kommunikationsserver sowie die Anbindung sämtlicher bilderzeugenden Geräte im Herz-Thorax-Zentrum ist zwingend erforderlich. Die vorhandenen Altsysteme sind komplett abzulösen und dazu sind teilweise Altdaten zu übernehmen. Vertragsgrundlage ist ein EVB-IT-Systemvertrag (Werkvertrag).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Leistungsverzeichnis / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Bewertung Referenzen / Weging: 25
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Software-Funktionen, welche in den Ausschreibungsunterlagen beschrieben sind.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Informationssystem für die Medizinische Klinik II (Gastroenterologie), III (Nephrologie) und V (Pneumologie)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48814000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE732
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fulda

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung, Installation, Schulung und Inbetriebnahme eines zentralen Informations-, Workflow und Bildmanagementsystems für die Medizinische Klinik II (Gastroenterologie), III (Nephrologie) und V (Pneumologie). Die Anbindung des vorhandenen KIS (medico) über einen vorhandenen Kommunikationsserver sowie die Anbindung sämtlicher bilderzeugenden Geräte ist zwingend erforderlich. Die vorhandenen Altsysteme sind komplett abzulösen und dazu sind teilweise Altdaten zu übernehmen. Vertragsgrundlage ist ein EVB-IT-Systemvertrag (Werkvertrag).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Leistungsverzeichnis / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Bewertung Referenzen / Weging: 25
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Software-Funktionen, welche in den Ausschreibungsunterlagen beschrieben sind.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dosismanagementsystem gemäß StrSchG für das Klinikum Fulda

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48814000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE732
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fulda

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung, Installation, Schulung und Inbetriebnahme eines zentralen Dosismanagementsystems gemäß neuem StrSchG für alle betroffenen Kliniken des Klinikums Fulda. Die Anbindung aller relevanten Geräte bzw. des vorhandenen PACS ist zwingend erforderlich. Vertragsgrundlage ist ein EVB-IT Systemvertrag (Werkvertrag)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Leistungsverzeichnis / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Bewertung Referenzen / Weging: 25
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Software-Funktionen, welche in den Ausschreibungsunterlagen beschrieben sind.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 090-202295
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Informationssystem für die Kliniken Radiologie, Neuroradiologie und Nuklearmedizin (RIS)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
medavis Medizinische Informations Systeme GmbH
Karlsruhe
76185
Duitsland
NUTS-code: DE122
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 362 098.32 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Informationssystem für die Medizinische Klinik I – Kardiologie, Angiologie, Intensivmedizin (CIS)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
GE Healthcare GmbH
Solingen
42655
Duitsland
NUTS-code: DEA19
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 149 400.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Informationssystem für die Medizinische Klinik II (Gastroenterologie), III (Nephrologie) und V (Pneumologie)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
E&L medical systems GmbH
Erlangen
91058
Duitsland
NUTS-code: DE252
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 110 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Dosismanagementsystem gemäß StrSchG für das Klinikum Fulda

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
INFINITT Europe GmbH
Frankfurt am Main
60489
Duitsland
NUTS-code: DE712
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 85 400.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Es handelt sich um ein Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnehmerwettbewerb nach VgV. Bitte bewerben Sie sich gemäß Abschnitt III und IV 2.3 dieser Auftragsbekanntmachung und senden Sie Ihre Teilnahmeanträge per Post an uns (Abschnitt I.3).

Die zugelassenen Bieter werden dann erst im Rahmen des Verhandlungsverfahrens zur Angebotsabgabe aufgefordert (Abschnitt II.2.9) und erhalten über das Portal der deutschen e-Vergabe die kompletten Ausschreibungsunterlagen (Angebotsaufforderung, Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis, Preisblatt etc.). Das Portal steht im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs noch nicht zur Verfügung.

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
1. und 2. Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Wilhelminenstraße 1–3
Darmstadt
64283
Duitsland
Telefoon: +49 6151126601
E-mail: gabriele.keil@rpda.hessen.de
Fax: +49 6151125816

Internetadres: https://rp-darmstadt.hessen.de/planung/%C3%B6ffentliches-auftragswesen/vergabekammer

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
1. und 2. Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Wilhelminenstraße 1–3
Darmstadt
64283
Duitsland
Telefoon: +49 6151126601
E-mail: gabriele.keil@rpda.hessen.de
Fax: +49 6151125816

Internetadres: https://rp-darmstadt.hessen.de/planung/%C3%B6ffentliches-auftragswesen/vergabekammer

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
1. und 2. Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Wilhelminenstraße 1–3
Darmstadt
64283
Duitsland
Telefoon: +49 6151126601
E-mail: gabriele.keil@rpda.hessen.de
Fax: +49 6151125816

Internetadres: https://rp-darmstadt.hessen.de/planung/%C3%B6ffentliches-auftragswesen/vergabekammer

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019