Services - 140649-2017

13/04/2017    S73    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Kaunas: Engineering design services

2017/S 073-140649

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Kauno rajono savivaldybės administracija
188756386
Savanorių pr. 371
For the attention of: Daiva Buzienė
LT-49500 Kaunas
Lithuania
Telephone: +370 37305525
E-mail: daiva.buziene@krs.lt

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.krs.lt/

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Inžinerinio projektavimo paslaugų pirkimas.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Kauno rajonas.
NUTS code
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Bubių kadastrinės vietovės dalies griovių, jų įrenginių remonto projektavimas;
Pajiesio kadastrinės vietovės dalies griovių, jų įrenginių remonto projektavimas;
Piliuonos kadastrinės vietovės dalies griovių, jų įrenginių remonto projektavimas.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71320000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Bubių kadastrinės vietovės dalies griovių, jų įrenginių remonto projektavimas:
griovių ilgis 5,454 km,
pralaidų skaičius 7 vnt,
žiočių skaičius 85 vnt.
Pajiesio kadastrinės vietovės dalies griovių, jų įrenginių remonto projektavimas:
griovių ilgis ~5,588 km,
pralaidų skaičius ~9 vnt,
žiočių skaičius ~57 vnt.
Piliuonos kadastrinės vietovės dalies griovių, jų įrenginių remonto projektavimas:
griovių ilgis ~11,513 km,
pralaidų skaičius ~11 vnt,
žiočių skaičius ~83 vnt.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 4 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Tiekėjas per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą, kuris turi galioti iki numatyto sutarties galiojimo termino pabaigos. Pratęsus sutarties galiojimo terminą, tiekėjas turi pateikti naują tokio paties dydžio sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio galiojimas pratęsiamas iki sutarties pratęsimo termino pabaigos. Tiekėjas sutarties įvykdymą užtikrina pateikdamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją, ar draudimo bendrovės laidavimo raštą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 5 procentai nuo sutarties kainos su PVM.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Perkančioji organizacija už suteiktą Paslaugą apmoka pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros pateikimo dienos, kuri laikoma PVM sąskaitos faktūros gavimo diena.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Tiekėjas (fizinis asmuo) ar tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą ir dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 2. Tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis (fizinis asmuo), turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą (LR VPĮ 33 straipsnio 1 dalies 3 punktas) arba išrašas iš teismo sprendimo, arba Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, kurią tiekėjui (juridiniam asmeniui) pateikė jo dalyvis (fizinis asmuo), turintis balsų daugumą dalyvių susirinkime, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas. Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. LR VPĮ 33 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata taikoma juridinio asmens dalyviui, kuris yra fizinis asmuo ir turi paprastą balsų daugumą (50 proc. + 1 balsas). Ši nuostata taikoma tik fiziniam asmeniui, nes Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 209 straipsnis už nusikalstamą bankrotą numato laisvės atėmimo bausmę, t. y. sankcijos pobūdis lemia, kad ji gali būti pritaikyta tik fiziniam asmeniui. Jeigu nei vienas juridinio asmens dalyvis neturi tokios balsų daugumos arba toks dalyvis yra juridinis asmuo, minėta pasiūlymo atmetimo sąlyga netaikoma. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turėtų pats patvirtinti, jog balsų daugumą turintis dalyvis yra juridinis asmuo arba kad paprastosios balsų daugumos neturi nei vienas akcininkas. Turėtų būti laikoma, jog tiekėjai, teikdami duomenis veikė sąžiningai ir pateikė realius bei teisingus duomenis, ir nereikalauti iš tiekėjų kokių nors papildomų dokumentų ar įrodymų. Tačiau, jei perkančioji organizacija įvertina pateiktus duomenis ir suabejoja dėl duomenų teisingumo, gali pati kreiptis į kompetentingas institucijas, prašydama iš jų informacijos apie tiekėją (LR VPĮ 33 straipsnio 4 dalis). CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Tiekėjas nėra bankrutavęs, nėra likviduojamas, nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimo tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti) nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos (arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši), jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos kitos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. Pateikiama: 1) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavimo 1 papunktyje nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų (konkurso sąlygų priedas Nr. 2). CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 4. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos išduota pažyma. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti socialinio draudimo įmokų sumokėjimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina ir išsaugo paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie pirkimą. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 5. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieneri metai, ir kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieneri metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurso sąlygų priedas Nr. 2). CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 6. Tiekėjas turi teisę verstis melioracijos statinių projektavimo veikla. Pateikiamas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas ir Žemės ūkio ministerijos išduotas galiojantis atestatas suteikiantis teisę atlikti melioracijos statinių projektavimo paslaugas arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Netaikoma.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1. Tiekėjo vadovo ar kito tiekėjo įgalioto atstovo parašu ir tiekėjo anspaudu patvirtintas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 metus) tiekėjo įvykdytų ir (ar) vykdomų sutarčių sąrašas, nurodant darbų bendras sumas, datas ir gavėjus, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra perkančiosios organizacijos ar ne. Įrodymui apie darbų atlikimą pateikiama: jei gavėjas buvo perkančioji organizacija – jos patvirtintą pažymą, jei gavėjas – ne perkančioji organizacija, – jo pažymą, o jos nesant – kandidato ar dalyvio deklaraciją. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 2. Siūlomų specialistų sąrašas, nurodant pavardes, užimamas pareigas, kvalifikaciją, darbo stažą, ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka išduoti kvalifikacijos atestatai (galiojantys), patvirtinantys teisę teikti melioracijos statinių remonto projektavimo paslaugas. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Tiekėjas per paskutinius 3 (trejus) metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 metus) yra tinkamai įvykdęs (ir) ar vykdo bent vieną melioracijos statinių projektavimo sutartį, t. y. kurios dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios ir kurios vertė ne mažesnė nei 15 800,00 EUR, įskaitant PVM. Pastaba: jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą sutartį, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis yra ne mažesnė nei reikalavime nustatyta suma. 2. Tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 1 atestuotą specialistą, turintį teisę teikti melioracijos statinių remonto projektavimo paslaugas ir turintį ne mažesnę kaip 2 metų projektavimo patirtį.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 28.5.2017 - 17:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
29.5.2017 - 10:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 29.5.2017 - 10:45

Place:

Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, 220 kab.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti asmenys.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti Perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10.4.2017