Diensten - 140463-2020

24/03/2020    S59

België-Brussel: Mondiale vooraankondiging voor het DG Milieu van geplande openbare aanbestedingen voor 2020

2020/S 059-140463

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate General Environment
Postadres: ENV.A.5 — Finance BU-9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mondiale vooraankondiging voor het DG Milieu van geplande openbare aanbestedingen voor 2020

Referentienummer: 2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit is de beoogde lijst van alle openbare aanbestedingen die in 2020 zullen worden uitgeschreven. Er kunnen ook andere openbare oproepen worden uitgeschreven die niet in deze vooraankondiging (PIN) zijn opgenomen, dus controleer deze website regelmatig.. De data van uitschrijving lopen van nu tot het einde van het jaar, zodat de onder II.3) vermelde datum onjuist is.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit is de beoogde lijst van alle openbare aanbestedingen die in 2020 zullen worden uitgeschreven.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
31/03/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Modellering van geluidsreductie op luchthavens

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Te worden uitgeschreven door eenheid ENV.A3 — Milieukennis, eco-innovatie en het MKB.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderzoeksopdracht van 200 000 EUR met een geraamde aanvangsdatum van 30 juni 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/06/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Secretariaat van de Europese Onderscheiding voor groene hoofdstad en groene bladeren en Secretariaat van de netwerken van groene hoofdsteden en groene bladeren

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Te worden uitgeschreven door eenheid ENV.A3 — Milieukennis, eco-innovatie en het MKB.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst van 5 000 000 EUR (1 250 000 EUR x 4) met een geraamde aanvangsdatum van 15 april 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
15/04/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Plastics — Kosten-batenanalyse van beleidsmaatregelen voor het verminderen van onbedoeld vrijkomen van microplastics

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Te worden uitgeschreven door eenheid ENV.B1 — Duurzame productie, producten en consumptie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst van 200 000 EUR met een geraamde aanvangsdatum van 30 april 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/04/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Plastics – duurzaamheidsaspecten van biogebaseerde plastics

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Te worden uitgeschreven door eenheid ENV.B1 — Duurzame productie, producten en consumptie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 150 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst van 150 000 EUR met een geraamde aanvangsdatum van 30 april 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/04/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Productmilieuvoetafdruk (Environmental Footprint (PEF)) - Verwerving van nieuwe datasets levenscyclusinventaris (LCI)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Te worden uitgeschreven door eenheid ENV.B1 — Duurzame productie, producten en consumptie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Extra muros.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst van 300 000 EUR met een geraamde aanvangsdatum van 30 april 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/04/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor wetenschappelijke en technische bijstand bij de implementatie van REACH, CLP, PIC en POP's

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamovereenkomst voor wetenschappelijke en technische bijstand bij de implementatie van de voorschriften inzake REACH (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën), CLP (classificatie, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels)PIC (export en import van gevaarlijke chemicaliën) en POP's (persistente organische verontreinigende stoffen).

Uit te schrijven door eenheid ENV.B2 — Duurzame chemicaliën.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst van 3 000 000 EUR (750 000 EUR x 4) met een geraamde aanvangsdatum van 1 april 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/04/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor „Water voor de groene deal” — Implementatie en ontwikkeling van het water- en mariene beleid van de EU

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.C2 — Mariene milieu- en watersector.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 12 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst van 12 000 000 EUR (3 000 000 EUR x 4) met een geraamde aanvangsdatum van 1 mei 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/05/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ondersteuning bij de implementatie van de Richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (91/271/EEG)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.C2 — Mariene milieu- en watersector.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 420 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst van 420 000 EUR met een geraamde aanvangsdatum van 1 mei 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/05/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (UWWTD) Nationale online verslagen op de EMA-website

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.C2 — Mariene milieu- en watersector.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst van 100 000 EUR met een geraamde aanvangsdatum van 1 juni 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/06/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderzoek naar duurzaam geïntegreerd nutriëntbeheer

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.D1 — Landgebruik en -beheer.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderzoeksopdracht van 400 000 EUR met een geplande aanvangsdatum van 1 juni 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/06/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Evaluatieondersteuning van ontwerpstrategische GLB-plannen met inachtneming van milieueisen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.D1 — Landgebruik en -beheer.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderzoeksopdracht van 1 500 000 EUR (500 000 EUR x 3) met een geraamde aanvangsdatum van 15 juni 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
15/06/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beleidsmodellering inzake biodiversiteit na 2020: Beoordeling van de vraag of EU-toezeggingen die in 2020 moeten worden gedaan toereikend zijn om bij te dragen aan de vermindering van verlies van biodiversiteit

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.D2 — Biodiversiteit.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst van 1 000 000 EUR met een geraamde aanvangsdatum van 1 juni 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/06/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Technische bijstand bij de follow-up van EU-richtsnoeren inzake groene infrastructuur en inzake ecosystemen en hun diensten bij de besluitvorming

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.D2 — Biodiversiteit.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 150 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst van 150 000 EUR met een geraamde aanvangsdatum van 30 september 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/09/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese rode lijst van motten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.D2 — Biodiversiteit.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst van 600 000 EUR met een geraamde aanvangsdatum van 30 april 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/04/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese rode lijst van taxonomen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.D2 — Biodiversiteit.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst van 100 000 EUR met een geraamde aanvangsdatum van 30 april 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/04/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Actieplannen van de EU voor de instandhouding van bedreigde bestuivers

