Leveringen - 14044-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Tonerpatronen

2019/S 008-014044

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Sąd Okręgowy w Warszawie
ZP/OG/20/18
al. Solidarności 127
Warszawa
00-898
Polen
Contactpersoon: Sylwia Komorowska
Telefoon: +48 224404212
E-mail: rzp@warszawa.so.gov.pl
Fax: +48 224405042
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.warszawa.so.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: sądy i trybunały
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: wymiar sprawiedliwości

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych do Sądu Okręgowego w Warszawie

Referentienummer: ZP/OG/20/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30125100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz odbiór opakowań po wszystkich zużytych materiałach eksploatacyjnych.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1pkt 7 ustawy.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 999 752.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz odbiór opakowań po wszystkich zużytych materiałach eksploatacyjnych. Rodzaj i ilości zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zawartość merytoryczna oferty Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zawierać cenę ofertową wykonania przedmiotu zamówienia, wyliczoną w sposób określony w Rozdziale VI ust. 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Do oferty należy dołączyć formularz cenowy - wykaz oferowanego asortymentu wraz z kalkulacją cen jednostkowych - Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ze wskazaniem nazwy producenta (dystrybutora) wyrobu,symbolu/marki/nazwy handlowej lub innej informacji umożliwiającej niebudzącą wątpliwości identyfikację ceny z wyrobem, w oparciu o Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rodzaj materiałów eksploatacyjnych / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Przedmiot zamówienia realizowany będzie od daty podpisania umowy przez okres 8 miesięcy lub do wyczerpania środków.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 176-398437
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZP/OG/20/18
Perceel nr.: 1
Benaming:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych do Sądu Okręgowego w Warszawie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 8
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
JM Data Sp. z o.o. Sp. k.
Trakt Lubelski 233
Warszawa
04-667
Polen
Telefoon: +48 226730222
E-mail: agata@jmdata.pl
NUTS-code: PL911

Internetadres: www.jmdata.pl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 138 211.38 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 999 752.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-767
Polen
Telefoon: +48 224567701
Fax: +48 224567700
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcom oraz innym osobom przewidzianym ustawą, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy do postępowań o wartości powyżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224567701
Fax: +48 224567700
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019