Leveringen - 14048-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Athene: Kleine kantoorbenodigdheden

2019/S 008-014048

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
E.F.K.A. - Eniaios Foreas Koinonikis Asfalisis
Athina
Griekenland
Contactpersoon: Elli Andreaki
Telefoon: +30 2105213655
E-mail: eandreaki@efka.gov.gr
Fax: +30 2105222456
NUTS-code: EL303

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.efka.gov.gr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Κοινωνική ασφάλιση

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και κλασέρ, για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων του Ε.Φ.Κ.Α., για ένα (1) έτος.

Referentienummer: ΦΓ53/17 (ΕΣΗΔΗΣ 54060)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30192700
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και κλασέρ, για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων του Ε.Φ.Κ.Α., για ένα (1) έτος.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 52 799.80 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Είδη γραφικής ύλης.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192700
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL30
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια κλασέρ.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22851000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL30
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια κλασέρ (200.000 τεμάχια).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 032-069509
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Είδη γραφικής ύλης.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/07/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Κόντης Μον/πη Ε.Π.Ε.
Αθήνα
Griekenland
NUTS-code: EL30
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 82 762.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 52 799.80 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Προμήθεια κλασέρ.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
1) Ε.Φ.Κ.Α. — Ηλεκτρονική υποβολή, μέσω www.promitheus.gov.gr και 2) Α.Ε.Π.Π. - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Αθήνα
Griekenland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη διακήρυξη ενότητα 3.4) «Προδικαστικές προσφυγές - Προσωρινή δικαστική προστασία».

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
1) Ε.Φ.Κ.Α.· 2) Α.Ε.Π.Π. - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Αθήνα
Griekenland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019