We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 140937-2022

18/03/2022    S55

Romania-Craiova: Natural gas

2022/S 055-140937

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: UNIVERSITATEA CRAIOVA
National registration number: 4553380
Postal address: Strada: Alexandru Ioan Cuza, nr. 13, Sector: -, Judet: Dolj
Town: Craiova
NUTS code: RO411 Dolj
Postal code: 200585
Country: Romania
Contact person: Maria Eugenia Mocanu
E-mail: achizitii@ucv.ro
Telephone: +40 251411752
Fax: +40 251411752
Internet address(es):
Main address: www.ucv.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100138818
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Universitate
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achizitia de gaze naturale pentru toate punctele de consum apartinând Universitatii din Craiova pentru o perioada de 12 luni

Reference number: 4553380_2022_PAAPD1330769
II.1.2)Main CPV code
09123000 Natural gas
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achizitia de gaze naturale pentru toate punctele de consum apartinând Universitatii din Craiova pentru o perioada de 12 luni

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 13 zile. În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari trebuie sa fie transmis in a 10-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Clauze de revizuire cf. Art. 221 din Legea nr. 98/2016 și Instrucțiunii (ANAP) nr. 1/2021

Clauzele de revizuire vor fi aplicate astfel:

În situatia în care condițiile concrete o impun, achizitorul va prelungi durata contractului cu maxim 3 luni condiționat de existența resurselor financiare conform art. 165 alin (1) din HG 395/2016 și va putea suplimenta cantitatea de produse în proporție de maxim 25% din valoarea contractului. Prețul ce urmează a fi plătit pentru cantitățile suplimentare va fi același cu prețul contractat.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 14 151 976.80 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO411 Dolj
Main site or place of performance:

Punctele de consum apartinând Universitatii din Craiova

II.2.4)Description of the procurement:

Achizitia de gaze naturale pentru toate punctele de consum apartinând Universitatii din Craiova pentru o perioada de 12 luni.

Cantitatile de gaze naturale sunt prevazute in caietul de sarcini.

În situatia în care condițiile concrete o impun, achizitorul va prelungi durata contractului cu maxim 3 luni condiționat de existența resurselor financiare conform art. 165 alin (1) din HG 395/2016 și va putea suplimenta cantitatea de produse în proporție de maxim 25% din valoarea contractului. Prețul ce urmează a fi plătit pentru cantitățile suplimentare va fi același cu prețul contractat.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termen de plata / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Pretul propriu de furnizare al gazelor naturale este ferm pe toata durata contractului.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta nr.1: Neîncadrarea în dispozițiile art. 164 din Legea 98/2016 - DUAE;

Cerinta nr.2: Neîncadrarea în dispozițiile art. 165 din Legea 98/2016 - DUAE;

Cerința nr.3: Neîncadrarea în dispozițiile art. 167 din Legea 98/2016 – DUAE.

Ofertanții, terți susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164,165,167 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE în conformitate cu prevederile art.193 alin.1 din Legea 98/2016de către operatorii economici participanți la procedură cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

2. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

4. Alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerinta nr.4: Neincadrarea in dispoz. art. 60 (evitarea conflictului de interese) din Legea 98/2016 - DUAE.

Declaratia conf. Art. 60 din Legea nr. 98/2016 – Formularul 7 - va fi prez. de toti participantii odata cu depunerea DUAE.

