Leveringen - 14029-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Ljubljana: Diverse machines, uitrusting en benodigdheden voor kantoor

2019/S 008-014029

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Republika Slovenija Upravna enota Ljubljana
5874939000
Adamič-Lundrovo nabrežje 2
Ljubljana
1000
Slovenië
Contactpersoon: Nada Badovinac
Telefoon: +386 13063154
E-mail: nada.badovinac@gov.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.upravneenote.gov.si/ljubljana/

I.1)Naam en adressen
Ministrstvo za javno upravo
2482762000
Tržaška cesta 21
Ljubljana
1000
Slovenië
Contactpersoon: tajništvo direktkorata za javno naročanje
Telefoon: +386 14781880
E-mail: gp.mju@gov.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mju.gov.si/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dobava pisarniškega materiala in galanterije

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30190000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dobava pisarniškega materiala in galanterije (v nadaljevanju dobava), po naslednjih sklopih:

— Sklop 1: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Ljubljansko območje,

— Sklop 2: Dobava pisarniške (...)

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 279 669.66 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop 1: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Ljubljansko območje

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sklop 1: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Ljubljansko območje.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop 2: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Koprsko območje

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sklop 2: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Koprsko območje.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop 3: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Celjsko območje

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sklop 3: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Celjsko območje.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop 4: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Mariborsko območje

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sklop 4: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Mariborsko območje.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop 5: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Novomeško območje

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sklop 5: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Novomeško območje.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2015/S 148-272933
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Sklop 1: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Ljubljansko območje

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Extra Lux, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana
5426189000
Brnčičeva ulica 17B
Ljubljana - Črnuče
1231
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 369.73 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Sklop 2: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Koprsko območje

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Sklop 3: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Celjsko območje

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Sklop 4: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Mariborsko območje

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Sklop 5: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Novomeško območje

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Republika Slovenija Upravna enota Ljubljana
Adamič-Lundrovo nabrežje 2
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019