Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 140927-2016

23/04/2016    S80    Европейска комисия - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Бeлгия-Брюксел: Рамков договор за проучвания за оценка на мерките в рамките на ОСП, допринасящи за главните цели за балансирано териториално развитие

2016/S 080-140927

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия
Пощенски адрес: rue de la Loi/Wetstraat 130, Office: L-130 10/037
Град: Brussels
код NUTS: BE100
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: Ms Adelina Dos Reis
Електронна поща: agri-evaluation@ec.europa.eu
Телефон: +32 22961454

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htm

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1425
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Земеделие и развитие на селските райони.

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Рамков договор за проучвания за оценка на мерките в рамките на ОСП, допринасящи за главните цели за балансирано териториално развитие.

Референтен номер: AGRI-2016-EVAL-03.
II.1.2)Основен CPV код
79310000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Рамков договор за проучвания за оценка, които анализират уместността, ефективността, ефикасността (включително административната тежест), съгласуваността и добавената стойност на мерките в рамките на ОСП, допринасящи за главната цел за балансирано териториално развитие.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77100000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00
Основно място на изпълнение:

Доставката обикновено ще бъде до местоположението на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Възлагащият орган има за цел да сключи рамков договор с един изпълнител за срок от 6 години, за да се оцени една от 3-те главни цели на общата политика в областта на селското стопанство, посочени в член 110 на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 500 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 72
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Максималната стойност на рамковия договор може да бъде по-висока или по-ниска от сумата, посочена в раздел II.2.6 на настоящото обявление за поръчка. Максималната стойност на рамковия договор ще бъде определена, както е посочено в раздели 4.4 и 4.6 на тръжните спецификации.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години: Предвид необходимостта от провеждане на проучвания за оценяване, които се изискват за изпълнение на задължението за докладване пред Съвета и Европейския парламент до 31.12.2018 г. и до 31.12.2021 г., със същата методология за съответната обща цел на ОСП, този рамков договор ще надхвърли продължителността от 4 години, за да обхване целия период до края на 2021 г.
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 01/08/2016
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 10/08/2016
Местно време: 10:30
Място:

DG Agriculture and Rural Development, rue de la Loi 130, Office 10/037, 1049 Brussels, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Най-много 2-ма надлежно упълномощени представители на оферент могат да присъстват на отварянето (за доказване на самоличността трябва да се представи паспорт или лична карта). Ако оферентите желаят да присъстват, те трябва да информират отдела за оценка E.4 на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ по електронна поща, не по-късно от 3 работни дни преди датата на отваряне, на контактите, посочени в точка I.1.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1) Тръжните документи ще бъдат достъпни за изтегляне на адреса, посочен в точка I.3. Интернет страницата ще се обновява редовно и е отговорност на оферента да проверява за нова информация и изменения по време на тръжния период.

2) Възлагащият орган си запазва правото да допълни рамковия договор посредством нови услуги, състоящи се в повторение на подобни услуги, възложени на икономическия оператор, на когото е възложена първоначалната поръчка, в рамките на 3 години след неговото сключване, въз основа на член 134, параграф 1, буква д) от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията. Такива нови услуги не могат да представляват повече от 50 % от първоначалната стойност на поръчката.

3) Максималната стойност на рамковия договор може да бъде по-висока или по-ниска от бюджета, посочен в раздел II.2.6 на това обявление за поръчка. Към различните елементи на финансовата оферта ще бъдат приложени фиксирани коефициенти. Тези коефициенти ще бъдат използвани за изчисляване на претеглените стойности, включени във формулата за определяне на цената, която ще се използва за прилагане на формулата за възлагане на поръчката, което от своя страна ще определи максималната сума на рамковия договор (вж. тръжните спецификации в раздели 4.4 и 4.6).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1

Интернет адрес: http://www.curia.europa.eu/

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Можете да подадете всякакви коментари относно процедурата по възлагане до възлагащия орган, посочен в точка I.1.

Ако считате, че е имало лошо управление, Вие можете да подадете жалба до Европейския омбудсман в рамките на 2 години от датата, на която сте узнали за фактите, на които се основава жалбата (вж. http://www.ombudsman.europa.eu). Такава жалба няма нито да спре срока по внасяне на жалби, нито ще доведе до откриване на нов срок за подаване на жалби. В рамките на 2 месеца от уведомяването за решението за възлагане, Вие можете да подадете жалба до органа, посочен в точка VI.4.1.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1

Интернет адрес: http://www.curia.europa.eu/

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/04/2016