Dodávky - 140637-2019

27/03/2019    S61

Belgicko-Brusel: Komunikácia prostredníctvom objektov – výroba propagačných predmetov

2019/S 061-140637

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament, Directorate General for Communication (Directorate for Visitors)
Poštová adresa: Rue Wiertz, 60
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Directorate for Visitors (WIM 05P031)
E-mail: DGCOMM-Dir.Visitors@europarl.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.europarl.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4500
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4500
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na nasledujúcej adrese:
Úradný názov: Európsky parlament, Official Mail Address
Poštová adresa: Official Mail Unit Altiero Spinelli Building, Office 00F256 B-1047 Brussels
Mesto/obec: Brussels
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Directorate for Visitors (WIM 05P031)
E-mail: DGCOMM-Dir.Visitors@europarl.europa.eu
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.europarl.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4500
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Komunikácia prostredníctvom objektov – výroba propagačných predmetov

Referenčné číslo: COMM/AWD/2019/34
II.1.2)Hlavný kód CPV
39294100 Informačné a propagačné výrobky
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Európsky parlament sa rozhodol vydať túto výzvu na predkladanie ponúk v oblasti Komunikácie prostredníctvom objektov, výroba reklamných predmetov. Prostredníctvom svojej podstaty a dizajnu sú objekty potenciálnym nástrojom na realizáciu cieľov koherentnej komunikácie Európskeho parlamentu, mali by európskym občanom sprostredkovať posolstvo, ktoré sa zhoduje s uvedenými piliermi tejto inštitúcie. Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu Európskeho parlamentu (EP) má v úmysle použiť objekty, ktoré sa pri rôznych príležitostiach distribuujú ako nástroj EP alebo ako komunikácia o EP a jeho činnostiach. Všeobecným účelom stratégie „komunikácia prostredníctvom objektov“ je poskytnúť na mieru prispôsobený komunikačný materiál, ktorý bude EP distribuovať.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kód NUTS: FR FRANCE
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Európsky parlament však môže požiadať dodávateľa o dodávku produktov v členských štátoch EÚ a v kontaktných kanceláriách EP.

II.2.4)Opis obstarávania:

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu Európskeho parlamentu (EP) má v úmysle použiť objekty, ktoré sa pri rôznych príležitostiach distribuujú ako nástroj komunikácie o EP a jeho činnostiach. Všeobecným účelom stratégie „komunikácia prostredníctvom objektov“ je poskytnúť na mieru prispôsobený komunikačný materiál, ktorý bude EP distribuovať.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Obstarávanie bude obnovené s tichým súhlasom na ročnej báze až 3-krát. S výslovným písomným súhlasom strán môže byť obnovené štvrtýkrát na obdobie 1 roka (pozri súťažné podklady).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri súťažné podklady.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

pozri súťažné podklady

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 17/05/2019
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 24/05/2019
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Pozri súťažné podklady.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd Súdneho dvora
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/03/2019