Lieferungen - 140734-2022

Submission deadline has been amended by:  212319-2022
18/03/2022    S55

Rumänien-Iași: Fahrscheinentwerter

2022/S 055-140734

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Iasi
Nationale Identifikationsnummer: 4541580
Postanschrift: Strada: Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 11, Sector: -, Judet: Iasi
Ort: Iasi
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Postleitzahl: 700064
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Gabriela Badarau
E-Mail: licitatii@primaria-iasi.ro
Telefon: +40 0232258190
Fax: +40 0232258190
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.primaria-iasi.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100138769
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

”Servicii de elaborare proiect tehnic și detalii de execuție, servicii de asistență tehnică, furnizarea, implementarea, montajul și punerea în funcțiune a echipamentelor aferente obiectivului de investiții „Sistem e-ticketing pentru îmbunătățirea mobilității urbane în zona metropolitană Iași”

Referenznummer der Bekanntmachung: 4541580/2022/28168
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30123100 Fahrscheinentwerter
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

”Servicii de elaborare proiect tehnic și detalii de execuție, servicii de asistență tehnică, furnizarea, implementarea, montajul și punerea în funcțiune a echipamentelor aferente obiectivului de investiții „Sistem e-ticketing pentru îmbunătățirea mobilității urbane în zona metropolitană Iași”

Termenul limita in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 zile.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 9 785 174.36 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
51610000 Installation von Computern und Datenverarbeitungsanlagen
79930000 Dienstleistungen bezüglich Produktdesign
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Iasi

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

”Servicii de elaborare proiect tehnic și detalii de execuție, servicii de asistență tehnică, furnizarea, implementarea, montajul și punerea în funcțiune a echipamentelor aferente obiectivului de investiții „Sistem e-ticketing pentru îmbunătățirea mobilității urbane în zona metropolitană Iași”-conform documentatiei de atribuire

Valoare totală estimată este 9.785.174,36 lei fără TVA , din care:

- 211.395,23 lei fără TVA - elaborare proiect tehnic și detalii de execuție

- 9.535.818,69 lei fără TVA - cheltuieli pentru investiția de bază, din care:

- C+M= 552.602,60 lei fără TVA

- utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj= 8.261.251,67 lei fără TVA

- active necorporale =720.613,31 lei fără TVA

- cheltuieli conexe organizării de șantier = 1.351,11 lei fără TVA

- 37.960,44 lei fără TVA - servicii de asistență tehnică

Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu va cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului, acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice - 5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute: 518.089,67 lei fără TVA .

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Componenta tehnică –Termenul de garantie acordat sistemului integrat de e-ticketing ( exprimat in luni) / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 85
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Finanțarea se va realiza din fonduri UE nerambursabile (85%), buget de stat (13%) și bugetul local (2%),

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

-se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi :

1. certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat ( buget local, buget de stat, etc.) - vor fi valabile la momentul prezentării.

Operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1), iar

pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată aimpozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare ,de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic ,sau a celor ce au putere de reprezevtare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. dupa caz , documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art167 alin.(2), art. 171 din Legea 98/2016 priviind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz. Atat subcontractantul cat si tertul sustinator completeaza cate un DUAE distinct conform prevederilor art. 170 alin.(3) si art. 183 din legea nr. 98/2016.

-se va prezenta Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016 ,fata de persoanele ce detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante. Declaratia se va depune de catre toti ofertantii, si se va depune odată cu DUAE (Secțiunea Formulare). Declaraţia se va depune de către toți participanții la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant și terț susținător).

- se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz.

Informaţii pentru persoanele juridice străine: Se va completa DUAE de către toţi operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (ofertanţi/ofertanţi asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) cu informaţiile ce caracterizează situaţia lor.

Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare privind dovedirea eligibilităţii. Pentru ofertanţii nerezidenţi se vor aplica prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente străine, în cazul în care are incertitudini în ceea ce priveşte existenţa sau inexistenţa unei situaţii de excludere dintre cele descrise.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situatiile prevazute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau, dacă în țara respectivă nu exista prevederi legale referitoare la declarația pe propria raspundere,o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Lista persoanelor care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante:

MIHAI CHIRICA- Primar,DANIEL JURAVLE-Viceprimar,CEZAR ALEXANDRU BACIU-Viceprimar, DENISA LILIANA IONASCU-Secretar, APETROAEI MARIA-Director General DGEFPL, CAZUC CARMEN-Director Executiv DGEFPL, OTELEANU CRISTINA DANIELA - Director Directia Juridica , VIORICA BOSTAN-Director Executiv Directia Tehnica si Servicii Comunitare,Teodora Puiu-Control Financiar Preventiv,

Comisia de evaluare: Catalin Ionel Boghiu, Ioana DOMNEA, Madalina Elena IACOB, Anca Simona NISTOR, Cristinel Petru SADAGURSCHI, Gabriel Ștefan CHIRILĂ, Alina MARIN. Expert cooptat: Cristi Constantin Simionescu – reprezentant CTP Iași

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

- se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN autorizat din certificatul constatator emis de ONRC (conform art. 15 din Legea 359/2004).

