Szolgáltatások - 140286-2018

30/03/2018    S63    - - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Takarítási szolgáltatások

2018/S 063-140286

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet
AK02487
Köves utca 1.
Budapest
1204
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Krisztina mb. gazdasági igazgató
Telefon: +36 12896265
E-mail: gazdtitkarsag@jahndelpest.hu
Fax: +36 12847591
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.jahndelpest.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.jahndelpest.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.delpestikorhaz.hu/kozbeszerzesekespalyazatok/kozbeszerzesifelhivasok/jelenlegifelhivasok/takarítási-szolgaltatas-beszerzese
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Kátay és Mrovcza Ügyvédi Iroda
Sörgyár utca 84. 2. lph. II/10.
Budapest
1104
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mrovcza Péter felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszám: 00752
Telefon: +36 708836010
E-mail: iroda@drkatay.hu
Fax: +36 17001747
NUTS-kód: HU11

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.jahndelpest.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.jahndelpest.hu

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Kátay és Mrovcza Ügyvédi Iroda
Sörgyár utca 84. 2. lph. II/10.
Budapest
1104
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mrovcza Péter felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszám: 00752
Telefon: +36 708836010
E-mail: iroda@drkatay.hu
Fax: +36 17001747
NUTS-kód: HU11

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.jahndelpest.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.jahndelpest.hu

I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet kezelésében lévő ingatlanok takarítására

II.1.2)Fő CPV-kód
90910000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet kezelésében lévő ingatlanok takarítására.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90911200
90911300
90919200
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:

1204 Budapest, Köves utca 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet kezelésében lévő ingatlanok takarítására az alábbiak szerint:

— napi szinten takarítandó alapterület összesen: 33 404 m2,

— takarítandó oldalfelület összesen: 86 072,66 m2,

— tisztítandó ablakfelület összesen: 12 230,3 m2,

— A takarítandó épületek és takarítási feladatok részletes meghatározása és ütemezése a közbeszerzési dokumentumokban (excel SLA táblázatban) található,

— Takarítási technológia: a dokumentáció 3. kötetében rögzített technológiai leírás alapján,

— A takarítási feladat magában foglalja az egyes helyiségek higiénés kategóriák szerinti besorolásának megfelelően végzendő napi-, heti-, illetve nagytakarítását, a még használatba nem vett területek állagmegóvó takarítását, a homlokzati nyílászárók külső- és belső takarítását, a padlóburkolatok gépi impregnálását, szőnyegek, kárpitok vegyszeres tisztítását, folyosók, közlekedők, előterek mosható falfelületeinek fertőtlenítő tisztítását, és az árnyékolók takarítását,

— A takarítási szolgáltatás nyújtása magában foglalja a hibátlan teljesítéshez szükséges valamennyi személyi, tárgyi feltétel Vállalkozó általi folyamatos biztosítását, így a szerződés teljesítéséhez szükséges munkaerő, mindennemű anyag, eszköz, munka- és balesetvédelmi védőeszköz, tisztítószerek és takarítóeszközök biztosítása a Vállalkozó feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szolgálatvezető takarítási szolgáltatás szervezésében és/vagy koordinálásában és/vagy irányításában és/vagy ellenőrzésében szerzett vezetői gyakorlatának többlet időtartama (min.0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 98
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Felek - amennyiben a következő szolgáltatási időszakra vonatkozóan kiírt közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt indokolt - egy alkalommal élhetnek a szerződés meghosszabbításának lehetőségével, és a szerződést meghosszabbíthatják további 6 hónappal. A szerződés fentiek szerinti meghosszabbítása a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja szerinti módosításnak minősül.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az ajánlati felhívásban szereplő mennyiségektől ajánlatkérő az egyedileg megrendelt takarítások alapján jogosult +20 (Húsz) %-kal eltérni.

Opció meghatározása:

Abban az esetben merülhet fel egyedi megrendelés alkalmazása, ha valamilyen rendkívüli szennyeződés miatt a naponta/hetente/havonta/félévente végzendő feladatokat a tervezettnél gyakrabban kell elvégezni. A takarítási feladatok részletes meghatározása, az alkalmazandó takarítási technológia tekintetében az egyedi megrendelések esetében is a közbeszerzési dokumentumok tartalma az irányadó.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ár alszempontok Részszempont/Súlyszám.

1. A takarítási szolgáltatások havi nettó átalánydíja (nettó HUF/hó)/80

2. Egyedileg megrendelt takarítások díja (nettó HUF/fő/óra)/18

Azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P/1.M/1-M/2.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak hatálya alá tartozik.

