Služby - 140927-2016

23/04/2016    S80    Európska komisia - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Belgicko-Brusel: Rámcová zmluva týkajúca sa štúdií hodnotenia opatrení spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré prispievajú k všeobecným cieľom vyváženého územného rozvoja

2016/S 080-140927

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia
Poštová adresa: rue de la Loi/Wetstraat 130, Office: L-130 10/037
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Ms Adelina Dos Reis
E-mail: agri-evaluation@ec.europa.eu
Telefón: +32 22961454

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htm

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1425
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Rámcová zmluva týkajúca sa štúdií hodnotenia opatrení spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré prispievajú k všeobecným cieľom vyváženého územného rozvoja.

Referenčné číslo: AGRI-2016-EVAL-03.
II.1.2)Hlavný kód CPV
79310000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Rámcová zmluva na hodnotenie štúdií analyzujúcich význam, efektívnosť, účinnosť (vrátane administratívneho zaťaženia), koherenciu a pridanú hodnotu opatrení spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré prispievajú k všeobecnému cieľu vyváženého územného rozvoja.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
77100000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Vykonanie služieb alebo dodávka tovarov sa spravidla uskutoční v sídle poskytovateľa služby.

II.2.4)Opis obstarávania:

Verejný obstarávateľ plánuje uzatvoriť rámcovú zmluvu s jedným dodávateľom na obdobie 6 rokov s cieľom zhodnotiť jeden z 3 všeobecných cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky, ako je uvedené v článku 110 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 500 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 72
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Maximálna hodnota rámcovej zmluvy môže byť vyššia alebo nižšia ako suma uvedená v oddiele II.2.6 tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Maximálna hodnota rámcovej zmluvy bude stanovená v súlade s oddielmi 4.4 a 4.6 súťažných podkladov.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky: Vzhľadom na potrebu vykonať hodnotiace štúdie požadované na splnenie povinnosti poskytnutia správy Rade a Európskemu parlamentu do 31.12.2018 a do 31.12.2021 pomocou rovnakej metodiky pre príslušný všeobecný cieľ SPP bude trvanie tejto rámcovej zmluvy presahovať 4 roky z dôvodu pokrytia celého obdobia až do konca roka 2021.
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 01/08/2016
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 10/08/2016
Miestny čas: 10:30
Miesto:

DG Agriculture and Rural Development, rue de la Loi 130, Office 10/037, 1049 Brussels, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť maximálne 2 riadne oprávnení zástupcovia za každého uchádzača (dôkaz totožnosti musí byť poskytnutý predložením pasu alebo občianskeho preukazu). Ak sa uchádzači chcú zúčastniť otvárania ponúk, musia o tom informovať oddelenie pre hodnotenie E.4 Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka zaslaním e-mailu na adresu uvedenú v bode I.1 najneskôr 3 pracovné dni pred dátumom otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

1) Súťažné podklady budú dostupné na prevzatie na adrese uvedenej v bode I.3. Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby pravidelne sledovali jej aktualizácie a úpravy počas výberového konania.

2) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na doplnenie rámcovej zmluvy o nové služby pozostávajúce z opakovania podobných služieb zverených hospodárskemu subjektu, s ktorým bola uzavretá pôvodná zmluva, počas 3 rokov po jej uzavretí, na základe článku 134 ods. 1 písm. e) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012. Takéto nové služby nemôžu predstavovať viac ako 50 % pôvodnej zmluvnej hodnoty.

3) Maximálna hodnota rámcovej zmluvy môže byť vyššia alebo nižšia ako rozpočet uvedený v oddiele II.2.6 tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Pevne stanovené koeficienty sa budú uplatňovať na rôzne prvky tvoriace finančnú ponuku. Tieto koeficienty sa budú používať na výpočet vážených súm, ktoré treba zohľadniť vo vzorci, ktorý sa použije na stanovenie ceny, ktorú treba zohľadniť pri uplatnení vzorca na pridelenie zmluvy, čím sa následne pevne stanoví maximálna hodnota rámcovej zmluvy (pozri súťažné podklady, oddiely 4.4 a 4. 6).

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1

Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu/

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Prípadné pripomienky týkajúce sa výberového konania môžete predložiť obstarávateľovi uvedenému v bode I.1.

Ak sa domnievate, že došlo k nesprávnemu úradnému postupu, môžete podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi do 2 rokov od dátumu, keď ste sa dozvedeli o skutočnosti, na ktorej sa táto sťažnosť zakladá (pozri http://www.ombudsman.europa.eu). Takáto sťažnosť nebude mať za následok prerušenie, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolania. Odvolanie môžete podať orgánu uvedenému v bode VI.4.1 do 2 mesiacov od oznámenia o pridelení zákazky.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1

Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu/

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
13/04/2016