Dostawy - 140637-2019

27/03/2019    S61

Belgia-Bruksela: Komunikacja za pośrednictwem przedmiotów – produkcja materiałów promocyjnych

2019/S 061-140637

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski, Directorate-General for Communication, Directorate for Visitors
Adres pocztowy: Rue Wiertz, 60
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1047
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Directorate for Visitors (WIM 05P031)
E-mail: DGCOMM-Dir.Visitors@europarl.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: www.europarl.europa.eu
Adres profilu nabywcy: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4500
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4500
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski, Official Mail Address
Adres pocztowy: Official Mail Unit Altiero Spinelli Building, Office 00F256 B-1047 Brussels
Miejscowość: Brussels
Kod pocztowy: 1047
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Directorate for Visitors (WIM 05P031)
E-mail: DGCOMM-Dir.Visitors@europarl.europa.eu
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Adresy internetowe:
Główny adres: www.europarl.europa.eu
Adres profilu nabywcy: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4500
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Komunikacja za pośrednictwem przedmiotów – produkcja materiałów promocyjnych

Numer referencyjny: COMM/AWD/2019/34
II.1.2)Główny kod CPV
39294100 Artykuły informacyjne i promocyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Parlament Europejski zadecydował wystosować zaproszenie do składania wniosków na potrzeby projektu Komunikacja za pośrednictwem przedmiotów, produkcja materiałów promocyjnych. Dzięki swojemu charakterowi i projektowi, przedmioty stanowią potencjalne narzędzie, by zmaterializować cele spójnej komunikacji Parlamentu Europejskiego; powinny one przekazywać informacje obywatelom Europy, które są spójne z powyższymi filarami instytucji. Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego zamierza wykorzystać przedmioty dystrybuowane podczas różnych okazji, jako środki przekazywania informacji na temat Parlamentu i jego działań. Ogólnym celem strategii „komunikacja za pośrednictwem przedmiotów” jest zapewnienie dostosowanego materiału komunikacyjnego, który Parlament Europejski może wykorzystać.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod NUTS: FR FRANCE
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednakże Parlament Europejski może poprosić wykonawce, by przekazał on produkty krajom członkowskim UE i Biurom łącznikowym Parlamentu Europejskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego zamierza wykorzystać przedmioty dystrybuowane podczas różnych okazji, jako środki przekazywania informacji na temat Parlamentu i jego działań. Ogólnym celem strategii „komunikacja za pośrednictwem przedmiotów” jest zapewnienie dostosowanego materiału komunikacyjnego, który Parlament Europejski może wykorzystać.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamówienie może zostać automatycznie wznowione corocznie maksymalnie 3 razy. Może zostać wznowione po raz czwarty na okres 1 roku, z wyraźną pisemną umową pomiędzy stronami (zob. dokumentacja przetargowa)

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zob. dokumentacja przetargowa.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

zob. dokumentacja przetargowa

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/05/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/05/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

zob. dokumentacja przetargowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/03/2019