Igazolási mód:

Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlatában, az ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kr. 1. § (2) bekezdése szerint - az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján - a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek igazolnia kell, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása ajánlattevő esetén a 321/2015. Kr. 8. §, 10. §, 12-14. §, 16. § szerint, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek esetén a 321/2015. Kr. 15. § (1) bekezdés szerint, az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. Kr. 15. § (2) bekezdés szerint.

Ajánlatkérő a Kr. 13 §-a alapján előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő csatolja az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást, nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.

A Kr. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) c) pontjára, a Kbt. 74. § (1) bekezdésére. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1-16. §-okra.

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A határozatot (Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata)az EEKD-vel egyidejűleg kell benyújtani.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak szerint elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelmények előzetes igazolására, mely alapján elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész α szakaszának („az összes kiválasztási szempont általános jelzése”) kitöltése.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel.

P/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónap során vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára (értve ez alatt a vizsgált időszakon belül bármilyen időtartamban élő, de azóta már megszűnt számlákat is) vonatkozó, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatát az alábbi tartalommal:

— a vezetett számla száma,

— számlanyitás dátuma,

— a számlán az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorba állítás.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben bármely számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozata szerint a számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás fordult elő.

Sorba állítás fogalmán ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltakat érti.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak szerint elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelmények előzetes igazolására, mely alapján elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész α szakaszának („az összes kiválasztási szempont általános jelzése”) kitöltése.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel.

M/1. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 év legjelentősebb szolgáltatásaira vonatkozó igazolást vagy nyilatkozatot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § alapján, az alábbi tartalommal:

— a teljesítés ideje, (év/hónap/nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával),

— a szerződést kötő másik fél megjelölése (név/cím/kapcsolattartó neve, elérhetősége),

— a szolgáltatás tárgya, mennyisége, a teljesített feladatok leírása (olyan részletezettséggel, amely alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható),

— arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. A teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban meg kell adni a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban!

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M/2. Az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján csatolja nyilatkozatát az alábbi tartalommal: a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése (év, hónap részletezettséggel).

Igazolásként a szakemberek tekintetében csatolandó a szakmai tapasztalatot ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, és rendelkezésre állási nyilatkozat, továbbá a képzettséget/végzettséget igazoló dokumentum másolata.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 3. év hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) nem rendelkezik:

— Legalább 1 db napi takarítási feladatok elvégzésére vonatkozó referenciával, amely összesen legalább 7 000 m2 takarítandó alapterületű épületben, folyamatos üzem mellett, legalább 12 hónap egybefüggő időtartamban valósult meg.

A takarítandó alapterületre (7 000 m2) vonatkozó előírás több szerződéssel is teljesíthető, amennyiben azok mindegyike megfelel az előírt egyéb követelményeknek.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

— 1 fő szolgálatvezető: aki rendelkezik 32 853 03 OKJ tisztítás-technológus szakmunkás vagy annak megfelelő szakképesítéssel (a MATISZ által közzétett egyenértékű OKJ-s végzettséggel: OKJ 31 853 07 10000 00 00 tisztítástechnológiai szakmunkással; OKJ 31 814 01 0000 00 00, takarító; OKJ 31 7899 03 takarító) és legalább 2 éves (24 hónap) - takarítási szolgáltatás szervezésében és/vagy koordinálásában és/vagy irányításában és/vagy ellenőrzésében szerzett vezetői gyakorlattal,

— 2 fő csoportvezető: akik rendelkeznek a 32 853 03 OKJ tisztítás-technológus szakmunkás vagy annak megfelelő szakképesítéssel (a MATISZ által közzétett egyenértékű OKJ-s végzettséggel: OKJ 31 853 07 10000 00 00 tisztítástechnológiai szakmunkással;, OKJ 31 814 01 0000 00 00, takarító; OKJ 31 7899 03 takarító) és legalább 2 éves (24 hónap) - takarítási szolgáltatás szervezésében és/vagy koordinálásában és/vagy irányításában és/vagy ellenőrzésében szerzett gyakorlattal.

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a teljesítésben résztvevő szolgálatvezető takarítási szolgáltatás szervezésében és/vagy koordinálásában és/vagy irányításában és/vagy ellenőrzésében szerzett vezetői gyakorlatának többlet (24 hónapon felüli) időtartamát értékeli.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Meghiúsulási kötbér (ktb): 50 mill.,- HUF.

