Leveringen - 14066-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Castellón: Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen

2019/S 008-014066

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Presidencia de la Diputación Provincial de Castellón
P1200000F
Plaza Las Aulas, 7
Castellón
12001
Spanje
Contactpersoon: Presidencia de la Diputación Provincial de Castellón
Telefoon: +34 964359598
E-mail: mpbatet@dipcas.es
Fax: +34 964359748
NUTS-code: ES522

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dipcas.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=X0KMNatxf%2F8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mejora del alumbrado público en ocho municipios eximidos de la Provincia de Castellón

Referentienummer: 324/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31500000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Mejora del alumbrado público en ocho municipios eximidos de la Provincia de Castellón.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 37 512.49 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Arañuel

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31500000
34928500
45316100
50232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES522
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Arañuel

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Mejora de la eficiencia (lm/W) mínima de las luminarias / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Mejora de la IK de las luminarias / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Otras mediciones en la instalación / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Plazo de garantía / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Verificación de la instalación / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ayódar

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31500000
34928500
45316100
50232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES522
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ayódar

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Mejora de la eficiencia (lm/W) mínima de las luminarias / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Mejora de la IK de las luminarias / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Otras mediciones en la instalación / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Plazo de garantía / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Verificación de la instalación / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cirat

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31500000
34928500
45316100
50232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES522
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cirat

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Mejora de la eficiencia (lm/W) mínima de las luminarias / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Mejora de la IK de las luminarias / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Otras mediciones en la instalación / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Plazo de garantía / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Verificación de la instalación / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fuentes de Ayódar

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31500000
34928500
45316100
50232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES522
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fuentes de Ayódar

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Mejora de la eficiencia (lm/W) mínima de las luminarias / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Mejora de la IK de las luminarias / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Otras mediciones en la instalación / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Plazo de garantía / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Verificación de la instalación / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Torralba del Pinar

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31500000
34928500
45316100
50232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES522
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Torralba del pinar

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Mejora de la eficiencia (lm/W) mínima de las luminarias / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Mejora de la IK de las luminarias / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Otras mediciones en la instalación / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Plazo de garantía / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Verificación de la instalación / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vallat

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31500000
34928500
45316100
50232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES522
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vallat

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Mejora de la eficiencia (lm/W) mínima de las luminarias / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Mejora de la IK de las luminarias / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Otras mediciones en la instalación / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Plazo de garantía / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Verificación de la instalación / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Villamalur

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31500000
34928500
45316100
50232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES522
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Villamalur

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Mejora de la eficiencia (lm/W) mínima de las luminarias / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Mejora de la IK de las luminarias / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Otras mediciones en la instalación / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Plazo de garantía / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Verificación de la instalación / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Villanueva de Viver

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31500000
34928500
45316100
50232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES522
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Villanueva de Viver

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Mejora de la eficiencia (lm/W) mínima de las luminarias / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Mejora de la IK de las luminarias / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Otras mediciones en la instalación / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Plazo de garantía / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Verificación de la instalación / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 324/2018
Perceel nr.: 6
Benaming:

Vallat

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 12
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Elecnor Infraestructuras, S. A.
A48027056
C/ dels Pedrapiquers, 1
Valencia
46014
Spanje
NUTS-code: ES523
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 698.51 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 612.44 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 324/2018
Perceel nr.: 7
Benaming:

Villamalur

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Elecnor Infraestructuras, S. A.
A48027056
C/ dels Pedrapiquers, 1
Valencia
46014
Spanje
NUTS-code: ES523
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 084.26 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 900.05 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Avenida General Perón, 38, 8ª planta
Madrid
28071
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019