Leveringen - 14024-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Rzeszów: Bedrijfsmachines

2019/S 008-014024

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Reconal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Krakowska 150
Rzeszów
35-506
Polen
Contactpersoon: Józef Bytnar
E-mail: jbytnar@reconal.pl
NUTS-code: PL82

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.reconal.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: przedsiębiorstwo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zapytanie ofertowe nr 3/DST/1.4IIE dotyczące dostawy środka trwałego tj. wielofunkcyjnego centrum obróbczego do obróbki dedykowanej projektem profili i detali konstrukcyjnych i obróbki CNC

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Reconal Sp. z o.o., ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego tj. wielofunkcyjnego centrum obróbczego do obróbki dedykowanej projektem profili i detali konstrukcyjnych i obróbki CNC w ramach projektu pn. "Wdrożenie strategii wzorniczej kluczowym elementem rozwoju spółki Reconal" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0003/18.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 318 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL82
Voornaamste plaats van uitvoering:

RECONAL Sp. z o.o., ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wielofunkcyjne centrum obróbcze do obróbki dedykowanej projektem profili i detali konstrukcyjnych i obróbki CNC – 1 sztuka.

Maszyna przeznaczona do wykonania odwierceń, frezów, podcięć i gwintów, prefabrykacji detali połączeniowych segmentów, realizacji wszelkiego rodzaju pozasystemowych łączników, detali i elementów złącznych.

Wymagane minimalne funkcjonalności i parametry techniczne:

• Ilość osi obróbczych – 5.

• Sterowanie numeryczne.

• Skok osi:

Oś X (podłużna) – nie mniej niż 7 500 mm,

Oś Y (poprzeczna) – nie mniej niż 1 000 mm,

Oś Z (pionowa) – nie mniej niż 650 mm,

Oś B (obrót pionowy - poziomy) 0o ÷ 90o,

Oś C (obrót osi pionowej) 0o ÷ 360o.

• Prędkość ustawiania nie mniej niż:

Oś X – 70 m/min,

Oś Y – 60 m/min,

Oś Z – 40 m/min,

Oś B – 3 200 o/min,

Oś C – 3 600 o/min.

• Uchwyt elektryczny:

Maksymalna moc S1 nie mniej niż – 15 kW,

Maksymalna prędkość – nie mniej niż 24 000 obr/min,

Maksymalny moment obrotowy – 12 Nm,

Stożek narzędziowy – HSK-63F.

• Automatyczny magazyn narzędzi na wózku:

Ilość narzędzi w magazynie standardowym – nie mniej niż 16.

• Obrabiane powierzchnie:

Z narzędziem prostym (powierzchnia górna, powierzchnie boczne i części przednie) – 5,

Z ostrzami (powierzchnia górna, powierzchnie boczne i części przednie) – 1 + 2 + 2.

• Zakres obróbki (podstawa x wysokość x długość):

Przekrój obrabiany ostrzem Ø 500 mm (łącznie z cięciem i oddzielaniem) (podstawa x wysokość) – nie mniej niż 280 x 360.

• Zdolność gwintowania (z gwintem, w aluminium i otworze przelotowym):

Sztywność – M12.

• Blokowanie elementu:

Liczba zacisków pneumatycznych – nie mniej niż 8.

• Moc wrzeciona – nie mniej niż 15 kW.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Cena netto w PLN lub EUR / Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POPW.01.04.00-18-0003/18

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 228-520971
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Zapytanie ofertowe nr 3/DST/1.4IIE dotyczące dostawy środka trwałego tj. wielofunkcyjnego centrum obróbczego do obróbki dedykowanej projektem profili i detali konstrukcyjnych i obróbki CNC

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
R&D Tech Sp. z o.o.
ul. Kostrzyńska 9
Zielona Góra
65-127
Polen
NUTS-code: PL43
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 318 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019