Services - 14085-2018

12/01/2018    S8    - - Services - Contract award notice - Open procedure 

Poland-Międzyrzecz: Refuse and waste related services

2018/S 008-014085

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Gmina Międzyrzecz
WRG.271.27.2017
ul. Rynek 1
Międzyrzecz
66-300
Poland
Contact person: Tomasz Dembowy
Telephone: +48 957426930
E-mail: zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl
Fax: +48 957426979
NUTS code: PL431

Internet address(es):

Main address: www.bip.miedzyrzecz.pl

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gm. Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz odbiór odpadów w okresie od 1.1.2018 r. do 30.11.2021 r.

Reference number: WRG.271.27.2017
II.1.2)Main CPV code
90500000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywanie ich w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz ciągły i niezawodny odbiór odpadów komunalnych z tych nieruchomości w okresie od 1.1.2018 r. do 30.11.2021 r. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia,stanowiącym pkt 3 SIWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze.

Umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
90510000
90512000
90513000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL431
Main site or place of performance:

Gmina Międzyrzecz.

II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywanie ich w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz ciągły i niezawodny odbiór odpadów komunalnych z tych nieruchomości w okresie od 1.1.2018 r. do 30.11.2021 r.

2.W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1)Zmieszane odpady komunalne zebrane w pojemnikach (pojemnik koloru czarnego opisane „Zmieszane” lub „Niesegregowane”),

2)Odpady zebrane selektywnie w pojemnikach/workach z podziałem na 4 frakcje:

a)papier, tektura (pojemniki lub worki koloru niebieskiego opisane „Papier”),

b)tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale (pojemniki lub worki koloru żółtego opisane „Metale i tworzywa sztuczne”),

c)szkło (pojemniki lub worki koloru zielonego opisane „Szkło”),

d)ulegające biodegradacji (pojemniki koloru brązowego opisane „Bio”),

3)odpady „problemowe” tj. meble, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, ceramika łazienkowa, drzwi, okna, i inne odpady wielogabarytowe,

4)przeterminowane leki zebrane w specjalnych zamykanych pojemnikach o poj. min. 60 l przeznaczonych na przeterminowane leki ustawionych w 4 aptekach zlokalizowanych na terenie gminy Międzyrzecz tj.:

a)Apteka „Ratuszowa”, ul. Rynek 2, Międzyrzecz

b)Apteka „Aspirynka”, Os. Centrum 3, Międzyrzecz

c)Apteka „Grodzka”, ul. Zachodnia 8, Międzyrzecz

d)Apteka „Dbam o Zdrowie”, ul. Konstytucji 3 Maja 2, Międzyrzecz

5)odpady segregowane z miejsc publicznych takie jak: papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale oraz szkło zebrane w pojemnikach na odpady segregowane: zamykane ze specjalnymi otworami umożliwiającymi wrzucanie poszczególnych rodzajów odpadów tj.:

a)utwardzony teren przy ul. Krasińskiego 5 na działce o numerze ewidencyjnym 515/1, obręb Międzyrzecz 2,

b)utwardzony teren przy ul. Hugo Kołłątaja 1 na granicy działek o numerach ewidencyjnych 45 i 261/57, obręb Międzyrzecz 1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji aptek lub miejsc publicznych. Zmiana lokalizacji obejmuje teren miasta Międzyrzecz.

3.Szacunkowa ilość odpadów komunalnych w okresie realizacji zamówienia wynosi 33.600 Mg, w tym:

a)na obszarze miejskim 24.528 Mg,

b)na obszarze wiejskim 9.072 Mg.

W wyżej przedstawionej ilości odpadów zawarte są odpady zebrane selektywnie z podziałem na 5 frakcji:

a)papier, tektura – w ilości szacunkowej 730 Mg,

b)tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale – w ilości szacunkowej 1.408 Mg,

c)szkło – w ilości szacunkowej 972 Mg,

d)odpady ulegające biodegradacji – w ilości szacunkowej 2.571 Mg,

e)odpady „problemowe” - w ilości szacunkowej 914 Mg.

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów także wówczas, gdy ilość odpadów wzrośnie nie więcej niż 5 %.

Odbioru odpadów wymienionych w pkt. 2 należy przeprowadzać pojazdami przystosowanymi do odbioru poszczególnych frakcji odpadów w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 190-389261
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gm. Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz odbiór odpadów w okresie od 1.1.2018 r. do 30.11.2021 r.

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 j.t.) zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie:

W niniejszym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę 6917137,56 PLN złożona przez Konsorcjum firm: Lider – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „NIEWIADOMSKI” Władysław Niewiadomski, ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz i Partner – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS PLUS Sp. z o.o., ul. Szałwiowa 34 A/2, 62-064 Plewiska.

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 3687600,00 PLN brutto.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 j.t.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/01/2018