In cazul ofertanților străini, prezentarea oricaror documente echivalente emise in tara de rezidenta. Documentele vor fi prezentate sub forma unei traduceri autorizate

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anualaInformatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021) să fie egala sau mai mare de 9.500.000,00 lei.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: completare DUAE.Documentele justificative care demonstrează solicitarea cerinței (cum ar fi bilanțuri contabile, audituri financiare sau alte documente, în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului) se vor prezenta numai de ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.Pentru conversia lei/altă valută, se va lua în considerare cursul mediu anual comunicat de B.N.R. pentru fiecare an.În cazul în care beneficiază de susținere din partea unui terț, ofertantul va prezenta:1 - Angajamentul ferm privind susținerea economică și financiară acordată de terțul susținător. Angajamentul ferm va fi încărcat în SEAP/SICAP, în mod obligatoriu, împreună cu DUAE cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de certificare acreditat in condițiile legii.Angajamentul trebuie să fie explicit, scris și necondiţionat, precizând fără echivoc cerința pentru care terțul înţelege să acorde susținerea, precum și modalitatea concreta de acordare a susţinerii, în condiţiile legii. Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care sa rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament.Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevadă care sunt resursele ce vor fi aduse în susţinere și sa evidenţieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauza, în condiţiile și în termenele acestuia. Se vor respecta prevederile art. 182 și următoarele din Legea 98/2016 privind terţul susţinător.2 - Situaţiile financiare sau extrase din situaţiile financiare aferente anilor 2019,2020,2021 din care rezulta îndeplinirea nivelului minim solicitat al cerinţei privind situaţia economică și financiară.Atunci când un grup de operatori economici depune ofertă comună, capacitatea economică și financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Ofertanții vor completa DUAE, urmând ca documentele justificative să fie prezentate doar la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor conform art.193 – 196 din Legea nr.98/2016 și art.104 alin.3 coroborat cu art.65 din H.G.395/2016.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantii vor prezenta lista principalelor livrări de produse efectuate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi în valoare cumulată de minim 9.500.000 lei fără TVA, realizate la nivelul unuia sau a mai multor contracte.Prin sintagma produse similare din punct de vedere al complexitatii cu cele care fac obiectul achizitiei se va întelege implementarea unor sisteme de e-ticketing în transport în comun public/privat, pentru călători (tren/tramvai/autobuz/troleibuz/metrou) care să aiba in componență unul și/sau mai multe sisteme:- Sistem e-ticketing;- Sistem de urmărire a flotei;- Sistem informare a pasagerilor în stații;- Sistem de supraveghere în vehicul;- Sistem de numărare a pasagerilor la bord- Sistem de acces la internet în vehicule și stații.

Proportia de subcontractarese va indica proportia de subcontractare daca este cazul

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Modalitatea de indeplinire:La nivelul DUAE trebuie precizate informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, valoarea, beneficiarul, data de începere și finalizare, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil ofertantul. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor după aplicarea criteriului de atribuire. Acestea sunt: copii ale contractelor/proces verbal de recepţie /recomandări/documente constatatoare şi/sau orice alt document din care să rezulte îndeplinirea acestui criteriu de calificare. Dacă ofertantul uzează de prevederile art. 182 din L 98/2016, ofertanţii vor prezenta odată cu DUAE-ul şi angajamentul terţului susţinător, însoţit de documente anexe la angajament emise de terţul/terţii susţinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate publică sau de către un client privat (copii ale contractelor, documente constatatoare, recomandări, procese verbale de recepție, sau orice alt document cu indicarea valorilor, datelor și beneficiarii publici sau privati), vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire. Atunci când un grup de operator economici depune o ofertă comună, capacitatea tehnică se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care ofertantul îşi demonstrează capacitatea tehnică invocând şi susţinerea acordată de către o altă persoană, atunci are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. Persoana care asigură susţinerea tehnică şi profesională nu trebuie să se afle în situaţiile care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.

Se va completa DUAE atat de catre ofertant cat si de subcontractant si se va prezenta acordul de subcontractare odata cu DUAE.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/05/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 03/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/05/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

membrii comisiei de evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Eventualele raspunsuri la clarificari se vor atasa la anuntul de participare. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere.In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu acelasi punctaj, departajarea se face avand in vedere primul factor de evaluare , respectiv pretul.In cazul in care egalitatea se pastreaza , autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita reofertare.Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, avand obligatia sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea numai in cazul in care oferta comuna va fi declarata cistigatoare. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o

roductie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Contractul de achiziție publică prevede o durată contractuală de 24 luni, inclusiv recepţia şi punerea în funcţiune, dar nu mai tarziu de finalizarea POR 2014-2020, respectiv 31.12.2023.. Durata de livrare şi punere în funcţiune nu va depăşi 24 de luni de la încheierea contractului, constituirea garantiei de buna executie si emiterea ordinului de incepere, dar nu mai tarziu de finalizarea POR 2014-2020, respectiv 31.12.2023.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr.101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Iasi - Serviciul Achizitii Publice
Postanschrift: BL. Stefan Cel Mare si Sfant nr. 11
Ort: Iasi (Iasi)
Postleitzahl: 700064
Land: Rumänien
E-Mail: licitatii@primaria-iasi.ro
Telefon: +40 0232267582/189
Fax: +40 0258190
Internet-Adresse: www.primaria-iasi.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/03/2022