Leveringen - 14092-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Zagórze k/W-wy: Farmaceutische producten

2019/S 008-014092

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o.
PL
Wiązowna
Zagórze k/W-wy
05-462
Polen
Contactpersoon: hanna.gados@centrumzagorze.pl
Telefoon: +48 224682453
E-mail: www@centrumzagorze.pl
Fax: +48 227733323
NUTS-code: PL912

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.centrumzagorze.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spółka prawa handlowego
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup wraz z dostawą toksyny botulinowej typu A

Referentienummer: 10/2018/ZP
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zakup wraz z dostawą do zamawiającego toksyny botulinowej typu A: botoxu 100 j. w ilości 2 200 sztuk, dysportu 500 j. w ilości 400 sztuk, dysportu 300 j w ilości 300 sztuk.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Toksyna botulinowa typu A Botox

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL912
Voornaamste plaats van uitvoering:

Józefów, ul. 3 Maja 127, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakup toksyna botulinowej typu A Botoxu w ilości 2200 sztuk.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60 %
Kostencriterium - Naam: termin dostawy / Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Toksyna botulinowa typu A Dysport

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL912
Voornaamste plaats van uitvoering:

Józefów, ul. 3 Maja 127, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakup toksyna botulinowej typu A Dysportu 500j. w ilości 400 sztuk.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60 %
Kostencriterium - Naam: termin dostawy / Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Toksyna botulinowa typu A Dysport

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL912
Voornaamste plaats van uitvoering:

Józefów, ul. 3 Maja 127, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakup toksyna botulinowej typu A Dysportu 300j. w ilości 300 sztuk.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60 %
Kostencriterium - Naam: termin dostawy / Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 203-461568
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Toksyna botulinowa typu A -botox

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza Departament Odwołań
ul. Postepu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587702
E-mail: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587803

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Informacje na temat terminów składania odwołań zawarte zostały w przepisach ustawy Pzp z dn. 29.1.2004 r. z późn. zm.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamowien Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 22458770
E-mail: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019