We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 140771-2022

18/03/2022    S55

Romania-București: Natural gas

2022/S 055-140771

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Biblioteca Nationala a Romaniei
National registration number: 6312079
Postal address: Strada: B-dul Unirii, nr. 22
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 030046
Country: Romania
Contact person: DORIN BOTEZATU
E-mail: achizitiipublice@bibnat.ro
Telephone: +40 213136205
Fax: +40 0213136205
Internet address(es):
Main address: www.bibnat.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100138778
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare gaze naturale

Reference number: 6312079_2022_PAAPD1348444
II.1.2)Main CPV code
09123000 Natural gas
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor / candidaturilor: 18 zile.

Autoritatea contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Se vor respecta prevederile art.160 din Legea nr. 98/2016 actualizata si ale art. 27 din H.G. nr. 395/2016.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 757 713.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

- Sediul central Bibliotecii Naționale a României, B-dul. Unirii nr. 22, Sector 3 București - Categorie consumator C.2;

- Sediul Filiala Biblioteca Batthyaneum, Str. Gabriel Bethlen, nr. 1, loc. Alba Iulia, jud. Alba - Categorie consumator C.1;

II.2.4)Description of the procurement:

Cantități estimate Acord cadru pentru o perioadă de 12 luni:

- locul de consum al Bibliotecii Naționale a României din București, B-dul Unirii, Nr. 22, Sector 3, cantitatea totală de gaze naturale consumată poate avea valori cuprinse între: minim 65 MWh şi maxim 1.185 MWh, conform Anexei 1 din Caietul de sarcini nr. 1036/18.02.2022;

- locul de consum al Bibliotecii Naționale a României din București, Filiala Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.1, jud. Alba, cantitatea totală de gaze naturale consumată poate avea valori cuprinse între: minim 155 MWh şi maxim 260 MWh, conform Anexei 1 din Caietul de sarcini nr. 1036/18.02.2022.

• Valoarea estimată minimă a Acordului cadru: 220 MWh, respectiv: 115.597,75 lei fără TVA.

• Valoarea estimată maximă a Acordului cadru: 1.445MWh, respectiv: 757.713,00 lei fără TVA.

Cantități estimate pentru Contractele subsecvente

- locul de consum al Bibliotecii Naționale a României din București, B-dul Unirii, Nr. 22, Sector 3, cantitatea totală de gaze naturale consumată poate avea valori cuprinse între: minim 65 MWh (4 luni) şi maxim 1120 MWh (8 luni), conform Anexei 1 din Caietul de sarcini nr. 1036/18.02.2022;

- locul de consum al Bibliotecii Naționale a României din București, Filiala Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.1, jud. Alba, cantitatea totală de gaze naturale consumată poate avea valori cuprinse între: minim 105 MWh (8 luni) şi maxim 155 MWh (4 luni), conform Anexei 1 din Caietul de sarcini nr. 1036/18.02.2022;

• Valoarea estimată minimă a Contractului subsecvent (patru luni): 220 MWh, respectiv: 115.597,75 lei fără TVA.

• Valoarea estimată maximă a Contractului subsecvent (opt luni): 1.225 MWh, respectiv: 642.115,25 lei fără TVA.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Suport tehnic / Weighting: 2
Price - Weighting: 98
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerința nr. 1

Operatorii economici (individuali sau asociați), terții susținători și subcontractanții, nu trebuie să se regăsească în situațiile de excludere din procedura de atribuire prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016. Încadrarea într-una din situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/19.05.2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Se depune completat Documentul Unic de Achiziție Publica (DUAE), capitolele "Motive de excludere" - Secțiunea A "Motive referitoare la condamnările penale", Secțiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale", Secțiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale", conform art. 193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Nota: În cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie să prezinte DUAE completat; În cazul unor subcontractanți propuși, și aceștia vor prezenta DUAE completat; În cazul în care ofertantul beneficiază de susținere conform art. 71 și art. 182 din Legea nr. 98/2016 și susținătorii acestuia trebuie să prezinte DUAE completat.

Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea Autorității contractante va prezenta documentele justificative. Documentele justificative vor fi prezentate și de asociați, subcontractori, terți susținători în situația în care oferta se clasează pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Documentele justificative care se vor solicita ofertantului clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor pot fi:

1. Cazierul judiciar al operatorului economic;

2. Cazierul judiciar al administratorului/administratorilor;

3.Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate

4. După caz documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

5. Alte documente echivalente emise de autorități competente din țara de origine sau din țara în care ofertantul este stabilit.

În cazul operatorilor economici străini se va prezenta orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167, se accepta o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Încadrarea în situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

Cerința nr. 2

Operatorii economici (individuali sau asociați), terții susținători și subcontractanții, nu trebuie să se încadreze în situațiile privind conflictul de interese prevăzute la art. 58 – 63 din Legea nr. 98/2016.

În sensul prevederilor art. 60 și art. 167 alin. 1 lit. e) din Legea 98/2016, persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt următoarele: Adrian CIOROIANU – Manager; Marcel ENUȘ – Contabil Șef; Gabriel Nicolae ENE – Economist –responsabil C.F.P.P; Radu STOIAN – Șef Serviciu Administrativ Logistică; Ioan Dorin BOTEZATU – Șef Biroul Achiziții Publice; Mari-Luis BEIU – Referent de specialitate; Iulian BĂICULESCU – avocat.

Autoritatea contractantă va avea dreptul de a solicita clarificări și/sau completări referitoare la această declarație oricând pe parcursul procedurii de atribuire, în cazul în care intervin modificări în Lista de mai sus.

Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terțul susținător, va prezenta o Declarație cu privire la conflictul de interese în conformitate cu prevederile art. 59, art. 60 si art.61 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Se va completa Formularul nr. 2 din Secțiunea „Formulare” din Documentația de Atribuire, stampilat și semnat de către reprezentantul legal/împuternicit al ofertantului și se va prezenta de către Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terțul susținător, odată cu Documentul Unic de Achiziție Publică (DUAE) completat cu informațiile aferente situației lor conform art. 193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Nota: În cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie să prezinte DUAE completat; În cazul unor subcontractanți propuși, și aceștia vor prezenta DUAE completat; În cazul în care ofertantul beneficiază de susținere conform art. 71 și art. 182 din Legea nr. 98/2016 și susținătorii acestuia trebuie să prezinte DUAE completat.

Cerința nr. 1

Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Se depune completat Documentul Unic de Achiziție Publica (DUAE) cu informațiile aferente situației lor - Capitolul "Criteriile de selecție" - Secțiunea A "Capacitatea de a corespunde cerințelor" - subsecțiunea "Înscrierea in Registrul Comerțului", conform art. 193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Nota: În cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie să prezinte DUAE completat; În cazul unor subcontractanți propuși, și aceștia vor prezenta DUAE completat; În cazul în care ofertantul beneficiază de susținere conform art. 182 din Legea nr. 98/2016 și susținătorii acestuia trebuie să prezinte DUAE completat.

Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea Autorității contractante va prezenta documentele justificative.

Documentele justificative care se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, valabile la momentul prezentării:

 Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial în integralitate, din care să rezulte că activitatea principală/secundară pe care o desfășoară conform codificării CAEN corespunde obiectului contractului. De asemenea, în Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial trebuie să se regăsească și următoarele informații: datele de identificare ale operatorului economic, acționarii/ asociații, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administrație, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

Nota 1: Pentru persoanele juridice străine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o formă de înregistrare în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit, din care să reiasă informațiile solicitate de către Autoritatea Contractantă.

Nota 2: În cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru îndeplinirea cerinței este suficient ca obiectul de activitate al fiecărui membru să fie în concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: În situația în care ofertantul beneficiază de susținere din partea unor terți sau în situația în care subcontractează părți din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator și pentru terții susținători/subcontractanții declarați în DUAE.

Nota 4: În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Informațiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale valabile la data prezentării acestuia.

