Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Leveringen - 140766-2022

18/03/2022    S55

Bulgarije-Sofia: Elektriciteit

2022/S 055-140766

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: HIMIKOTEHNOLOGIChEN I METALURGIChEN UNIVERSITET (HTMU)
Nationaal identificatienummer: 000670673
Postadres: bul. KLIMENT OHRIDSKI No..8
Plaats: gr.Sofiya
NUTS-code: BG България  / Bulgaria
Postcode: 1756
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Hristina Peshkova Dzhambova
E-mail: dzhambovauctm@gmail.com
Telefoon: +359 28163138
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://uctm.edu/bg/
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/29614
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://app.eop.bg/today/193623
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://app.eop.bg/today/193623
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на ел. енергия по свободно договор. цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на ел. енергия и координатор на станд. балансир. група през 2022–2023 г.”

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за срок от една година.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 850 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG България  / Bulgaria
Voornaamste plaats van uitvoering:

ХТМУ - гр. София, сгради А, Б, В и Г, сграда Д, студ. общежития блокове №№ 20, 37, 42А и 60Б, почивна база гр. Несебър и почивна база с. Рибарица, общ. Тетевен на ХТМУ.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на средно напрежение за обекти сгради А, Б, В и Г на Химикотехнологичен и металургичен университет – гр. София. Доставката на ниско напрежение за сграда Д на ХТМУ – гр. София, студентски общежития на ХТМУ блокове №№ 20, 37, 42А и 60Б в ж.к. „Студентски град” – гр. София, почивна база гр. Несебър и почивна база с. Рибарица, общ. Тетевен на ХТМУ за срок от една година.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 850 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Участникът трябва да притежава лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група” в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ или еквивалент.

Важно: На етап сключване на договор участникът, избран за изпълнител, следва да представи заверено копие на Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група” в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ или представен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган, за чуждестранни участници или декларация, или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон.

2. Към крайната дата на подаване на предложението, участникът следва да е регистриран в Регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи и в Регистъра на търговските участници, поддържани от Елекроенергиен системен оператор /ЕСО/ със статус „активен”.

Важно: На етап сключване на договор участникът следва да представи доказателство за регистрация пред ЕСО в Регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи и в Регистъра на търговските участници и/или да посочи публичния регистър, в които се съдържа информация за наличието на този лиценз (в случай, че информацията е достъпна за проверка в публичен регистър).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят НЕ ПОСТАВЯ изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Участникът да има внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015, БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент.

2. През последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертите, участникът да е изпълнил минимум 1/една/ дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тази на поръчката.

Eventuele minimumeisen:

1. Система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001: 2015, БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват на сертификата „търговия на електрическа енергия” и „координатор на балансираща група”.

2. Като сходна дейност възложителят приема доставка на минимум 2000 MWh нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Изпълнителят следва да извърши процедурата пред съответното електроразпределително дружество за смяна на координатор и доставчик на електро енергия;

2. Изпълнителят следва да Включи и регистрира Възложителя като непряк член на стандартна балансираща група;

3. Изпълнителят следва да осигури на купувача услуга по прогнозиране на потреблението и отговорност за балансиране;

4. Изпълнителят следва да има възможност за доставки на цялото количество електроенергия в необходимите срокове и с необходимото качество.

5. Изпълнителят следва да има възможност да администрира часовите графици за потребление на възложителя;

6. Изпълнителят следва да има възможност да извършва всички дейности на „координатор на балансираща група“.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/04/2022
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/04/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

В системата

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

12 месеца

VI.3)Nadere inlichtingen:

Участниците ще бъдат отстранени, ако е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Гаранцията за изпълнение е 2% от стойността на договора.

В ценовото предложение участникът посочва размера на предлаганата цена на добавка за администриране на 1 MWh нетна активна електрическа енергия, която е фиксирана за срока на договора. Предложената цена е в лева без ДДС, закръглена до втория знак след десетичната запетая.

Обществената поръчка е със срок на изпълнение 12 месеца от датата на потвърждение на първия график за доставка на нетна активна електрическа енергия. Този срок се удължава с анекс за изменение на срока на договора след писмено уведомление от страна на Възложителя, ако до изтичането му не е сключен договор с класираните на първо и второ място следващи изпълнители за доставка на ел. енергия, но не с повече от шест месеца.

Прогнозната стойност на поръчката е 850 000 лв. без ДДС. Тази стойност може да се увеличи с не повече от 50 на сто, поради непредвидимия характер на цената на ел. енергия на БНЕБ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. Витоша № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefoon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Чл. 197, ал. 1 от ЗОП

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/03/2022