Leveringen - 14016-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Rzeszów: Bedrijfsmachines

2019/S 008-014016

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Reconal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Krakowska 150
Rzeszów
35-506
Polen
Contactpersoon: Józef Bytnar
E-mail: jbytnar@reconal.pl
NUTS-code: PL82

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.reconal.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: przedsiębiorstwo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zapytanie ofertowe nr 4/DST/1.4IIE dotyczące dostawy środka trwałego tj. centrum obróbczego do otworowania

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Reconal Sp. z o.o., ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego tj. centrum obróbczego do otworowania w ramach projektu pn. „Wdrożenie strategii wzorniczej kluczowym elementem rozwoju spółki Reconal” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0003/18.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL82
Voornaamste plaats van uitvoering:

Reconal Sp. z o.o., ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Centrum obróbcze do otworowania – 1 sztuka.

Maszyna przeznaczona do wykrawania i wycinania otworów, umożliwiająca wykrawanie profili bez odkształceń i deformacji ścianki.

Wymagane minimalne funkcjonalności i parametry techniczne:

— sterowanie numeryczne,

— moc źródła lasera na ciele stałym – nie mniej niż 3 kW,

— źródło laserowe winno zapewniać pomiar mocy wychodzącej ze źródła w czasie rzeczywistym,

— stabilność mocy generowanej przez źródło laserowe +/-1 % przez cały okres eksploatacji lasera,

— obszar pracy posiadający możliwość obróbki arkuszy o rozmiarach 2000 x 4000 mm, odpowiadający zakresom pracy osi Y i X maszyny,

— zakres przemieszczania się głowicy tnącej w pionie – min. 110 mm;

— dopuszczalne obciążenie palety roboczej – min. 1 700 kg,

— dynamiczny przesuw głowicy tnącej nad paletą roboczą wzdłuż osi X i Y,

— dokładność pozycjonowania dla całego obszaru roboczego przy wysokich prędkościach przesuwu osi:

Uchyb pozycjonowania Pa – max. +/- 0,05 mm,

Średnia odchyłka pozycjonowania Ps – max. +/- 0,03 mm,

Symultaniczna prędkość przesuwu osi X i Y – co najmniej 140 m/min,

— maszyna sterowana za pomocą ekranu dotykowego,

— wyposażona w post USB,

— możliwość obróbki materiałów w zdefiniowanych grubościach i technologiach cięcia laserowego, a tym samym posiadające kompletne parametry technologiczne do cięcia:

Stal konstrukcyjna, cięcie tlenem – do co najmniej 20 mm,

Stal nierdzewna, cięcie azotem – do co najmniej 1 5mm,

Aluminium, cięcie azotem – do co najmniej 15 mm,

Miedź, cięcie tlenem – do co najmniej 6 mm,

— sztywny korpus,

— co najmniej 2 silniki liniowe do napędu głównych osi maszyny,

— zmieniacz palet – cykl zmiany maksymalnie 30 sekund,

— centralne smarowanie maszyny,

— system wpalania w czasie rzeczywistym,

— programowe ustawiania ogniskowej,

— automatyczne czyszczenie dyszy,

— budowa głowicy zapewniająca niezużywanie się soczewek,

— głowica wyposażona w system antykolizyjny,

— system do automatycznego sprawdzania stanu szkła ochronnego,

— system umożliwiający przeprowadzenie zdalnej diagnozy,

— oprogramowanie w zakresie obróbki cięcia 2D.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Cena netto w PLN lub EUR / Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POPW.01.04.00-18-0003/18

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 228-520941
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Zapytanie ofertowe nr 4/DST/1.4IIE dotyczące dostawy środka trwałego tj. centrum obróbczego do otworowania

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Trumpf Polska Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 111
Warszawa
01-303
Polen
NUTS-code: PL9
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019