LISTA PERSOANELOR CARE DETIN FUNCTII DE DECIZIE IN CADRUL Universitatii din Craiova:

1. Prof. univ. dr. Cezar Ionuţ Spînu - Rector

2. Prof. univ. dr. Leonardo-Geo Mănescu - Preşedintele Senatului Universităţii din Craiova

3. Prof. univ. dr. Magdalena Mihai - Prorector

4. Prof. univ. dr. Nicu Panea - Prorector

5. Prof. univ. dr. Nicolae Dumitru - Prorector

6. Conf. univ. dr. Dorel Berceanu - Prorector

7. Prof. univ. dr. Nicu George Bîzdoacă - Prorector

8. Prof. univ. dr. Dan Selişteanu - Prorector

9. Conf.univ. dr. Aurel Liviu Olaru - Decan Facultatea de Agricultură

10. Prof. univ. dr. Gheorghe Dorin Șendrescu - Decan Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică

11. Conf.univ. dr. Anca Băndoi - Decan Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

12. Prof. univ. dr. Dănoiu Mircea - Decan Facultatea de Educație Fizică și Sport

13. Prof. univ. dr. Edmond Gabriel Olteanu - Decan Facultatea de Drept

14. Prof.univ. dr.ing. Sina-Niculina Cosmulescu - Decan Facultatea de Horticultură

15. Prof. univ. dr. Ing. Ciontu Marian - Decan Facultatea de Inginerie Electrică

16. Conf.univ.dr. Anamaria- Magdalena Preda - Decan Facultatea de Litere

17. Prof. univ. dr. Dumitru Ilie - Decan Facultatea de Mecanică

18. Conf.univ. dr.Tigae Cristian - Decan Facultatea de Ştiinţe

19. Prof. univ. dr. Sorin Liviu Damean - Decan Facultatea de Ştiinte Sociale

20. Conf. univ. dr. Nicolae Răzvan Stan - Decan Facultatea de Teologie, Istorie, Ştiinţe ale Educaţiei

21. Prof.univ.dr.ing. Cătălin Aurelian Roşculete - Director General Administrativ

22. Ec. Dr. Maria Buşe - Director Direcţia Resurse Umane Salarizare

23. Ing. Crina Dondera - Director Direcţia Tehnică

24. Ec. Ionela Mic - Director Direcţia Economică

25. Ec.Tașcovici Mihai Dorin - Director Direcţia Administrativă

26. Ec. Alexandru Dumitru Nicolae - Direcţia Economică Şef serviciu Activitatea de Învaţamănt

27. Ec. Floarea Stoian - Compartiment CFP

28. Ing. Ion Stan - Director Grădina Botanica

29. Consilier Juridic Anca Udrea - Şef Birou Juridic

30. Consilier Juridic Laurenţiu Ciobanu - Birou Juridic

31. Consilier Juridic Silvia Elena Galoi - Birou Juridic

32. Consilier juridic Alina Mihaela Mihail - Birou Juridic

33. Consilier juridic Andra Ionela Vanță-Pîrvu - Birou Juridic

34. Dr.ec. Demetra Lupu Vişănescu - Director Direcţia Achiziţii Publice

35. Ec. Maria Eugenia Mocanu - Şef Serviciu Achiziții Publice

36. Ec. Iulia Maria Dragomir - Șef birou Achizitii pentru Investiții si Tehnic

37. Ing. Liviu Ilie Popa - Şef birou Achiziţii pentru Activităţi Economice

38. Ec. Adriana Daniela Durle - Şef birou Achiziţii produse şi servicii

39. Ing. Electra Diana Drăgan - Birou Achiziţii pentru Activităţi Economice

40. Ec. Elena Demetrescu - Birou Achizitii pentru Investiții si Tehnic

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE în conformitate cu prevederile art.193 alin.1 din Legea 98/2016 de către operatorii economici participanți la procedură cu informațiile aferente situației lor.

Documentul justificativ constă în:

1. - Certificat Constatator emis de Registrul Comerțului de pe lângă tribunalele teritoriale în conformitate cu Legea 26/1990 privind Registrul Comerțului actualizată sau echivalent pentru persoanele juridice străine din care să rezulte informații reale/actuale la momentul prezentării legat de:

• obiectul de activitate al ofertantului .

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codurile CAEN principale sau secundare din certificatul constatator emis de ONRC.

sau

- în cazul ofertanților persoane juridice străine, documente echivalente emise în țara de rezidență.

