Leveringen - 13979-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Kroatië-Rijeka: Motoren (voor voertuigen)

2019/S 008-013979

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Jadrolinija
38453148181
Riva 16
Rijeka
51000
Kroatië
Contactpersoon: Sanja Juravić
Telefoon: +385 51666150
E-mail: sanja.juravic@jadrolinija.hr
Fax: +385 51499000
NUTS-code: HR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.jadrolinija.hr

Adres van het kopersprofiel: www.jadrolinija.hr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Linijski pomorski prijevoz putnika i vozila

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2 motora Nohab Polar tip SF 16 RS za mt Marko Polo

Referentienummer: EVV 258/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34311000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sukladno Dokumentaciji o nabavi.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 652 000.00 HRK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34311000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mjesto isporuke: na paritetu FOB jedna od hrvatskih luka ili brodogradilišta, skladište Naručitelja Kukuljanovo, a ovisno o zahtjevima i potrebama Naručitelja.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukladno Dokumentaciji o nabavi.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Radni sati ponuđenih motora / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Cijena ponude / Weging: 80 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 237-540848
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

2 motora Nohab Polar tip SF 16 RS za mt Marko Polo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Amec Rijekatekstil d.o.o.
67641553147
Jadranski trg 4
Rijeka
51000
Kroatië
Telefoon: +385 51500870
E-mail: rijekatekstil@rijekatekstil.hr
Fax: +385 51511052
NUTS-code: HR
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 600 000.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 652 000.00 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Kroatië
Telefoon: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933

Internetadres: www.dkom.hr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Sukladno Dokumentaciji o nabavi.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019