Leveringen - 14004-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Bulgarije-Stara Zagora: Brandstoffen

2019/S 008-014004

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Obshtina Stara Zagora
000818022
bul. „Tsar Simeon Veliki“ No. 107
Stara Zagora
6000
Bulgarije
Contactpersoon: Mariya Boyanova
Telefoon: +359 42614813
E-mail: m.boyanova@starazagora.bg
Fax: +359 42259132
NUTS-code: BG344

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.starazagora.bg

Adres van het kopersprofiel: http://starazagora.bg/profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop-sled-15-04-2016

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на горива и газьол за отопление за нуждите на община Стара Загора за срок от 2 години“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Борсова сделка за доставка на

— горива (автомобилен бензин А95Н, автомобилен бензин А98Н, дизелово гориво и пропан-бутан) за зареждане на автомобилите, собственост на община Стара Загора, за срок от 2 години,

— газьол за отопление за нуждите на община Стара Загора за срок от 2 години.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 123 261.41 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на горива (автомобилен бензин А95Н, автомобилен бензин А98Н, дизелово гориво и пропан-бутан) за зареждане на автомобилите, собственост на община Стара Загора, за срок от 2 години

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09120000
09130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Стара Загора

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Борсова сделка за доставка на:

— горива (автомобилен бензин А95Н, автомобилен бензин А98Н, дизелово гориво и пропан-бутан) за зареждане на автомобилите, собственост на община Стара Загора, за срок от 2 години,

— газьол за отопление за нуждите на община Стара Загора за срок от 2 години.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на газьол за отопление за нуждите на община Стара Загора за срок от 1 години

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09120000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Стара Загора

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Борсова сделка за доставка на:

— горива (автомобилен бензин А95Н, автомобилен бензин А98Н, дизелово гориво и пропан-бутан) за зареждане на автомобилите, собственост на община Стара Загора, за срок от 2 години,

— газьол за отопление за нуждите на община Стара Загора за срок от 2 години.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Възлагането на горепосочената обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка, се търгуват на стокова борса съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2141-1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Доставка на газьол за отопление за нуждите на община Стара Загора

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Бойл ООД
833039424
ул. Свети Княз Борис I № 93, ет. 9
Стара Загора
6000
Bulgarije
Telefoon: +359 42622056
E-mail: boilood@abv.bg
Fax: +359 42622056
NUTS-code: BG344
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 400 713.75 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 400 713.75 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2141-2
Perceel nr.: 2
Benaming:

За доставка на горива (автомобилен бензин А95Н, автомобилен бензин А98Н, дизелово гориво и пропан-бутан) за зареждане на автомобилите, собственост на община Стара Загора

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Автогарант ООД
040037145
ул. Свети Княз Борис № 93, ет. 9
Стара Загора
6000
Bulgarije
Telefoon: +359 42600412
E-mail: avtogarant@b-trust.org
Fax: +359 42693407
NUTS-code: BG344
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 722 547.66 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 722 547.66 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019