Hibás teljesítési ktb: Nyertes a.tevő hibás teljesítési ktb megfizetésére köteles, ha a szerződéses feladatait nem szerződésszerűen teljesíti. A ktb mértéke a szerződésszegés súlyához mérten esetenként 50 e- 300 e HUF között. A ktb érvényesítését megalapozó körülmények leírását, mértékét, és a teljesítés hibás voltának megállapítására vonatkozó rendelkezéseket a szerz. terv. 2. sz. melléklete tartalmazza.

Jsz: 2015.éviCXLIII.tv./2013.éviV.tv./2007.éviCXXVII.tv./2011.éviCXCV.tv./1997.éviLXXXIII. tv.

Fiz.felt.:

— pénznem: HUF,

— előleg: -,

— igazolt teljesítést követően havonta utólag, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek. (az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § szerinti eltéréssel) + a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek. szerint átutalással.

Részletes szabályokat a szerz.terv. tartalmazza. Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1)-(8) bekezdéseire.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/05/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11/05/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:

Kátay és Mrovcza Ügyvédi Iroda.

1104 Budapest, Sörgyár utca 84. 2. lph. II/10.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. A bontási eljárás a Kbt. 68. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

2020. december

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.) Alternatív ajánlat:-

2.) Az ajánlatkérő(AK) nem rendel el újabb hiánypótlást(HP), ha a HPval az ajánlattevő(AT) az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP.

3.) Kbt. 68. § (2) bek+1 db másolat(CD/DVD) *.pdf formátum, kizárólag magyar nyelven. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4)-(6) bek. vonatkozóan. A Kbt. 66. § (4) és (6) bek. szerinti nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.

4.) Az ajánlati biztosíték: 3 000 000- HUF. Ak számlasz: OTP Bank Nyrt.: 10023002-00317210 (nem válhat szerződést biztosító mellékkötelezettséggé). A közös ATnek a biztosítékot elég 1x rendelkezésre bocsátaniuk. A biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja, az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös AT részéről történt megsértése esetén (Kbt. 54. § (4) bek.) a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. Az ajánlati biztosíték visszafizetésére a Kbt. 54. § (4)-(7) bekezdése szerint történik.

5.) A Kbt. 81. § (11) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlati kötöttség 60 nap.

6.) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazása: NEM.

7.) A Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésben foglaltak alkalmazása: IGEN

8.) Pontszám: 0-10 pont.

1.A takarítási szolgáltatások havi nettó átalánydíja (nettó HUF/hó):

P = Alegjobb/Avizsgált * (Pmax-Pmin) + Pmin.

2. Egyedileg megrendelt takarítások díja (nettó HUF/fő/óra):

P = Alegjobb/Avizsgált * (Pmax-Pmin) + Pmin.

3. A szolgáltatás/szerződés teljesítésért felelős szolgálatvezető takarítási szolgáltatás szervezésében és/vagy koordinálásában és/vagy irányításában és/vagy ellenőrzésében szerzett vezetői gyakorlatának többlet időtartama (minimum 0 hónap maximum 36 hónap):

P = Avizsgált / Alegjobb * (Pmax-Pmin) + Pmin.

9.) A szerződéskötés feltétele:

— takarítási szolgáltatásra vonatkozó felelősségbiztosítás (min 50 000 000 HUF/év; és 10 000 000 HUF/káreseményre) és,

— független szervezet által kiállított, érvényes, takarítási tevékenységre kiterjedő:

O ISO 9001:2008, vagy azzal egyenértékű minbizt.tan., vagy minősítéssel, illetve azzal egyenértékű min.bizt. intézkedésekre vonatkozó okirat, vagy egyéb bizonyíték;

O ISO 14001 vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy minősítés, illetve azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedések leírása.

10.) Helyszíni bejárás:

Időpont: az ajánlati felhívás megjelenését (TED) követő negyedik munkanap 09:00 óra.

Gyülekezés: 1204 Budapest, Köves út 1. Főbejárat.

11.) A nyertes ATvel a szerződést AK a Kbt. 131. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlati kötöttség időtartama alatt köti meg (AK székhelyén). A szerződés a szolgáltatás zavartalanságának biztosítása érdekében, a szerződés szigorú személyi és tárgyi feltételeire is tekintettel a Felek általi aláírás napját követő hónap első napján lép hatályba.

12.) AK a megkötendő szerződésben az alábbi bontó feltételt köti ki:

Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Ptk 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.

13.) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. A közbeszerzési szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

A részekre bontás nem indokolt. Az épületek egymáshoz közel helyezkednek el, a feladatok azonosak, a munkaszervezési, létszám-gazdálkodási feladatok optimalizálása érdekében egy szerződés megkötése indokolt.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/03/2018