Leveringen - 13973-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Bulgarije-Burgas: Brood

2019/S 008-013973

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Obshtina Burgas
000056814
Aleksandrovska No. 26
Burgas
8000
Bulgarije
Contactpersoon: Gergana Stoyanova — st. yuriskonsult v direktsiya OP
Telefoon: +359 56907288
E-mail: ge.stoyanova@burgas.bg
Fax: +359 56860912
NUTS-code: BG341

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.burgas.bg

Adres van het kopersprofiel: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/36688

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на хляб за нуждите на постоянни детски ясли на община Бургас“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15811100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на обществената поръчка включва доставка на хляб за нуждите на постоянни детски ясли на община Бургас. Доставяният хляб следва да бъде „Добруджа“, нарязан по утвърден стандарт „България“ УС-03-2011 и/или „Бял“, нарязан по утвърден стандарт „България“ УС-02-2011.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15811100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341
Voornaamste plaats van uitvoering:

Територията на община Бургас

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на обществената поръчка включва доставка на хляб за нуждите на постоянни детски ясли на община Бургас. Доставяния хляб следва да бъде „Добруджа“, нарязан по утвърден стандарт „България“ УС-03-2011 и/или „Бял“, нарязан по утвърден стандарт „България“ УС-02-2011.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: П2 — срок за уреждане на рекламации / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

Предметът на обществената поръчка включва доставка на хляб за нуждите на постоянни детски ясли на община Бургас. Доставяният хляб следва да бъде „Добруджа“, нарязан по утвърден стандарт „България“ УС-03-2011 и/или „Бял“, нарязан по утвърден стандарт „България“ УС-02-2011.С решение № 1907 от 13.7.2018 г. на д-р Лорис Мануелян — заместник-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“ при община Бургас, е стартирана открита по вид процедура с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на постоянни детски ясли и Детска кухня на община Бургас по 6 обособени позиции: ОП 1 „Доставка на хляб“; ОП 2 „Доставка на мляко и млечни изделия“; ОП3 „Доставка на месо и месни продукти“; ОП 4 „Доставка на яйца“; ОП 5 „Доставка на консервирани продукти“; ОП 6 „Доставка на бакалия“. До крайния срок за подаване на оферти по обособена позиция № 1 не е постъпила нито 1 такава за участие. Съгласно чл. 79, ал. 1 от ЗОП публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление само в предвидените случаи. Настоящият случай попада в хипотезата на цитирания по-горе член, а именно: поради това че до крайния срок за подаване на оферти не е постъпила нито 1 такава за участие и поради това че първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени, последното дава възможност на възложителя да проведе процедура на договаряне без предварително обявление. След направени проучвания на пазара и предвид това че „Хлебна промишленост“ АД, ЕИК 836143549 — собственикът на хлебозавод „Дария“, находящ се в гр. Бургас, е дългогодишен контрагент на общинското дружество „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД и същото се ползва с много добро име на пазара, както и разполага с необходимият опит, сертификация и капацитет за изпълнение на поръчката, считам, че изпълнението на поръчката може да се възложи на „Хлебна промишленост“ АД. Мотивиран от горното след извършен преглед на документите по предходната процедура, както и след проведеното проучване на поканеното за участие дружество считам, че са налице предпоставки за избора на процедура съгласно чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и да се покани същото дружество да изпълни предмета на настоящата обществена поръчка.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019