2. - Licenţa de furnizare gaze naturale, emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru activitatea de furnizare de gaze naturale, conform Ordin nr. 34/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare si a licenţelor în sectorul gazelor naturale sau echivalent, care trebuie sa fie valabilă la momentul prezentării.

Modalitatea de îndeplinire:

- Licenţa de furnizare sau echivalent se prezintă în copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”, semnat și stampilat de reprezentantul legal al ofertantului.

- Condiţiile Licenţei pentru Furnizarea de Gaze Naturale care constituie anexa la Licenţa și este emisă de A.N.R.E. sau echivalent, în copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”, semnat și stampilat de reprezentantul legal al ofertantului.

3. - Pentru persoane juridice /fizice străine - Documente edificatoare care să dovedească o forma de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident (traducere autorizată).

4. - Pentru operatorii economici străini ce deţin autorizaţii echivalente emise de autoritari abilitate din alt stat, autoritatea contractanta va accepta autorizaţiile echivalente. Operatorul economic va trebui sa întreprindă demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnării contractului autorizaţiile recunoscute de autoritatile romane. În acest sens operatorii economici, care prezintă autorizaţii echivalente, vor prezenta o declaraţie pe propria răspundere sub sancţiunea prevederilor art. 292 din Codul Penal că la momentul semnării contractului de achiziţie va prezenta autorizaţiile recunoscute de autorităţile romane.

Documentele care probează îndeplinirea celor asumate în DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Documentele edificatoare vor fi prezentate în copie lizibilă cu mentiunea „conform cu originalul”. Persoanele juridice străine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” însotite de traducere autorizata în limba română.

Mentiuni:

1.- Neindeplinirea cerintei, nedepunera DUAE atrage respingerea acesteia ca inacceptabila (cf. art.137 alin 2 lit.b) din HG 395/2016).

2.- In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte DUAE cu data cu depunerea ofertei.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/04/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/04/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Sursa de finantare: Venituri proprii. Venituri camine-cantine, alte fonduri.

1. In SEAP documentele sunt semnate cu semnatura electronica extinsa, necriptata. Pentru a putea verifica semnatura electronica si vizualiza documentele semnate electronic este necesara descarcarea unui utilitar gratuit. Un astfel de utilitar poate fi descarcat de la adresa https://www.certsign.ro/ro/resurse/download.

2.Durata contractului: 12 luni incepand cu data de 01.05.2022.

3.Clauze de revizuire cf. Art. 221 din Legea nr. 98/2016 și Instrucțiunii (ANAP) nr. 1/2021

Clauzele de revizuire vor fi aplicate astfel:

În situatia în care condițiile concrete o impun, achizitorul va prelungi duratacontractului cu maxim 3 luni condiționat de existența resurselor financiare conform art. 165 alin (1) din HG 395/2016 și va putea suplimenta cantitatea de produse în proporție de maxim 25% din valoarea contractului. Prețul ce urmează a fi plătit pentru cantitățile suplimentare va fi același cu prețul contractat.

4. Ajustarea pretului contractului

Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda :

Ajustare în limita modificărilor aprobate de ANRE a tarifelor reglementate (transport, de rezervare de capacitate a gazelor naturale, serviciul de sistem, distribuţie şi administrare piaţă), a accizei, contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi valoarea certificatelor verzi (calcul valoare/mod de facturare) precum şi alte prevederi legale incidente (ordine, decizii, etc). În acest sens, Contractantul (furnizor) va notifica Autoritatea contractanta (achizitorul), anexând obligatoriu documentele justificative necesare din care să rezulte modul de calcul al noului preţ al contractului.

5. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform art.8 alin.(1) lit. b) din Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si servicii, precum si pt. organizarea si functionarea CNSC cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Universitatea din Craiova, Biroul Juridic
Postal address: Str. Libertatii, nr.19
Town: Craiova
Postal code: 200421
Country: Romania
Telephone: +40 251416595
Fax: +40 251411899
Internet address: www.ucv.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/03/2022