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.D2 — Biodiversiteit.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 150 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst van 150 000 EUR met een geraamde aanvangsdatum van 30 april 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/04/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanpassing van biodiversiteitsmetriek voor het bedrijfsleven en ondersteuning voor de ontwikkeling van algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen voor natuurlijk kapitaal (e-GAAP)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.D2 — Biodiversiteit.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 900 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst van 900 000 EUR met een geraamde aanvangsdatum van 30 juni 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/06/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderzoek om een alomvattende en inclusieve „eenheid voor natuurlijk kapitaalgebruik” te definiëren

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.D2 — Biodiversiteit.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderzoeksopdracht van 300 000 EUR met een geraamde aanvangsdatum van 15 juni 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
15/06/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Taxonomische instrumenten voor de implementatie van een EU-bewakingsregeling voor bestuivers in EU-lidstaten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.D2 — Biodiversiteit.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst van 800 000 EUR met een geraamde aanvangsdatum van 30 april 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/04/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Financiering van biodiversiteit en het volgen van uitgaven in verband met biodiversiteit in financiële instrumenten van de EU

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.D2 — Biodiversiteit.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst van 400 000 EUR met een geraamde aanvangsdatum van 30 juni 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/06/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Technische bijstand voor het EU-platform inzake grote carnivoren

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Te lanceren door eenheid ENV.D3 — Natuurbescherming.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 450 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst van 450 000 EUR (150 000 EUR x 3) met een geraamde aanvangsdatum van 30 juni 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/06/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Doeltreffendheid van het beheer van mariene beschermde gebieden (PMA‘s) en de bescherming van mariene soorten in het kader van de vogel- en habitatrichtlijnen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Te lanceren door eenheid ENV.D3 — Natuurbescherming.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst van 300 000 EUR met een geraamde aanvangsdatum van 30 juni 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/06/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bijstand bij het biogeografische proces van Natura 2000

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Te lanceren door eenheid ENV.D3 — Natuurbescherming.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 900 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst van 900 000 EUR (300 000 EUR x 3) met een geraamde aanvangsdatum van 30 juni 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/06/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Informatiemateriaal over natuur en biodiversiteit

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Te lanceren door eenheid ENV.D3 — Natuurbescherming.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 510 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst van 510 000 EUR (170 000 EUR x 3) met een geraamde aanvangsdatum van 30 juni 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/06/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Evaluatie van de maatregelen vastgelegd in SBZ‘s (speciale beschermingszones) en de doeltreffendheid ervan

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Te lanceren door eenheid ENV.D3 — Natuurbescherming.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderzoeksopdracht van 250 000 EUR met een geraamde aanvangsdatum van 30 juni 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/06/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Regels voor de bescherming van soorten uit hoofde van de Vogel- en Habitatrichtlijnen: Hoe effectief worden deze geïntegreerd in het sectorale beleid?

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Te lanceren door eenheid ENV.D3 — Natuurbescherming.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderzoeksopdracht van 300 000 EUR met een geraamde aanvangsdatum van 30 juni 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/06/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EU Natura 2000-prijs

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Te lanceren door eenheid ENV.D3 — Natuurbescherming.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst van 1 200 000 EUR (600 000 EUR x 2) met een geraamde aanvangsdatum van 30 juni 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/06/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Follow-up van SMB (Strategische milieubeoordeling) Herstelevaluatie-onderzoek

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.E1 — Integratie en milieubeoordelingen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderzoeksopdracht van 200 000 EUR met een geraamde aanvangsdatum van 31 oktober 2019.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
31/10/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Samenwerking met nationale rechters op het gebied van milieurecht

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.E2 — Milieu-implementatie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 600 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst van 1 600 000 EUR (400 000 EUR x 4) met een geraamde aanvangsdatum van 30 april 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/04/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Conformiteitscontrole van de maatregelen van de lidstaten om richtlijnen toe te passen in de sector milieu (perceel 1-perceel 2)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.E3 — Milieuhandhaving.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Conformiteitscontrole van de maatregelen van de lidstaten om richtlijnen in de sector van het milieu toe te passen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90700000 Milieuzorgdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst van 4 000 000 EUR (1 000 000 EUR x 4) met een geraamde aanvangsdatum van 15 april 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Conformiteitscontrole van de maatregelen van de lidstaten om richtlijnen in de sector van het milieu toe te passen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90700000 Milieuzorgdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst van 1 200 000 EUR (300 000 EUR x 4) met een geraamde aanvangsdatum van 15 april 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
15/04/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ontbossing, EUTR (EU-houtverordening) en FLEGT (Wethandhaving, bestuur en handel in bossen) en ondersteuningsdiensten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.F3 — multilaterale milieusamenwerking.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst van 1 800 000 EUR (900 000 EUR x 2) met een geraamde aanvangsdatum van 1 juni 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/06/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ondersteuningsdiensten voor de handel in wilde dieren

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.F3 — multilaterale milieusamenwerking.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst van 2 000 000 EUR (1 000 000 EUR x 2) met een geraamde aanvangsdatum van 1 juni 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/06/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2020