Cerința nr.2

Ofertanții trebuie să dovedească deţinerea unei licențe de furnizare emisa de Autoritatea Naţionala de Reglementare in Domeniul Energiei (A.N.R.E.) valabila la momentul prezentării. Baza legala: art. 118 alin. (2) din Legea energiei si a gazelor naturale nr. 123/2012.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Se depune completat Documentul Unic de Achiziție Publica (DUAE) cu informațiile aferente situației lor - Capitolul "Criteriile de selecție" - Secțiunea A "Capacitatea de a corespunde cerințelor", conform art. 193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Nota: În cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie să prezinte DUAE completat; În cazul unor subcontractanți propuși, și aceștia vor prezenta DUAE completat; În cazul în care ofertantul beneficiază de susținere conform art. 182 din Legea nr. 98/2016 și susținătorii acestuia trebuie să prezinte DUAE completat.

Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea Autorității contractante va prezenta documentele justificative.

Documentele justificative depuse de operatorul economi... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Cifra de afaceri anuala generalaAutoritatea contractanta potrivit art. 175 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016 solicită cifra de afaceri anuala pe ultimii 3 ani (2019,2020,2021), cifra de afaceri anuală trebuie să fie de minim valoarea estimată a celui mai mare Contract subsecvent, respectiv: 642.115,25 lei.Daca este cazul, conversia leu-valuta se va face prin raportare la cursul mediu stabilit de B.N.R. pentru fiecare an în parte.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Documentele solicitate în susținerea cifrei de afaceri: Se prezintă copia bilanțurilor contabile din ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021), extrase de bilanț înregistrat la organele competente (în cazul în care publicarea acestor bilanțuri este prevăzută de legislația țării în care este stabilit ofertantul), sau orice alte documente echivalente. Documentul care justifica îndeplinirea acestei cerințe va fi prezentat de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau terțul susținător, după caz) până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196, alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.Operatorii economici pot prezenta și alte documente în măsura în care acestea reflectă o imagine fidela a situației economice și financiare și, din motive justificate corespunzător, nu pot prezenta bilanțurile contabile (conf. art.177 alin. 2 din Legea nr. 98/2016).Nota: Pentru conversia in Ron, dacă situațiile financiare sunt întocmite în altă monedă, se va lua în considerare cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatPentru contractele de achiziție de bunuri: executarea de livrări de tipul specificatDemonstrarea principalelor livrări de produse similare în ultimii 3 ani (perioada se va calcula prin raportare la data limită de depunere a ofertelor), conținând cantități, perioade de livrare, beneficiari. Dacă se decalează termenul de depunere a ofertelor, se va extinde corespunzător (cu zile de decalare) perioada aferenta experienței similare, conform prevederilor art. 13 alin. (2) din Instrucțiunea Președintelui ANAP nr. 2/2017. Prag solicitat: cantitate cumulata de cel puțin 1.225 MWh/ valoare cumulata de cel puțin 642.115,25 lei fără TVA la nivelul unui contract sau mai multe contracte. Se acceptă însumarea valorilor aferente produselor furnizate în cadrul a maximum 3 contracte. Prin produse similare autoritatea contractanta înțelege produse de tipul ”gaze naturale”.

Proportia de subcontractareInformații privind partea/părțile din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze

Minimum level(s) of standards possibly required:

În vederea îndeplinirii cerinței, ofertantul/ofertantul asociat/terțul susținător va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selecție" - Secțiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsecțiunea "Pentru contractele de achiziție de bunuri: executarea de livrări de tipul specificat", indicând in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel puțin următoarele informații:(1) numărul și data contractului invocat drept experiența similara,(2) beneficiarul acestuia și datele sale de contract,(3) calitatea avută în acel contract,(4) data si numărul documentului de recepție,(5) ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil,(6) valoarea produselor recepționate în lei fără TVA.Nota: În cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie să prezinte DUAE completat; În cazul unor subcontractanți propuși, și aceștia vor prezenta DUAE completat; În cazul în care ofertantul beneficiază de susținere conform 182 din Legea nr. 98/2016 și susținătorii acestuia trebuie să prezinte DUAE completat.Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autorității Contractante, certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar/ procese verbale de recepție, din care sa reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței de capacitate tehnica.În cazul unei asocieri sau subcontractări, fiecare asociat/ subcontractant trebuie sa depună documentele justificative în situația în care oferta este clasata pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.Nota: Pentru conversia în lei, dacă contractele sunt încheiate în alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR pentru anul de referință.

Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în capitolul III "Motive de excludere".În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odată cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare.Notă 1: Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv asociații / subcontractanții / terții susținători) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz;Nota 2: În cazul în care din informațiile și documentele prezentate mai sus nu rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnica necesara pentru partea/părțile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv, în conformitate cu prevederile art. 174 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificările si completările ulterioare, autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus și solicită ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitatea tehnică necesară pentru partea/părțile din contract care urmează să o/le îndeplinească efectiv.Autoritatea Contractanta va efectua plăți directe corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă pentru lucrările executate contractantului potrivit contractelor dintre contractant și subcontractant în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, doar dacă subcontractanții solicită acest lucru și își exprima opțiunea în acest sens la momentul semnării contractului .În conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare Autoritatea Contractantă are obligația de a solicita, ulterior atribuirii contractului la încheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor încheiate între contractant și subcontractantul/ subcontractanții nominalizat/ nominalizați în oferta, astfel încât activitățile ce revin acestuia/acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziție publică.Răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractelor nu este diminuata în cazul în care o parte/ părți din acesta sunt îndeplinite de subcontractanți nu este diminuată în cazul în care o parte/ părți din acesta sunt îndeplinite de subcontractanți.Nota: În conformitate cu art. 3 alin. (1) lit .yy) din Legea nr. 98/2016 subcontractant este ”orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică și care execută şi/sau furnizează anumite părți ori elemente ale lucrărilor sau ale construcției ori îndeplinesc activități care fac parte din obiectul contractului de achiziție publică, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop”.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/04/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/04/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

martie 2023

VI.3)Additional information:

Ofertanții vor depune modelul de contract însușit sau declarație de acceptare a clauzelor contractuale (Formular nr. 6).

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli: - Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate

electronic (site-urile furnizorilor de semnătura electronică).

- Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”Întrebări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Secțiunea ”Documentație, clarificări și decizii” din cadrul anunțului de participare simplificat.

- Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (https://elicitatie. ro:8881/pub ) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările având în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016 precum și cele de la art. 103 (2) din HG 395/2016. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătură cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Întrebări”).

Operatorii economici interesați vor completa DUAE conform Ghidului de utilizare DUAE disponibil în contul SEAP: https://elicitatie.ro:8881/su/home - Informații DUAE - Ghid utilizare DUAE.

Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.

Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Secțiunea “Întrebări”), în format electronic, semnate cu semnătura electronică, conform Legii nr. 455/2001. Autoritatea contractantă informează fiecare ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce privește rezultatul procedurii, respective atribuirea/încheierea contractului de achiziție publică, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui contractul, ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective.

Precizări: Oferta câștigătoare se va stabili numai in urma aplicării criteriului de atribuire.

In cazul în care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe acelasi loc castigator, cu punctaje egale, departajarea se va face avand în vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să

solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. In cazul in care dupa depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite nu se va realiza departajarea, autoritatea contractanta va relua procesul de departajare.

In cazul ofertantilor a caror oferta nu a fost declarata castigatoare, in comunicarea privind rezultatul procedurii se va preciza daca oferta a fost respinsa si care sunt motivele respingerii, iar in cazul in care a fost admisa dar necastigatoare, se va indica numele ofertantului castigator, precum si caracteristicile si avantajele relative ale ofertei castigatoare fata de oferta respectivului ofertant declarat necastigator.

In cazul ofertantului castigator in comunicare se va preciza faptul ca oferta sa a fost declarata castigatoare si ca este invitat in vederea incheierii contractului.

Cheltuielile privind intocmirea si prezentarea ofertei apartin in exclusivitate ofertantului

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 alin. 1 lit. a) din Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Biblioteca Nationala a României - Birou Achizitii Publice
Postal address: B-dul Unirii, Nr. 22;
Town: Bucuresti
Postal code: 030833
Country: Romania
E-mail: achizitiipublice@bibnat.ro
Telephone: +40 213136205
Fax: +40 213136205
Internet address: www.bibnat.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/03/2022