Services - 140701-2017

13/04/2017    S73    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Gargždai: Architectural, engineering and planning services

2017/S 073-140701

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
188773688
Klaipėdos g. 2
For the attention of: Dovilė Šličiuvienė
LT-96130 Gargždai
Lithuania
Telephone: +370 46452332
E-mail: dovile.sliciuviene@klaipedos-r.lt
Fax: +370 46472005

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.klaipedos-r.lt

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Koplyčios – mauzoliejaus (u. k. KVR 31052) Stragnų II k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. kapitalinio remonto techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos pirkimas.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Stragnų II k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.
NUTS code
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Koplyčios – mauzoliejaus (u. k. KVR 31052) Stragnų II k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. kapitalinio remonto techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos pirkimas.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71240000, 71248000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Projekte turi būti numatytas patekimas į objektą žmonėms su negalia, taip pat takų ir laiptų įrengimas, privažiavimas nuo Pylimo g. (apie 50 m) ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas (apie 150 kv. m), mažosios architektūros elementų (informacinio stendo, suoliukų, šiukšliadėžių) įrengimas bei teritorijos apšvietimas.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Tiekėjo prievolių pagal sutartį įvykdymas užtikrinamas 100 eurų dydžio bauda.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Pirkėjas, Tiekėjui tinkamai suteikus Paslaugas ir pateikus suteiktų Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą ir PVM sąskaitą – faktūrą už suteiktas Paslaugas, Tiekėjui sumoka žemiau nurodyta tvarka ir terminais:
1) už parengtą projektą – gavus statybą leidžiantį dokumentą per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros už suteiktas Paslaugas gavimo dienos;
2) už projekto vykdymo priežiūros paslaugas – statybos darbų laikotarpiu mokama proporcingai pagal darbų įvykdymą atsiskaitomuoju laikotarpiu per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros už suteiktas Paslaugas gavimo dienos.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Nereikalaujama.
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ir ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. Kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiama:
Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, arba Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų.
Jeigu tiekėjui buhalterinės apskaitos paslaugas teikia kitas juridinis asmuo, tiekėjas turi pateikti dokumentus dėl buhalterinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens darbuotojų, kurie surašo ir turi teisę pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, teistumo.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas yra išduotas anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tačiau dokumento galiojimo terminas, nurodytas tame dokumente, vokų su pasiūlymais atplėšimo dieną nėra pasibaigęs, toks dokumentas yra priimtinas.
2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiama:
Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, arba Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas yra išduotas anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tačiau dokumento galiojimo terminas, nurodytas tame dokumente, vokų su pasiūlymais atplėšimo dieną nėra pasibaigęs, toks dokumentas yra priimtinas.
Jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, neturi dalyvių (fizinių asmenų), turinčių balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, tuomet Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia išrašą iš Lietuvos Respublikos registrų centro administruojamos Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) arba kitą lygiavertį dokumentą, patvirtinantį, kad Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas neturi dalyvių, turinčių balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime.
Užsienyje registruotas tiekėjas pateikia profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymų, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, kopijas, patvirtinančias, kad tiekėjas neturi dalyvių, turinčių balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime.
Jei balsų daugumą tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvių susirinkime turi kitas juridinis asmuo, tokiu atveju pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija.
3. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
Pateikiama:
1) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma.
2) Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas yra fizinis asmuo, jis pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas yra juridinis asmuo, iš jo nereikalaujama pateikti dokumentų, pagrindžiančių, kad tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
Jeigu kitoje valstybėje registruotas tiekėjas yra fizinis arba juridinis asmuo, jis pateikia šalies, kurioje yra įregistruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.
Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentai išduoti anksčiau, tačiau juose nurodyta, kad jie galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, tokie dokumentai yra priimtini.
4. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Pateikiama:
Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 2 priedas).
5. Tiekėjas turi būti įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
Pateikiama:
Profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.
Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: valstybės įmonės Registrų centro išduotą juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą, arba trumpąjį išrašą ir įstatus, arba Viešųjų pirkimų tarnybos pažymą apie tiekėjo įrašymą į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus, asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudijimą.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Netaikoma.
Minimum level(s) of standards possibly required: Netaikoma.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1. Pateikiama:
1) Vadovaujančių bei už pirkimo sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąrašas, kuriame nurodomi siūlomų specialistų vardai, pavardės, įmonės, kurios darbuotojas yra specialistas, pavadinimas, kvalifikacija ir kt. Kur reikalaujama, sąraše taip pat pateikiamas ir trumpas darbo patirties parašymas (nurodant objektus, darbų atlikimo terminus (pradžios ir pabaigos datas (metai, mėnuo), eitas pareigas ir kt.).
Sąraše turi būti aiškiai nurodyta, kuriai iš nurodytų pozicijų yra siūlomas kiekvienas specialistas.
2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir (ar) VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro, ir (ar) Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos išduoto ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto galiojančio atestato ar kito dokumento, patvirtinančio, kad siūlomas specialistas turi atitinkamą kvalifikaciją, kopija.
Užsienio šalyje registruotas tiekėjas pateikia profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, dokumentus, patvirtinančius, kad pagal šalies, kurioje tiekėjas yra registruotas, įstatymus specialistams suteikta teisė atlikti pirkimo sąlygose nurodytas pareigas.
2. Pateikiama:
1) Įvykdytų sutarčių laisvos formos sąrašas, nurodant pagal sutartį suteiktų paslaugų trumpą aprašymą (sutarties objektą), sutarties vertę, sutarties pasirašymo datą (metai, mėnuo), sutarties įvykdymo datą (metai, mėnuo) ir užsakovus bei jų kontaktus, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra perkančiosios organizacijos, ar ne.
2) Įrodymui apie tinkamą sutarties įvykdymą tiekėjai pateikia:
Užsakovo (-ų), neatsižvelgiant į tai, ar jie yra perkančiosios organizacijos ar ne, pažymas (atsiliepimus) apie tai, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai (pažymose turi būti nurodytas trumpas suteiktų paslaugų aprašymas (sutarties objektas), įvykdytos sutarties vertė, sutarties pasirašymo data (metai, mėnuo), sutarties įvykdymo data (metai, mėnuo), be to ar paslaugos buvo suteiktos pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių tokių paslaugų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigtos).
Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Tiekėjas turi užtikrinti, kad paslaugas teiks kvalifikuoti ir patyrę specialistai:
1.1. Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) kvalifikuotą ypatingo statinio projekto vadovą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas statinių grupėse: negyvenamieji pastatai, kiti statiniai.
1.2. Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) kvalifikuotą ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas statinių grupėse: negyvenamieji pastatai, kiti statiniai.
1.3. Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) kvalifikuotą nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistą, atitinkantį šiuos reikalavimus:
a) veiklos rūšis: tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimas;
b) specializacija: architektūros projektai, architektūros konstrukcijų projektai (ne žemesnė kaip II kvalifikacinė kategorija);
c) turi ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, rengiant (dalyvaujant rengiant) tvarkomuosius paveldosaugos darbų projektus.
1.4. Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) kvalifikuotą nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistą, atitinkantį šiuos reikalavimus:
a) veiklos rūšis: taikomųjų mokslinių ardomųjų tyrimų vykdymas;
b) specializacija: architektūros natūriniai tyrimai, architektūros konstrukcijų tyrimai (ne žemesnė kaip II kvalifikacinė kategorija).
Pastabos:
a) Tiekėjas gali pasiūlyti 1 (vieną) specialistą daugiau nei 1 pozicijai, jeigu 1 (vieno) siūlomo specialisto kvalifikacija atitinka kitiems specialistams nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus.
b) Jeigu tiekėjas ketina siūlyti specialistus (fizinius asmenis), kurie nėra jo darbuotojai ir (ar) tiekėjas neketina jų įdarbinti, tokie specialistai turi būti pasitelkiami kaip subtiekėjai ir juos būtina nurodyti teikiant pasiūlymą.
2. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs bent 1 (vieną) kultūros paveldo statinio projektavimo sutartį, kurios 1 (vienos) vertė yra ne mažesnė kaip 5 000 EUR be PVM.
Jeigu tiekėjas teikia informaciją apie sutartį, kuri pradėta ir baigta vykdyti per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus), laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą.
Jeigu tiekėjas teikia informaciją apie sutartį, kuri pradėta vykdyti anksčiau nei per paskutinius 3 metus, tačiau pabaigta vykdyti per paskutinius 3 metus, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 23.5.2017 - 08:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
29.5.2017 - 08:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
until: 29.8.2017
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 29.5.2017 - 8:45

Place:

Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 316 kab.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information
1. Bendra sutarties trukmė – 36 mėn. Techninis projektas turi būti parengtas iki 19.1.2018.

2. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai.

VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11.4.2017